Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelete

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja városképi, kereskedelmi, turisztikai, közegészségügyi, köztisztasági valamint közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével meghatározni a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályait.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat. A közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (így különösen: utak, terek, parkolók, pályaudvarok, vasút), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (így különösen: parkok, játszóterek, köztéri szobrok környezete), a közművek elhelyezése,

b) mozgóbolt: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 2. § 17. pont,

c) mozgóárusítás: a kereskedő vagy megbízottja olyan eszköz segítségével viszi magával az eladásra kínált árut, amely nem minősül mozgóboltnak,

d) jármű tárolása: ha 7. § (2) bekezdés c) pontja szerint a jármű engedély nélkül 2 óránál hosszabb ideig közterületen várakozik,

e) vásár: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 2. § 29. pont,

f) rendezvény: a külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint megtartott békés összejövetel, felvonulás,

g) üzembentartó: a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett tulajdonos, továbbá a tulajdonos bejegyzéséig az érvényes adásvételi szerződés szerinti vevő, illetőleg a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett üzemben tartó vagy az, aki a járművet egyéb jogcímen használja,

h) szabálytalan elhelyezés: a járműnek a közúti közlekedési szabályokat sértő, valamint a közterület rendeltetésére vagy a használatára vonatkozó jogszabályi előírásoktól eltérő elhelyezése,

i) idényjellegű (szezonális) árusítás: jellege miatt csak meghatározott időszakban folytatott kereskedelmi tevékenység,

j) alkalmi árusítás: nem rendszeresen folytatott kereskedelmi tevékenység,

k) vendéglátó terasz: közterületen szintkiegyenlítő szerkezet (dobogó) ráhelyezésével kialakított, vagy épített vendéglátó egységhez kapcsolt szabadtéri fogyasztótér,

l) vendéglátóipari előkert: közterületen kijelölt, szintkiegyenlítő szerkezet nélkül a vendéglátóegységhez kapcsolt szabadtéri fogyasztótér,

m) mobilia: élelmiszer illetve ital árusítására alkalmas mozgatható eszköz, berendezés (így kölönösen: fagylaltpult, italautomata, hűtő, sörcsapoló, vattacukor készítő, jégkása készítő),

n) turisztikai szezon: március 15-től október 31-ig terjedő időszak,

o) téli szezon: november 1-től március 14-éig terjedő időszak,

p) választási plakát: a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve) 144. § (1) bekezdésében meghatározott dolog,

q) választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés: a Ve-ben meghatározott hirdetőberendezés.

3. A rendelet hatálya

3. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén:

a) az 1. mellékletben övezetekre osztott közterületre,

b) minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra és egyéb szervezetre, intézményre.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a közterületre benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, homlokzatra rögzített előtető, ernyőszerkezet elhelyezésére,

b) a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján megtartott rendezvényekre.

II. Fejezet

A közterülethasználat részletes szabályai

1. A közterülethasználat módja

4. § (1) A közterületet rendeltetésétől eltérő célra használni csak a közterület használatára kiírt pályázat alapján a közterület tulajdonosával kötött közterületbérleti szerződés (a továbbiakban: szerződés), vagy tulajdonosi hozzájárulás alapján - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - a 2. mellékletben meghatározott közterületbérleti díj fizetését követően lehet.

(2) Tulajdonosi hozzájárulás alapján történik a közterületet rendeltetésétől eltérő célra történő igénybevétele a 13. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezvények céljára történő igénybevétel esetén. A tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmet legkésőbb a rendezvényt megelőző ötödik munkanapig kell a szervezőnek a tulajdonosi jogokat gyakorló önkormányzathoz benyújtania. A kérelemről a polgármester dönt. A hozzájárulás megadása esetén a szervező köteles a közterület kezelőjével megállapodást kötni, amely megállapodás tartalmazza a közterület használatával kapcsolatos kötelezettségeket.

(3) A rendelet 1. mellékletében meghatározott történelmi városmag területén található vendéglátó egységek előtt vendéglátó előkert nem, kizárólag vendéglátó terasz létesíthető.

(4) A Fő utca, Teleki utca, Zárda utca, Ady Endre utca, Noszlopy Gáspár utca sétáló utcai szakaszán és a Kossuth téren kizárólag az Önkormányzat, illetőleg intézményei által szervezett, illetőleg az önkormányzat által támogatott vagy védnökségével bíró rendezvény tartható.

5. § A közterület bérlőjének vagy tulajdonosi hozzájárulás alapján használójának a közterületet úgy kell használnia, hogy ne zavarja sem a közterület más részeinek, sem a szomszédos ingatlanoknak a rendeltetésszerű használatát.

6. § Közterületen csak a külön jogszabályban meghatározott termékek *  árusíthatók. A közterület bérlője, használója köteles a közterületen általa elhelyezett tárgyakat az árusítási időn túl a közterületről eltávolítani, valamint az általa használt közterületet rendben és tisztán tartani.

7. § (1) Nem kell közterület bérleti szerződést kötni:

a) az út tartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

b) az e rendelet 2. mellékletének 1./c pontjában meghatározott árusításához, tüzelőanyag, építési munka végzéséhez szükséges építési anyag legfeljebb 24 óra időtartamú tárolásához,

c) a 7. mellékletben meghatározott közhasználatú zöldterületek (a továbbiakban: pihenőhelyek) szabadidős igénybevételéhez feltéve, ha az mások nyugalmát, valamint a természeti környezet állapotát nem zavarja.

(2) Nem köthető közterület bérleti szerződés:

a) a közlekedés biztonságát zavaró (utak és útkereszteződések, csomópontok beláthatóságát akadályozó, közúti és jelzőtáblákat takaró) berendezésekre, műtárgyakra, és anyagok elhelyezésére,

b) sátorgarázs elhelyezésére,

c) 3,5 t össztömeget meghaladó teher, személy- és áruszállításra szolgáló járművek, valamint mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvény, nehéz pótkocsi, lakókocsi, munkagép közterületen történő tárolására,

d) adománygyűjtéshez kapcsolódóan jelen rendelet 1. melléklet I. övezet A) Történelmi városmag és B) Városközpont területén,

e) téli szezonban vendéglátó előkertre.

(3) Nem köthető bérleti szerződés árusítás céljára:

a) ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, a turisztikai szempontból jelentős közterületekre az 1. sz. melléklet szerinti I. övezet A) Történelmi városmag és B) városközponton belüli területrészére,

b) ha a közterületi árusítóhely tervezett helyétől számított 100 méteren belül hasonló árucikkeket árusító üzlet működik, kivéve e rendelet 2. melléklete 1./c. pontja szerinti esetben,

c) szeszes ital árusításához, kivéve a vendéglátóipari előkertet és vendéglátó teraszt,

d) *  mozgóboltból történő árusítás és mozgóárusítás céljára, kivéve Répáspuszta, illetve Fészerlakpuszta, valamint Töröcske településrészeken mozgóbolt útján folytatott kiskereskedelmi tevékenység, továbbá rendezvények, vásárok esetében,

e) olyan üzlet közterületre való kitelepült árusítására, amely az épületen belül nem a földszinten helyezkedik el, vagy a közterületet határoló utcafronti résszel nem rendelkezik,

f) üzlet kitelepült árusítására, abban az esetben, ha a területhasználat meghaladja a kérelmező üzlete alapterületének 50%-át, illetve vendéglátó egységek vendéglátóipari előkertjeinek vagy teraszainak esetén - önkormányzati tulajdonú terasz kivételével - az üzlet alapterületének 100%-át,

(4) Érvényes hatósági engedéllyel nem rendelkező jármű közterületen történő tárolására legfeljebb 30 napra köthető közterület bérleti szerződés, az e rendelet 1. mellékletében I.-es övezetként feltüntetett terület kivételével.

2. A bérleti szerződés létrejötte, módosulása

8. § (1) A bérleti szerződés a pályázati eljárás alapján köthető. A pályázatot annak kell benyújtania, aki a közterületet használni kívánja. A pályázatot a szükséges szakhatósági engedélyekkel, településképi hozzájárulással együtt - kivételes esetektől eltekintve - a közterület igénybevétele előtt legalább 5 munkanappal kell benyújtani.

(2) Ha a közterület igénybevétele építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék elhelyezése céljából szükséges, a bérleti szerződés megkötését a kivitelezést megrendelő ingatlan tulajdonosának a kivitelező vállalkozó megjelölésével, vagy a kivitelezőnek kell kezdeményeznie. A közterület igénybevételének befejezése után az eredeti állapot helyreállításáért az ingatlan tulajdonosa és a kivitelező egyetemlegesen felelős.

