Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 20/2018. (VI. 18.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes terület-rendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai alapján a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § A R-hez tartozó belterület szabályozási tervlapok közül:

a) a K11, K17 tervlap Irányi D. utca - Fő u. - Dózsa Gy. u. - Budai N. A. utca által határolt tömb normatartalma helyébe e rendelet 1. melléklet szerinti;

b) a K16 tervlap, Zárda utca - Bajcsy-Zs u. - Kossuth L. u. - Fő u. által határolt tömb normatartalma helyébe e rendelet 2. melléklet szerinti normatartalom lép.

3. § Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.

Kaposvár, 2018. június 14.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

1. melléklet a 20/2018. (VI. 18.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 20/2018. (VI. 18.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére