Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai alapján a következőket rendeli el:

1-3. § * 

4. § (1) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez tartozó Szabályozási Tervek közül:

a) a belterületi K10-es tervlap Béke utca - Kanizsai utca csomópontra vonatkozó normatartalma e rendelet 1. számú melléklete normatartalmának megfelelően módosul;

b) a belterületi K17-es tervlap Bajcsy-Zsilinszky utca- Kaposi Mór utca-Fő utca- Tallián Gyula utca által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 2. számú melléklete normatartalmának megfelelően módosul;

(2) A belterületi szabályozási terv jelmagyarázata e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul.

(3) * 

5. § Ez a rendelet 2017. január 27. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2017. január 26.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

1. melléklet a 4/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 4/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 4/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére