Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 36/2013. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-7. § * 

8. § A R.-hez tartozó K17, K18 és K23-as tervlapok, a Fő utca-Pécsi utca- Kapos folyó- Ivánfa patak- 2540 hrsz-ú út- Béla Király utca- Baross utca- Hársfa utca által határolt tömb normatartalma helyébe e rendelet mellékletének megfelelően normatartalma lép.

9. § (1) Ez a rendelet 2013. szeptember 7-én lép hatályba.

(2) * 

Kaposvár, 2013. augusztus 7.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére