Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 11/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes terület-rendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai alapján a következőket rendeli el:

1-6. § * 

7. § (1) A R-hez tartozó belterület szabályozási tervlapok közül:

a) a K11, K17 tervlap Szent Imre utca - 48-as Ifjúság u. - Hunyadi J. u. - Damjanich utca által határolt tömb normatartalma helyébe e rendelet 1. melléklet szerinti normatartalom lép;

b) a K7, TOP 5 tervlap Dr. Guba S. utca - 3661/14 hrsz alatti ingatlan - belterületi - 3659/2 hrsz alatti országos közút által határolt tömb normatartalma helyébe e rendelet 2. melléklet szerinti normatartalom lép.

(2)-(3) * 

8. § Ez a rendelet 2018. május 15-én lép hatályba.

Kaposvár, 2018. április 26.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

1. melléklet a 11/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 11/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

3-4. melléklet a 11/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére