Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-a alapján a 2012. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról a következő rendeletet alkotja:

A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

1. § A Közgyűlés a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

21 161 329 e Ft költségvetési bevétellel

258 461 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel

16 040 616 e Ft költségvetési kiadással

981 878 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással

4 397 296 e Ft többlettel

4 340 887 e Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal

- 3397 e Ft vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vesztességgel

4 269 748 e Ft korrigált pénzmaradvánnyal, eredménnyel

jóváhagyja.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 19 591 836 e Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 14 378 448 e Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 5 827 264 e Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 518 207 e Ft-ban

- a dologi kiadásokat 4 454 902 e Ft-ban

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 211 207 e Ft-ban

- működési támogatásértékű kiadást 46 965 e Ft-ban

- működési célú átadás államháztartáson kívüli összegét 1 251 547 e Ft-ban

- társadalom és szociálpolitikai juttatásokat 947 189 e Ft-ban

- előző évi pénzmaradvány átadást 106 228 e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 984 821 e Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 1 662 168 e Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 842 045 e Ft-ban

- a felújítások összegét 160 882 e Ft-ban

- az intézményi felhalmozási kiadások összegét 94 233 e Ft-ban

- támogatásértékű felhalmozási kiadásokat 26 829 e Ft-ban

- felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat 63 707 e Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek részletezése

2. § Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

A kiadások részletezése

3. § A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5, 6, 7, 8. számú mellékletek szerint fogadja el.

6. § Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

Pénzmaradvány és vállalkozási tevékenység eredménye

7. § (1) A Közgyűlés a költségvetési szervek és az Önkormányzat pénzmaradványát a 10/d. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja. A korrigált pénzmaradvány a költségvetési szervek esetében 223 642 e Ft, az önkormányzati gazdálkodás esetében 4 046 106 e Ft. A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységének (Rákóczi Stadion üzemeltetése) pénzforgalmi veszteségét - 3397 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a költségvetési szervek pénzmaradvány elszámolására elrendelt felügyeleti ellenőrzés megállapításai szerint még tisztázatlan tételek Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal történő pénzügyi elszámolását a folyamatban lévő pályázatok év végi állapotnak megfelelő pénzügyi adatlapjai alapján engedélyezi.

Az önkormányzati vagyon

8. § Az Önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. számú mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján 74 408 610 e Ft-ban állapítja meg.

Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

9. § A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

10. § A jegyző a beszámoló elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesíti.

11. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kaposvár, 2013. április 25.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1-me melléklet a 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

1-mu melléklet a 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

1a. melléklet a 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

1b. melléklet a 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

1c. melléklet a 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

1d. melléklet a 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

1e. melléklet a 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

3a. melléklet a 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

3b. melléklet a 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

4a. melléklet a 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

4b. melléklet a 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

10a. melléklet a 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

10b. melléklet a 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

10c. melléklet a 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

10d. melléklet a 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

10e. melléklet a 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

10f. melléklet a 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

10g. melléklet a 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

11.1. melléklet a 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

11.2. melléklet a 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére