Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 5/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-4. § * 

5. § A rendelethez tartozó szabályozási tervlapok közül a K17, K18, K23 és a K24 tervlapokon a Hársfa utca- Pécsi utca - vasútvonal - Baross Gábor utca által határolt tömbre vonatkozó normatartalom helyébe e rendelet 2. mellékletének Hársfa utca- Pécsi utca - vasútvonal - Baross Gábor utca által határolt tömb normatartalma lép.

6. § Ez a rendelet 2014. február 15-én lép hatályba.

Kaposvár, 2014. január 24.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet az 5/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelethez * 

2. melléklet az 5/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Szabályozási Terv


  Vissza az oldal tetejére