Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes terület-rendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai alapján a következőket rendeli el:

1-6. § * 

7. § (1) A R.-hez tartozó Szabályozási tervek közül a belterületi szabályozási terv K16, K17, K22, K23 tervlap, - a 67. sz. főút közúti felüljáró - Achim A. u. - Noszlopy G u. - Városház u. - Teleki u. - Petőfi tér - Irányi D. u. - Fő u. - Dózsa Gy. u. - Baross G. u. - 2422/1 hrsz-ú ingatlan - Kapos folyó által határolt területre vonatkozó szabályozás normatartalma helyébe e rendelet 1. mellékletének normatartalma lép.

(2) A belterület szabályozási terv jelmagyarázata e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

(3) * 

8. § * 

9. § E rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

Kaposvár, 2017. december 21.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

1. melléklet az 50/2017.(XII. 22.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 50/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 50/2017.(XII. 22.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére