Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 3/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint - a 45. § (8) bekezdése és a 49/A. § (7) bekezdése és a tekintetében, - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás és a 32. cikk (2) bekezdésben kapott feladatkörében, - eredeti jogalkotói jogkörében, - eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai alapján a következőket rendeli el:

1-2. § * 

3. § A R.-hez tartozó:

a) K12 és K18 tervlap 61 út- Zöldfa utca- Dombóvári út - Kenyérgyár u.- Izzó u. - 3531 hrsz-ú út által határolt tömbre vonatkozó normatartalma helyébe e rendelet 1. melléklete,-

b) A K 23 tervlap 7082 hrsz-ú közpark keleti határa - Csík F. sétány - Kapos folyó által határolt tömbre vonatkozó normatartalma helyébe e rendelet 2. melléklete szerinti normatartalom lép.

4. § Ez a rendelet 2019. február 15-én lép hatályba.

Kaposvár, 2019. január 31.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

1. melléklet a 3/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 3/2019. (II. 5.)önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére