Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 22/2018. (VII. 19.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes terület-rendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai alapján a következőket rendeli el:

1-4. § * 

5. § (1) A R.-hez tartozó Szabályozási tervek közül a belterületi szabályozási terv K16, K17, K22, K23 tervlapjai - a 67. sz. főút közúti felüljáró - Achim A. u. - Noszlopy G u. - Városház u. - Teleki u. - Petőfi tér- Budai N. A. u. - Baross G. u. - 2422/1 hrsz-ú ingatlan - Kapos folyó által határolt területre vonatkozó szabályozás normatartalma helyébe e rendelet 1.a. és 1.b. mellékleteinek normatartalma lép.

(2) A belterület szabályozási tervhez tartozó jelkulcs e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

6. § Ez a rendelet 2018. július hó 20-án lép hatályba.

Kaposvár, 2018. július hó 19.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

1a. melléklet a 22/2018.(VII.19.) önkormányzati rendelethez

1b. melléklet a 22/2018.(VII.19.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 22/2018.(VII.19.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére