Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Önkormányzatának 15/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelete

az elektromos töltőállomások üzemeltetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet területi, tárgyi, személyi hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya

a) a város közigazgatási területén közterületen elhelyezett elektromos töltőállomásokra, és az ahhoz kapcsolódó elektromos töltési szolgáltatás céljára fenntartott területre,

b) az elektromos töltési szolgáltatás céljára fenntartott területet igénybe vevő gépjármű vezetőjére, amennyiben a vezető személye nem állapítható meg, úgy a gépjármű tulajdonosára, illetve üzemben-tartójára,

c) elektromos töltési szolgáltatás céljára fenntartott területet igénybe vevő közúti járműre

terjed ki.

2. Az elektromos töltőállomások jelölése, helye, igénybevétele és üzemeltetése

2. § (1) Elektromos töltési szolgáltatás céljára fenntartott területetek azok, amelyeken elektromos töltőpont került elhelyezésre és díjfizetési kötelezettségre utaló kiegészítő táblával jelöltek meg.

(2) Elektromos töltési szolgáltatás céljára fenntartott területetek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az elektromos töltési szolgáltatás csak díj ellenében, az e rendeletben, valamint az elektromos gépjárműtöltési szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 170/2017.(VI.29.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint vehető igénybe.

(2) Az elektromos töltési szolgáltatás céljára fenntartott terület türelmi időt követő elfoglalásáért, valamint annak töltés nélküli elfoglalásáért az e rendeletben meghatározott egyszeri díjat kell fizetni.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott díjak mértékét a töltőpont közvetlen közelében jól látható módon közzé kell tenni.

4. § *  Az elektromos töltőállomásokat a Kaposvári Parkolási Kft. üzemelteti.

2. Díjfizetés, egyszeri díj elektromos töltőállomás használata esetén

5. § (1) A töltési szolgáltatás díját a szolgáltatás igénybevételét követően kilowattóránként (Ft/kWh) garantált töltési kapacitás alapján kell megfizetni.

(2) A töltési időtartamát követően 15 perc türelmi idő áll a szolgáltatást igénybevevő rendelkezésére a töltőhely elhagyására. A türelmi idő alatt a töltőhely elfoglalásáért nem kell díjat fizetni.

(3) A töltési hely jogosulatlan használatáért utólag egyszeri díjat kell fizetni.

(4) Jogosulatlan használatnak minősül a töltési hely:

a) türelmi időt lejártát követő továbbfoglalása,

b) töltés nélküli elfoglalása.

(5) A töltési hely jogosulatlan használatának időtartama a töltési helyre telepített jelenlét-érzékelő által rögzített adat alapján kerül megállapításra.

(6) *  A jogosulatlan használatért megállapított egyszeri díjat csekken, vagy nyitvatartási időben a Kaposvári Parkolási Kft. ügyfélszolgálati irodájában, készpénzben kell megfizetni.

(7) A töltési szolgáltatás díját és a töltési hely jogosulatlan használatáért fizetendő egyszeri díj mértékét a 2. melléklet tartalmazza.

(8) *  A töltési hely szabályszerű igénybevételét és a jogosult használatot a Kaposvári Parkolási Kft. és a Közterület-felügyelet jogosult ellenőrizni.

3. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdés kivételével 2018. június 1-jén lép hatályba.

(2) *  E rendelet 3. §-a és 5. §-a 2019. július 1-jén lép hatályba.

Kaposvár, 2018. április 26.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

1. melléklet a 15/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Az elektromos töltőállomások helyszínei és adatai:

sorszám Töltőberendezés (ek) telepítésének helye Töltőberendezés (ek)
Cím Hrsz. száma típusa teljesítménye csatlakozói
1 7400 Kaposvár, Honvéd utca (volt DOMUS Áruház melletti parkoló) 4773/51 1 db Evolve Smart töltőoszlop
(2x Type2)
3x32A 22kW EN62196-2 Type 2
EN62196-2 Type 2
2 7400 Kaposvár, Ady E. u. 12. szám közterületi parkoló 292/3 1 db Evolve Smart töltőoszlop
(2x Type2)
3x32A 22kW EN62196-2 Type 2
EN62196-2 Type 2
3 7400 Kaposvár Csík Ferenc sétány északi oldalán a Virágfürdő bejáratával szembeni merőleges parkoló 7085/1 1 db Evolve Smart töltőoszlop
(2x Type2)
3x32A 22kW EN62196-2 Type 2
EN62196-2 Type 2
4 7400 Kaposvár, Irányi Dániel utca (volt Somogy Áruház parkolója) 17/3 1 db Evolve Smart töltőoszlop
(2x Type2)
3x32A 22kW EN62196-2 Type 2
EN62196-2 Type 2
5 7400 Kaposvár, Budai Nagy Antal u. (Csiky Gergely Színház előtti fésűs elrendezésű parkoló) 9053 1 db Evolve Smart töltőoszlop
(2x Type2)
3x32A 22kW EN62196-2 Type 2
EN62196-2 Type 2

2. melléklet a 15/2018.(V.7.) önkormányzati rendelethez * 

Elektromos töltési szolgáltatás díja és a töltési hely jogosulatlan használatáért fizetendő egyszeri díj mértéke

töltési szolgáltatás díja 82,68 Ft/kWh + ÁFA
töltés nélküli igénybevétel egyszeri díja (töltést követő türelmi idő lejárta után, illetve töltés nélküli elfoglalás esetén) 5000 Ft + ÁFA

  Vissza az oldal tetejére