Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 33/2018. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes terület-rendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai alapján a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § A R.-hez tartozó:

a) K 8 és K9 tervlap, Kőhárs utca - tervezett belterületi határvona-610 számú út által határolt tömbre vonatkozó normatartalma helyébe e rendelet 1. melléklete,-

b) K15 tervlap Kapos folyó - Cseri út - Tinódi L. S. utca - 9379 hrsz. alatti közút által határolt tömbre vonatkozó normatartalma helyébe e rendelet 2. melléklete,-

c) K16 tervlap Ady E. utca - Noszlopy G. utca - Achim A. utca - Berzsenyi D. utca által határolt tömbre vonatkozó normatartalma helyébe e rendelet 3. melléklete,-

d) K17 tervlap Bajcsy-Zs. utca - Kaposi Mór utca - Fő utca - Tallián Gy. u. által határolt tömbre vonatkozó normatartalma helyébe e rendelet 4. melléklete szerinti normatartalom lép.

3. § Ez a rendelet 2018. december 1-jén lép hatályba.

Kaposvár, 2018. november 15.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

1. melléklet a 33/2018. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 33/2018. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 33/2018. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 33/2018. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére