Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 42/2015. (X. 2.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § A R. 20. § (2) bekezdését 2015. december 15-től kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2015. szeptember 30.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére