Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 5/2013. (III. 04.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító, 7/2012. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetését megállapító 7/2012. (II. 28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1-11. § * 

Záró rendelkezés

12. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit az Áht. 34. § (5) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni.

Kaposvár, 2013. február 28.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1me-12. melléklet a 5/2013. (III. 04.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére