Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 32/2017. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes terület-rendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai alapján a következőket rendeli el:

1-3. § * 

4. § (1) A R.-hez tartozó Szabályozási tervek közül a K15, K16, K21 és K22 tervlap Cseri u. - Erdősor utca - Madár utca - Fekete István utca határvonal által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 1. számú mellékletének, a Tinói L. S. utca - 9379 hrsz alatti út - Kapos folyó - Cseri út által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 2. számú mellékletének normatartama szerint módosul.

(2) A belterület szabályozás terv jelmagyarázata „az övezeti jelekben szereplő rövidítések magyarázata” részének helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. § Ez a rendelet 2017. augusztus 7-én lép hatályba.

Kaposvár, 2017. augusztus 4.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

1. melléklet a 32/2017. (VIII. 7.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 32/2017. (VIII. 7.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 32/2017. (VIII. 7).önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére