Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 17/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes terület-rendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai alapján a következőket rendeli el:

1-4. § * 

5. § (1) A R.-hez tartozó Szabályozási Tervek közül:

a) a K12 és K18 jelű belterületi tervlapok, Dombóvári út - Zöldfa utca -Izzó utca - Kenyérgyár utca által határolt tömbre vonatkozó normatartalma helyébe e rendelet 1. melléklete;

b) a külterületi tervlap 61. főút- 610. sz. út - vasúti nyomvonal által határolt tömb normatartalma e rendelet 2. melléklete normatartalmának megfelelően módosul.

(2) A belterületi szabályozási terv jelmagyarázatának normatartalma helyébe e rendelet 3. melléklete szerinti normatartalom lép.

(3) A külterületi szabályozási terv jelmagyarázatának normatartalma helyébe e rendelet 4. melléklete szerinti normatartalom lép.

6. § Ez a rendelet 2018. május 25-én lép hatályba.

Kaposvár, 2018. május hó 24.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

1. melléklet a 17/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 17/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 17/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 17/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére