Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 19/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes terület-rendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai alapján a következőket rendeli el:

1-5. § * 

6. § (1) A R.-hez tartozó Szabályozási Tervek közül:

a) A külterületi szabályozási terv Pécsi utca - Keskeny utca - Várdomb utca - belterületi határvonal által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 1. melléklete normatartalmának-;

b) A K19 tervlap, Pécsi utca- belterületi határvonal - Monostor utca által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 2. melléklete normatartalmának-;

c) A K19 tervlap Pécsi utca - Bástya utca - belterületi határvonal - Sikálós út által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 3. melléklete normatartalmának megfelelően módosul;

d) A külterületi szabályozási terv 0325/3 hrsz-ú út - 0324/20 hrsz-ú út - 610. számú főközlekedési út által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 4. melléklete normatartalmának-;

e) A TOP3 tervlap a 0442 hrsz alatti út - belterületi határvonal - Deseda tó telekhatára által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 5. melléklete normatartalmának megfelelően módosul.

(2) A belterület szabályozási terv jelmagyarázata e rendelet 6. melléklete szerint módosul.

(3) * 

7. § Ez a rendelet 2017. június hó 1-jén lép hatályba.

Kaposvár, 2017. április 27.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

1. melléklet a 19/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 19/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 19/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 19/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 19/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 19/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 19/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére