Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 29/2018. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet célja, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Kaposvár polgárainak közművelődési igényei és érdekei, valamint a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját.

Ezáltal biztosítsa minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és ezek közösségének a jogot, hogy

a) műveltségét, készségeit gyarapítsa, az önkormányzat által nyújtott közművelődési szolgáltatásokat, lehetőségeket igénybe vegye,

b) közösségi művelődési jogait érvényesítse,

c) művelődési céljainak megvalósítására az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézménytől színteret, szakmai segítséget kapjon.

2. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) az Önkormányzat fenntartói jogkörébe tartozó közművelődési tevékenységet folytató intézményekre,

b) a Kultv. 79. §-a alapján közművelődési megállapodást kötő szervezetre,

c) az a) és b) pontban meghatározott szervezetek közművelődési szolgáltatásait igénybe vevők körére.

3. § (1) Az Önkormányzat a Kultv. 76. § (7) bekezdése szerinti közművelődési alapszolgáltatások teljes körét biztosítja.

(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról az alábbi formákban és módon gondoskodik:

a) az intézmény fenntartójaként működteti a közművelődési alapszolgáltatások teljes körét ellátó Együd Árpád Kulturális Központot,

b) az intézmény fenntartójaként működteti a közművelődési feladatokat is ellátó Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeumot és Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárat,

c) a Kultv. 79. §-a alapján közművelődési megállapodást köthet.

(3) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátását saját költségvetésből finanszírozza, melynek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó állami hozzájárulás, a központi költségvetési forrásból pályázati úton elnyerhető érdekeltségnövelő támogatások és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint egyéb támogatóktól pályázati úton elnyerhető támogatások.

Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására fordítható támogatás összegét és címzettjeit az éves költségvetési rendeleteiben határozza meg.

(4) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása érdekében benyújtott pályázatok önrészének részbeni vagy teljes átvállalásával is segítheti a közművelődési tevékenységek ellátását, valamint törekszik a részére nyitva álló pályázati lehetőségek kihasználására.

(5) A közművelődési tevékenységet folytató szervezeteket az Önkormányzat - az erre a célra rendelkezésre álló költségvetési előirányzatból - támogathatja. A támogatást pályázat útján lehet elnyerni.

4. § Az Önkormányzat fenntartásában működő közművelődési feladatokat ellátó intézmények a szolgáltatásaikat igénybe vevőknek kedvezményeket nyújthatnak az alábbiak szerint:

a) diákoknak

b) nyugdíjasoknak

c) családosoknak, nagycsaládosoknak

5. § Az Önkormányzat és a közművelődési feladatokat ellátó szervezetek hatékony feladatellátásuk érdekében kapcsolatot tartanak fenn és együttműködnek:

a) a szakminisztériummal,

b) a szakmai intézetekkel,

c) az országos és területi szakmai szolgáltató szervezetekkel,

d) a Somogy Megyei Önkormányzattal,

e) a város köznevelési intézményeivel,

f) *  Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusával

g) a kaposvári Csiky Gergely Színházzal,

h) a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltárával,

i) a sajtóval,

j) a nemzetiségi önkormányzatokkal,

k) a városban működő egyházi szervezetekkel,

l) a közművelődési feladatot ellátó civil szervezetekkel.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

Kaposvár, 2018. november 15.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére