Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 10/2017 (II. 28.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében, a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: TKtv.) 16. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mhötv.) 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, az Étv. 6. § (1) bekezdésében és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TFR) 29. § -ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) Kaposvár Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának (TF), integrált településfejlesztési stratégiájának (ITS), a településrendezési eszközeinek a Kaposvár Településszerkezeti Terv (KTSZ), az Építési Szabályzat (KÉSZ), valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények a településképi rendelet (TR), a településképi arculati kézikönyv (TAK) készítése vagy azok módosítása széleskörű egyeztetés keretén belül, a TFR és az e rendelet alapján alkotott partnerségi egyeztetési szabályai szerint történik.

(2) E rendelet alkalmazásában:

állandó partnerek: a lakosság, az érdekképviseleti szervek, érintett helyi önkormányzati szervek

eseti partnerek: érintettség esetén a TFR. előírásainak megfelelően a területi önkormányzat, a szomszédos települési önkormányzatok, továbbá a véleményezési eljárásba esetenként meghívott civil- és gazdálkodó szervezetek; vallási közösségek, intézmények és magánszemélyek.

Állandó partnerekkel történő egyeztetés szabályai

2. § (1) Adott véleményezési eljárás során az állandó partnerek minimális tájékoztatási formáját a TFR alapján az 1. sz. függelék táblázata tartalmazza.

(2) Az előzetes tájékoztatás során a közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, megindításáról, az előzetes tájékoztató elérhetőségéről, az eljárás módjáról és a véleményezés módjáról és annak határidejéről.

(3) A véleményezési eljárás során a közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, az elkészült tervezet elérhetőségéről, a véleményezési módjáról és annak határ idejéről;

(4) Lakossági fórum esetén, annak tárgyáról, helyéről és időpontjáról a lakossági fórum idejét megelőző 8 nappal korábban a helyben szokásos módon közzétett lakossági hirdetmény útján kell értesíteni a partnereket. A lakossági fórumról jelenléti ív és jegyzőkönyv készül, mely írásban rögzíti a javaslatokat, észrevételeket. A jegyzőkönyv tartalmazza a javaslattevő, észrevételező nevét és címét.

(5) Amennyiben nincs lakossági fórum, a lakosság az észrevételeit, javaslatait a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül teheti meg, a Polgármesterhez címzett és a főépítészi irodához írásban benyújtott szövegszerű, indoklással ellátott véleményben.

(6) Érdekképviseleti szervek a Kaposvár Megyei Jogú Város Érdekegyeztető Fórumának Ügyrendjében szabályozott módon tehetik meg észrevételeiket, javaslataikat.

(7) A helyi önkormányzati szervek Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon tehetik meg észrevételeiket, javaslataikat.

Eseti partnerekkel történő egyeztetés szabályai

3. § (1) Az eseti partnerek köréről az egyeztetési eljárást megelőzően a Közgyűlés külön határozattal dönt.

(2) Az eseti partnerek az előzetes tájékoztatási, illetve a véleményezési szakasz tervezetének (dokumentációjának) megküldésével értesülnek.

(3) Az eseti partnerek az egyeztetési eljárásba a Polgármesterhez címzett és a főépítészi irodához benyújtott szövegszerű, indoklással ellátott, a megadott határidőn belül benyújtott véleménnyel, észrevétellel, javaslattal élhetnek, melyen véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét, elérhetőségét meg kell jelölni.

Vélemények dokumentálása, nyilvántartása, megválaszolása, településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények közzététele

4. § (1) A beérkezett vélemények dokumentálása, nyilvántartása, valamint az el nem fogadott javaslatok indokolása, azok dokumentálása és nyilvántartása az államigazgatási véleményekre vonatkozó, a TFR-ben rögzített szabályok szerint történik.

(2) A beérkezett véleményekről, javaslatokról készülő összefoglaló és az annak elfogadásáról szóló határozat a honlapon kerül kihirdetésre.

(3) A településfejlesztési és településrendezési dokumentumokat, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló önkormányzati döntéseket elfogadásukat követően a honlapon közzé kell tenni.

Záró rendelkezés

5. § Ez a rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2017. február 23.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

1. Függelék

Az állandó partnerek minimális tájékoztatási formája
(314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §
és 29/A. § alapján)

eljárás típusa előzetes tájékoztatás
módja
elfogadás előtti véleményezés módja
(munkaközi tájékoztatás)
Településfejlesztési Koncepció készítése - közterületi hirdetőfelület;
- helyi lap;
- önkormányzati honlap;
- lakossági fórum;
- közterületi hirdetőfelület;
- helyi lap;
- önkormányzati honlap;
- lakossági fórum;
Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítása - - önkormányzati honlap;
Településarculati Kézikönyv készítése
módosítása
- közterületi hirdetőfelület;
- helyi lap;
- önkormányzati honlap;
lakossági fórum;
- közterületi hirdetőfelület;
- helyi lap;
- önkormányzati honlap;
- lakossági fórum;
Településképi Rendelet készítése
módosítása
Településrendezési eszközök:
-Településszerkezeti Terv;
- Szabályozási Tervek;
-Helyi Építési Szabályzat
teljes eljárás - közterületi hirdetőfelület;
- helyi lap;
- önkormányzati honlap;
- lakossági fórum;
- közterületi hirdetőfelület;
- helyi lap;
- önkormányzati honlap;
- lakossági fórum;
egyszerűsített eljárás
tárgyalásos eljárás
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű,
vagy Kgy. döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen megvalósítandó beruházás érdekében
-
Tárgyalásos eljárás kihirdetett vészhelyzet esetén - önkormányzati honlap;
- önkormányzati honlap;
állami főépítészi eljárás

  Vissza az oldal tetejére