Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 44/2017. (XI. 13.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes terület-rendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai alapján a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § * 

3-5. § * 

6. § (1) A R.-hez tartozó Szabályozási tervek közül:

a) a külterületi szabályozási terv a 0285/9 és 0286 hrsz-ú utak-0285/14 hrsz-ú szántó-0322/3 és 0323 hrsz-ú utak-Dombóvári út által határolt területet érintő szabályozás normatartalma helyébe e rendelet 1. mellékletének;

b) a külterületi szabályozási terv a 0285/9, 0286 és 0289/1hrsz-ú utak - a 0300/1 hrsz-ú vasút - a Dombóvári út által határolt területet érintő szabályozás normatartalma helyébe e rendelet 1. mellékletének;

c) a külterületi szabályozási terv a 08 hrsz-ú szántó - a 0458/25, 0459 és 2381/3 hrsz-ú utak - a tervezett belterületi határ által határolt területet érintő szabályozás normatartalma helyébe e rendelet 2. mellékletének;

d) a külterületi szabályozási terv a 0107 hrsz-ú árok - a 0100 hrsz-ú Zselic-patak - a 0105 hrsz-ú út - a 0106/b hrsz-ú rét által határolt területet érintő szabályozás normatartalma helyébe e rendelet 2. mellékletének;

e) a külterületi szabályozási terv Somhegyi u. - belterületi határvonal - Nádasdi utca- közigazgatási határvonal által határolt tömbre vonatkozó normatartalma helyébe e rendelet 3. mellékletének;

f) a belterületi szabályozási terv K13 tervlap, a Dombóvári út - a 0285/9 és 0286 hrsz-ú utak - a 0285/14 hrsz-ú szántó - a 0285/17b hrsz-ú gyümölcsös által határolt tömböt érintő szabályozás normatartalma helyébe e rendelet 5. mellékletének;

g) a belterület szabályozási terv K23, és K28-as tervlap, a Béla Király utca - Vikár Béla utca - Gerle utca - Csalogány utca - Pacsirta utca - 6681 hrsz alatti út területe által határolt tömbre vonatkozó normatartalma helyébe e rendelet 6. mellékletének normatartalma lép.

(2) A külterület szabályozási terv jelmagyarázata e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

(3) A belterület szabályozási terv jelmagyarázata e rendelet 7. melléklete szerint módosul.

(4) A R 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

7. § (1) E rendelet - a 2. § és 6. § (1) bekezdés g) pontja kivételével - 2017. november 13-án lép hatályba.

(2) E rendelet 2. §-a és 6. § (1) bekezdés g) pontja 2017. november 30-án lép hatályba.

Kaposvár, 2017. november 9.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

1. melléklet a 44/2017. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet 44/2017. (XI. 13) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 44/2017. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet 44/2017.(XI. 13.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 44/2017.(XI. 13.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 44/2017.(XI. 13.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 44/2017. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 44./2017. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére