Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 27/2017. (VI. 19.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés felhatalmazása alapján, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 19. § és 33. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése akkor engedélyezhető, ha a felek valamennyi törvényi feltétel teljesítésén túl igazolják a mellékletben meghatározott díj befizetését.

2. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a mellékletben meghatározott díjat kell fizetni.

(2) Egyéb családi esemény, így különösen a névadó, a külföldön történt házasságkötés megerősítése, valamint a jubileumi házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a mellékletben meghatározott díjat kell fizetni.

3. § Az 1. §-ban és a 2. §-ban meghatározott díj befizetését az engedélykérelem benyújtásával egyidejűleg a feladóvevény, vagy hivatalos számla bemutatásával kell igazolni. A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére 5 munkanapon belül vissza kell utalni.

4. § A mellékletben meghatározott díjak megfizetése alól kizárólag valamelyik fél közeli halálával fenyegető egészségi állapota miatt, előzetes engedély alapján adható mentesség.

5. § (1) A hivatali munkaidőn kívüli történő házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, valamint a családi események szertartásánál közreműködő anyakönyvvezetőt, ha nem a szabadidő kiadását választja 2500 Ft/esemény díjazás illeti meg, amely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetett járulékot is.

(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésben, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt, ha nem a szabadidő kiadását választja 5000 Ft/ esemény díjazás illeti meg, amely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetett járulékot is.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti díjazás havonta, egy összegben kerül kifizetésre.

6. § * 

7. § Ez a rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2017. június 8.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

Melléklet a 27/2017. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

Az anyakönyvi események után fizetendő díj

Szolgáltatás megnevezése Szolgáltatás díja
munkaidőben
Szolgáltatás díja
munkaidőn kívül
Hivatali helyiségben történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 0 Ft 5000 Ft
Hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 50 000 Ft 60 000 Ft
Hivatali helyiségben történő egyéb családi esemény [R. 2. § (2) bekezdése] 0 Ft 5000 Ft
Hivatali helyiségen kívül történő egyéb családi esemény [R. 2. § (2) bekezdése] 50 000 Ft 60 000 Ft

Fenti összegek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.


  Vissza az oldal tetejére