Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja a szennyvíz közcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon álló építmények használata során keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi szabályok megalkotása.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet tárgyi hatálya a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Tv.) meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás teljes körére terjed ki.

(2) A rendelet területi hatálya Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed:

a) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátó szolgáltatóra,

b) a város közigazgatási területén a közüzemi csatornahálózattal ellátott, de arra rá nem kötött ingatlan, továbbá a közüzemi csatornahálózattal el nem látott területen lévő ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére, az ingatlant egyéb jogcímen használóra (továbbiakban: ingatlantulajdonos) akinél a háztartási szennyvíz keletkezik.

3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

3. § *  (1) *  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét a Kapos Clean Kft. (7400 Kaposvár, Maros u. 13.) jogosult és köteles ellátni, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött szerződés alapján 2025. december 31-ig.

(2) A Kapos Clean Kft. (a továbbiakban: közszolgáltató) által szállított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. (továbbiakban: üzemeltető) által üzemeltetett, I. számú Szennyvíztelepre (Kaposvár, Szennyvíztelepi út 2.) az erre a célra kialakított műtárgyban kell elhelyezni.

4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló közszolgáltatás ellátásának rendje

4. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz Tv. szerinti előírásoknak megfelelő összegyűjtéséről.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, rendszeres elszállítását annak összegyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.

(3) Az ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele és a rendeletben megjelölt közszolgáltató útján köteles gondoskodni.

(4) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal igénybe venni. Az éves igénybevétel kötelezettsége a közszolgáltatóhoz bejelentett nem használt ingatlanra nem vonatkozik. Az évente 6 hónapnál kevesebbet használt és a közszolgáltatóhoz bejelentett ingatlan tulajdonosa szükség szerint, de legalább minden második évben köteles igénybe venni a közszolgáltatást.

(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a szolgáltatást igénybe vevőnek kell a szolgáltatónál megrendelnie.

(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és elszállítására vonatkozó szerződés a közszolgáltatás megrendelésével az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között jön létre. Ennek keretében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől számított 24 órán belül elvégezni.

5. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

5. § (1) A közszolgáltató teljes körűen ellátja a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglalt, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatást.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése és elszállítása az erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.

(3) Amennyiben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése és szállítása közben szennyeződés keletkezett, a közszolgáltatónak a szennyezett területet haladéktalanul tisztítania és fertőtlenítenie kell.

(4) A közszolgáltató köteles járművei tárolására a közegészségügyi, környezetvédelmi és építési előírásoknak megfelelő kaposvári telephelyet biztosítani.

(5) A közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződést fel kell mondani, amennyiben a szennyvizet nem a 3. § (2) bekezdés szerint kijelölt helyen üríti le.

(6) A szolgáltató az ürített szennyvíz mennyisége alapján ártalmatlanítási díjat fizet az üzemeltetőnek.

6. Közszolgáltatási szerződés tartalma

6. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni:

a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,

b) a szerződés tárgyát,

c) a közszolgáltatási szerződés időtartamát,

d) a teljesítés helyét,

e) a feladat ellátására vonatkozó szabályokat,

f) a felek jogait és kötelezettségeit,

g) a közszolgáltatási díj megállapításának módját,

h) a szerződés módosításának, felmondásának módját.

7. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

7. § (1) Az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére szolgáló közműpótló berendezés kialakítását a tulajdonos az ingatlanon belül és az építési hatóság által engedélyezett, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló jogszabályokban *  meghatározott módon köteles megoldani.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről e rendeletben szabályozott módon az ingatlantulajdonos a szolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni.

(3) A tulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után a szennyvíz-szállító eszköz mérőberendezése alapján köteles a közszolgáltatónak számla ellenében e rendelet szerinti díjat megfizetni.

8. A közszolgáltatás díja

8. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtési, szállítási és ártalommentes elhelyezési díja legfeljebb:

a) munkanapokon 6 óra és 18 óra között, valamint szombaton 6 óra és 16 óra között nyújtott szolgáltatás esetén

aa) 3351 Ft fordulónkénti alapár + áfa, valamint

ab) 677 Ft/m3 mennyiségi díjtétel + áfa,

b) vasárnap és ünnepnapokon egész nap, munkanapokon 6 óra előtt és 18 óra után, valamint szombaton 6 óra előtt és 16 óra után nyújtott szolgáltatás esetén

ba) 3351 Ft fordulónkénti alapár + áfa, valamint

bb) 1034 Ft/m3 mennyiségi díjtétel + áfa.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően természetes személy ingatlantulajdonos esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtési, szállítási és ártalommentes elhelyezési díja legfeljebb:

a) munkanapokon 6 óra és 18 óra között, valamint szombaton 6 óra és 16 óra között nyújtott szolgáltatás esetén

aa) 3016 Ft fordulónkénti alapár + áfa, valamint

ab) 609 Ft/m3 mennyiségi díjtétel + áfa,

b) vasárnap és ünnepnapokon egész nap, munkanapokon 6 óra előtt és 18 óra után, valamint szombaton 6 óra előtt és 16 óra után nyújtott szolgáltatás esetén

ba) 3016 Ft fordulónkénti alapár + áfa, valamint

bb) 931 Ft/m3 mennyiségi díjtétel + áfa.

(3) A közszolgáltató ármegállapításra vonatkozó kérelmét a megelőző év szeptember 15-ig jelezheti a Polgármesteri Hivatal felé.

9. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

9. § A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (név, lakóhely vagy székhely, az ingatlan ideiglenes vagy tartós használatára vonatkozó adat) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabály *  rendelkezéseinek megfelelően.

10. A rendelkezések betartásának ellenőrzése

10. § *  A nyílt árokba, csapadékelvezető csatornarendszerbe történő illegális bevezetések ellenőrzéséről a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. és a Közterület-felügyelet gondoskodik.

11. Hatálybaléptető és záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba.

(2) * 

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.

Kaposvár, 2014. január 23.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére