Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Közgyűlésre, annak szerveire, a Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) A Közgyűlés a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások e rendelet 4-10. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

3. § *  A Közgyűlés a Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2019. évi költségvetését az 1. melléklet alapján

22 498 601 ezer Ft tárgyévi bevétellel,

53 990 859 ezer Ft tárgyévi kiadással,

792 702 ezer Ft maradvánnyal,

0 ezer Ft áthúzódó kötelezettséggel,

10.122.123 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,

0 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,

995 fő közszférában alkalmazott

23 fő önkormányzatnál foglalkoztatott

303 fő közfoglalkoztatott

létszámkerettel állapítja meg.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt 13.477.602 e Ft-ban

2. a működési célú maradványt 4.147.566 e Ft-ban

3. a működési célú kiadásokat 18.452.173 e Ft-ban

ebből:

3.1. a személyi juttatások kiadásait 4.320.073 e Ft-ban

3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat 888.052 e Ft-ban

3.3. a dologi kiadásokat 9.715.008 e Ft-ban

3.4. az egyéb működési kiadásokat 2.199.041 e Ft-ban

3.5. a működési célú céltartalékot 1.261.366 e Ft-ban

4. a felhalmozási célú bevételt 9.020.999 e Ft-ban

5. a felhalmozási célú maradványt 17.337.315 e Ft-ban

6. a felhalmozási célú kiadást 35.538.686 e Ft-ban

ebből:

6.1. a beruházások összegét 26.502.504 e Ft-ban

6.2. a felújítások összegét 4.548.571 e Ft-ban

6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét 2.333.010 e Ft-ban

6.4. a speciális célú támogatásokat 525.856 e Ft-ban

6.5. a felhalmozási célú céltartalékot 1.628.745 e Ft-ban

6.6. költségvetési szervek felhalmozási célú áthúzódó kiadásait 0 ezer Ft-ban

6.7. önkormányzati felhalmozási célú áthúzódó kiadásokat 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének az Áht. 23. § (2) és (3) bekezdése szerinti bontását az 1.1. mellékletben mutatja be.

2. Az Önkormányzat bevételei

4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, kiadási főösszegeit e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök befektetésére kincstárjegy és állampapír vásárlása, illetve betétbe történő lekötés formájában.

5. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül a költségvetési szervek működési és egyéb bevételeit, valamint az intézményi támogatásokat költségvetési szervenként e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. Az Önkormányzat kiadásai

6. § (1) A Közgyűlés a 2019. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen az 1. melléklet, költségvetési szervenként a 3.1. és 3.2 mellékletek szerint hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a 2019. évi közfoglalkoztatási pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre

(4) A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásait, az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokat, átadott pénzeszközöket, valamint a szociálpolitikai kiadásokat a 4, 4/a és 4/b melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Közgyűlés a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5-8. melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.

8. § A Közgyűlés a fejlesztési kiadásokat e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.

4. Általános és céltartalék

9. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát

1 986 460 ezer Ft összegben

e rendelet 10. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) *  A közgyűlés az általános működési célú általános tartalékot 72.584 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 151.438 e Ft összegben állapítja meg.

10. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

5. Többéves kihatással járó feladatok

11. § A Közgyűlés a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 12. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

6. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a Polgármester legalább

a) a féléves, valamint a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolóval egyidejűleg, illetve

b) az éves beszámolót tárgyaló Közgyűlést megelőzően a tárgyévet követő év február 28-ig

a Közgyűlést tájékoztatja.

(2) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

13. § (1) A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében szereplő átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát, a felújítási előirányzatokon belül az elkülönített tartalékkeretek, a lakás és nem lakás bérlemények felújítási előirányzatán belül közérdekű elhelyezési feladatokra elkülönített keret, a fejlesztési kiadásokon belül a pályázatok előkészítésére, illetve tervezési feladatokra, az önkormányzati működési kiadásokon belül kiadványokra, rendezvényekre, marketing és kommunikációs feladatokra, bontási feladatokra elkülönített keretösszeg, valamint a céltartalékon belül az ifjúsági keret, a polgármesteri keret, az állami, városi ünnepek és az egyéb rendezvények, ünnepi programok megrendezésére, a közművelődési programokra, a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira elkülönített céltartalékok, valamint az általános működési és felhalmozási tartalékra, maradvány elszámolásra elkülönített keretösszeg terhére a Polgármesterre, a felújítási előirányzatokon belül az új induló intézményi felújítási keretek felosztásának hatáskörét a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságra ruházza át.

(2) A Közgyűlés a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt döntésenként 200 millió Ft-ban állapítja meg.

(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Közgyűlés által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(4) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a Polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(5) A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértesítését a Jegyző végzi.

14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

15. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Közgyűlés dönt a Polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról, költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a Közgyűlés a 13 § (4) bekezdésben foglalt módon dönt.

7. A költségvetési szervek előirányzat módosításának szabályai

16. § (1) A költségvetési szerv a támogatáson kívüli bevételeinek alakulásáról és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igényeiről az első negyedévtől kezdődően, a Hivatal munkatervében meghatározott időpontban tájékoztatja a Pénzügyi Irodát.

(2) A költségvetési szerv, jelentési kötelezettségét az erre a célra kialakított, képleteket is tartalmazó segédtáblák alkalmazásával teljesíti. A támogatáson kívüli bevételek melléklete elkülönítve tartalmazza a saját hatáskörben módosítható és az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek felhasználásának igényeit.

(3) A költségvetési szervnek a mellékleteket a Gazdasági Igazgatóság által kiadott tájékoztatóban foglaltak figyelembevételével, az abban meghatározott határidő betartásával kell eljuttatnia az irányító szerv részére.

(4) A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja:

a) államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszközökből,

b) egyéb támogatásértékű bevételből.

(5) A költségvetési szerv az előző év (évek) maradványát és kiadási előirányzatait annak végleges jóváhagyása után, a kiértesítésben foglaltak szerint módosíthatja.

(6) Abban az esetben, ha az Önkormányzat a költségvetési szerv maradványa terhére az elvonást nem tudja érvényesíteni, akkor a visszafizetés elszámolásának módjáról a Közgyűlés a maradvány jóváhagyását követően, a következő évi költségvetés terhére is rendelkezhet.

(7) A kötelezettséggel terhelt maradványból, kiemelt előirányzatok közötti korrekció csak kivételesen indokolt esetben, az irányító szerv egyetértésével hajtható végre. Az ellenőrzés által feltárt, indokolatlanul kimutatott kötelezettség pénzügyi fedezete elvonásra kerülhet.

(8) A célvizsgálat által megállapított szabad maradvány elvonásáról a zárszámadásról és a maradvány elszámolásáról szóló önkormányzati rendelet keretében dönt a Közgyűlés.

(9) A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítása az alábbiak figyelembevételével hajtható végre:

a) a módosítás a működési és felhalmozási egyensúlyt nem változtathatja, működési célú bevétel saját hatáskörben nem használható fel felhalmozási célú kiadások teljesítésére,

b) abban az esetben, ha a költségvetési szerv- meghatározott feladatra vonatkozóan-, államháztartáson belülről származó támogatás és átvett pénzeszköz többletéből működési és felhalmozási célú kiadást is teljesített, akkor a forrás összegét is a felhasználás céljának megfelelően, annak egyező értékével, bontásával kell könyvelni és ennek megfelelően az előirányzatot módosítani,

c) saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás nem irányulhat a működési és felhalmozási célú támogatások egymás közötti átcsoportosítására, megváltoztatására.

(10) Az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek (intézményi működési bevételek és tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése) csak a Közgyűlés előzetes engedélyével használhatók fel, az előirányzatok módosításának átvezetése csak a döntést követően történhet.

(11) A költségvetési szervnek, a felhasználásra nem engedélyezett összeget a jóváhagyás közlésétől számítva, az Önkormányzat elszámolási számlájára öt napon belül kell befizetnie, vagy ettől eltérően- a kiskincstári rendszer miatt, döntéstől függően - az elvonást a Polgármester a limit keret csökkentésével is érvényesítheti.

(12) A többletbevételnek - a segédtábla szerkezete szerint - elkülönítve kell tartalmaznia az áfa értékét is tartalmazó élelmezési bevételeket, az egyéb nem kiemelt többletbevételeket.

(13) Az élelmezési kiadások és bevételek elszámolása havi bontásban történhet, a segédtábla mellékletének alkalmazásával.

(14) Az élelmezési bevételeket nem tartalmazó, egyéb irányító szervi hatáskörbe bevont bevételek eredeti előirányzatát meghaladó felhasználásáról a Közgyűlés a költségvetési rendelet módosításakor dönt.

(15) A költségvetési szerv saját hatáskörben, kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthat végre; az átcsoportosítást a részére megküldött segédtábla alkalmazásával, indoklással ellátva az alábbiak figyelembevételével kell jelentenie:

a) működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás, illetve a működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások egymás közötti előirányzat módosítása csak irányító szervi hatáskörben történhet,

b) kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a hatályos jogszabályban foglalt korlátozások figyelembevételével történhet, viszont abban az esetben, ha az önkormányzat a tervezés során egyszeri jelleggel személyi juttatást érintő elvonásról rendelkezik, és a költségvetési szervnél emiatt túllépés mutatkozna, a hiány összegét a szabad kiadásainak előirányzata terhére átcsoportosíthatja,

c) az átcsoportosítási igény tartalmazhatja az esetlegesen előforduló (például: téves tervezés, vagy évközi jelentés miatti) helyesbítő, kiemelt előirányzatok közötti korrekciókat, átvezetéseket.

(16) A költségvetési szerv részére az Önkormányzat céltartalékából, továbbá központi forrásból elszámolási kötelezettséggel biztosított céljellegű támogatások előirányzata terhére - a tényleges felhasználás szerinti korrekciók kivételével- átcsoportosítás nem hajtható végre.

(17) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az adatszolgáltatásnak a gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerv közreműködésével tesz eleget.

8. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére - kivéve a többletbevételből történő kifizetést - csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

(5) A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

18. § (1) A Közgyűlés által jóváhagyott, illetve önkormányzati keretekből biztosított illetve az államháztartáson kívülről átvett támogatások átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával.

(2) Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.

(3) Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.

(4) A gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű célokhoz és pályázatokhoz államháztartáson kívülről átvett támogatások befogadásáról és felhasználásáról minden esetben a Közgyűlés dönt.

19. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Közgyűlés jóváhagyásával vállalhatnak.

20. § A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Közgyűlés az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

21. § Az állami támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok 3%-nál nagyobb mértékű eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős.

22. § A Közgyűlés a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Közgyűlés által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

23. § A Közgyűlés a 2019. évi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2019. január 1-től 46 380 Ft-ban állapítja meg.

24. § (1) A Közgyűlés a 2019. évi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (5) bekezdése előírásait figyelembe véve az önkormányzat illetve a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és a közszolgálati tisztviselők részére éves szinten 4000 Ft/fő (munkaadót terhelő járulék nélkül) bankszámla-hozzájárulást biztosít.

(2) A Közgyűlés az önkormányzat illetve a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és a közszolgálati tisztviselők részére a közigazgatási határon kívüli lakó-, illetve tartózkodási helyről történő munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés jogcímen a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdés alapján adómentesen adható 15 Ft/km költségtérítés kifizetését engedélyezi és a kiadások pénzügyi fedezetét biztosítja.

(3) *  A Közgyűlés az önkormányzat illetve a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére Széchenyi Pihenő kártyára havi 6000 Ft/fő (munkaadót terhelő járulékkal együtt) béren kívüli juttatást biztosít.

25. § (1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának - a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.

(6) A szolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

9. Követelések

26. § (1) A lejárt követelés, térítési díj hátralékok behajtásáról az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető köteles intézkedni.

(2) A meg nem fizetett gyermekétkeztetési díj esetén, mivel a szolgáltató és az igénybe vevő között polgári jogi jogviszony jön létre (amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett a szülő), a behajtás fizetési meghagyással, illetve bírósági úton történhet.

(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat esetében a Polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:

a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,

b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,

c) a kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a 10 000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.

(4) Követelés lemondásáról a (3) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a Közgyűlés dönthet.

10. Készpénzben történő kifizetések

27. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Közgyűlés a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a) készpénzfizetési számlák,

b) vásárlási előleg, ellátmány,

c) munkavállalók illetmény előlege,

d) munkavállalók utazási költségtérítése,

e) munkavállalók belföldi kiküldetése,

f) közcélú dolgozók munkabére,

g) segélyek,

h) lakáspályázati díj visszafizetése,

i) térítési díjak visszafizetése.

11. Záró rendelkezés

28. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

Kaposvár, 2019. január 31.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

1-me melléklet a 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelethez * 

1-mu melléklet a 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelethez * 

1.1. melléklet a 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelethez * 

1a. melléklet a 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelethez * 

1b. melléklet a 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelethez * 

1c. melléklet a 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelethez * 

1d. melléklet a 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelethez * 

1e. melléklet a 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelethez * 

2. melléklet a 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelethez * 

2.1. melléklet a 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelethez * 

2.2. melléklet a 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelethez * 

2.3. melléklet a 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelethez * 

3. melléklet a 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelethez * 

3.1. melléklet a 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelethez * 

3.2. melléklet a 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelethez * 

4. melléklet a 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelethez * 

4a. melléklet a 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelethez * 

4b. melléklet a 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelethez * 

5. melléklet a 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelethez * 

5a. melléklet a 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelethez * 

6. melléklet a 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelethez * 

6a. melléklet a 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelethez * 

7. melléklet a 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelethez * 

7a. melléklet a 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelethez * 

8. melléklet a 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelethez * 

8a. melléklet a 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelethez * 

9. melléklet a 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelethez * 

9a. melléklet a 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelethez * 

10. melléklet a 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelethez * 

11. melléklet a 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelethez * 

12. melléklet a 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelethez * 

13.1. melléklet a 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

13.2. melléklet a 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére