Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 12/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-ában és a 91. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

1. § A Közgyűlés a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

18 759 135 E Ft költségvetési bevétellel

146 545 E Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel

13 761 894 E Ft költségvetési kiadással

659 310 E Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással

4 484 476 E Ft többlettel

4 524 461 E Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal

4 494 201 E Ft korrigált pénzmaradvánnyal, eredménnyel

jóváhagyja.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt 11 871 427 E Ft-ban

2. a működési célú kiadásokat 9 689 366 E Ft-ban

ebből:

2.1. a személyi juttatások kiadásait 2 448 486 E Ft-ban

2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat 572 955 E Ft-ban

2.3. a dologi kiadásokat 3 758 343 E Ft-ban

2.4. az ellátottak pénzbeli juttatásait 1404 E Ft-ban

2.5. működési támogatásértékű kiadást 811 340 E Ft-ban

2.6. működési célú átadás államháztartáson kívüli összegét 1 305 694 E Ft-ban

2.7. társadalom és szociálpolitikai juttatásokat 706 163 E Ft-ban

2.8. előző évi pénzmaradvány átadást 18 055 E Ft-ban

3. a felhalmozási célú bevételt 2 598 390 E Ft-ban

4. a felhalmozási célú kiadást 4 072 528 E Ft-ban

ebből:

4.1. a beruházások összegét 3 361 675 E Ft-ban

4.2. a felújítások összegét 347 308 E Ft-ban

4.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét 128 029 E Ft-ban

4.4. támogatásértékű felhalmozási kiadásokat 0 E Ft-ban

4.5. felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat 2403 E Ft-ban

állapítja meg.

2. A bevételek részletezése

2. § Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

3. A kiadások részletezése

3. § (1) A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés az önkormányzatnál közszférában és közmunkában foglalkoztatottak éves létszámadatai a 3.1. és 3.2. melléklet szerint fogadja el.

4. § A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásai, az egyéb szervek részére nyújtott támogatások, valamint a szociálpolitikai kiadások előirányzatainak teljesítését a 4., 4.a., 4.b. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5, 6, 7, 8. számú mellékletek szerint fogadja el.

6. § Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

7. § A Közgyűlés az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. Pénzmaradvány és vállalkozási tevékenység eredménye

8. § A Közgyűlés a költségvetési szervek és az Önkormányzat pénzmaradványát a 10., 10.a., 10.b., 10.c., 10.d. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja. A 10.d. mellékletben foglaltak alapján a korrigált pénzmaradvány a költségvetési szervek esetében 301 871 E Ft, az önkormányzati gazdálkodás esetében 4 192 330 E Ft.

5. Az önkormányzati vagyon

9. § Az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. számú mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján 75 167 001 E Ft-ban állapítja meg.

6. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

10. § A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. Záró rendelkezések

11. § A jegyző a beszámoló elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesíti.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2014. április 24.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1-me melléklet a 12/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

1-mu melléklet a 12/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

1.1. melléklet a 12/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

1a. melléklet a 12/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

1b. melléklet a 12/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

1c. melléklet a 12/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

1d. melléklet a 12/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

1e. melléklet a 12/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 12/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 12/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

3.1. melléklet a 12/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

3.2. melléklet a 12/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 12/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

4a. melléklet a 12/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

4b. melléklet a 12/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 12/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 12/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 12/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 12/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 12/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 12/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

10a. melléklet a 12/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

10b. melléklet a 12/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

10c. melléklet a 12/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

10d. melléklet a 12/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

10e. melléklet a 12/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

11.1. melléklet a 12/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

11.2. melléklet a 12/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 12/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 12/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére