Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 36/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § A Rendelethez tartozó:

a) K 17 tervlap, Bajcsy-Zsilinszky utca- Kaposi Mór utca-Fő utca- Tallián Gyula utca által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 1. számú melléklet normatartalmának;

b) a külterületi tervlap, M9-es elkerülő út - Dombóvári út - 0341/1 hrsz-ú út - 0323 hrsz-ú útterület által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 2. számú melléklet normatartalmának megfelelően módosul.

3. § * 

4. § Ez a rendelet 2016. október 22-én lép hatályba.

Kaposvár, 2016. szeptember 22.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

1. melléklet a 36/2016.(IX. 26) önkormányzati rendelethez

K17 tervlap

2. melléklet a 36/2016.(IX. 26) önkormányzati rendelethez

Külterületi tervlap


  Vissza az oldal tetejére