9. § (1) A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó nevét, elérhetőségét (telefonszám, e-mail) lakóhelyének, székhelyének címét, adóazonosító számát,

b) a közterület igénybevételének célját és időtartamát,

c) a mezőgazdasági kistermelők és őstermelők esetében az őstermelő igazolvány és betétlap másolatát, vállalkozó esetén a vállalkozási igazolvány, igazolás, cégbírósági végzés másolatát (a folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát),

d) a közterület nagyságát, helyének és a használat módjának, a napi igénybevétel időtartamának pontos meghatározását,

e) a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek másolatát,

f) út, járda, térburkolat, zöldterület esetén a terület helyreállítására vonatkozó megrendelés egy példányának becsatolását, vagy a kérelmező azon nyilatkozatát és igazolását, hogy a helyreállítást önerőből és kellő szakértelemmel el tudja látni,

g) amennyiben a közterület igénybevétel a közúti járműforgalmat befolyásolja, M=1:500 méretarányú, szaktervező által készített forgalomtechnikai tervet 2 példányban,

h) idényjellegű és alkalmi árusítás esetén a mobil árusítópult megjelenését ábrázoló tervet, vagy fényképet 2 példányban, valamint a településképi bejelentési eljárás során kapott polgármesteri igazolást,

i) rendezvény, vásár esetén a terület takarítására vonatkozó megrendelést vagy nyilatkozatot, valamint a településképi bejelentési eljárás során kapott polgármesteri igazolást,

j) azon berendezési tárgyak felállítása és üzemeltetése esetén, melyeknek időszakos felülvizsgálata szükséges, az utolsó érvényes felülvizsgálati szakvéleményt,

k) 30 napnál hosszabb időtartamú igénybevétel esetére benyújtott pályázathoz a helyi adóhatóság igazolását arról, hogy lejárt helyi adótartozása nem áll fenn.

(2) Bérleti szerződés csak azzal köthető, aki rendelkezik:

a) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirattal,

b) a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyekkel,

c) közút, járda területét érintő közterület használat esetén a kezelő hozzájáruló nyilatkozatával,

d) vendéglátóipari előkertre és vendéglátó teraszra és fedett vendéglátó teraszra Kaposvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló 49/2017. (XII. 13.) önkormányzati rendelet előírásai alapján a településképi hozzájárulással.

(3) A bérleti szerződés megkötése megtagadható, amennyiben a pályázónak Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzattal szemben bármilyen jogcímen lejárt tartozása áll fenn.

10. § (1) A bérlő a közterület bérleti jogot a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával másra átruházhatja, vagy elcserélheti. Az erre vonatkozó rendelkezést írásba kell foglalni. A hozzájárulás nem tagadható meg, ha az új bérlő rendelkezik a szerződéskötéskor egyébként előírt feltételekkel.

(2) A szerződés nem pótolja vagy helyettesíti a jogszabályban előírt egyéb hatósági vagy szakhatósági engedélyek beszerzését, mely a pályázó feladata.

3. A bérleti szerződés tartalma

11. § (1) A bérleti szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a bérlő nevét, elérhetőségét (telefonszám, e-mail) lakóhelyének, székhelyének címét, adóazonosító számát,

b) a közterület igénybevételének célját és időtartamát, vagy azt, hogy a bérleti jogviszony milyen feltételek bekövetkezéséig tart,

c) a közterület-igénybevétel helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,

d) a bérleti jogviszony megszűnése esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,

e) közterület bérleti díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének módját, a díjfizetés elmulasztásának esetén annak jogkövetkezményeit,

f) az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatosan a bérleti szerződésben ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka-, baleset- és egészségvédelmi óvó- rendszabályokban előírt módon történhet,

g) naptári éven átnyúló szerződés esetén a bérleti díj módosításának feltételeit.

(2) Az építési munka végzésének tartamára szóló bérleti szerződésben amennyiben szükséges, elő kell írni a közterület felől a városképi követelményeket kielégítő ideiglenes palánk vagy védőháló létesítését.

(3) Ha a járdát teljes szélességben el kell foglalni az építkezés során, és a gyalogosközlekedés a másik oldalon lévő járdára nem terelhető át, a terület bérlője köteles saját költségén az építési területén az elfoglalt járdával azonos hosszan, a gyalogosok számára, védőtetővel ellátott átjárót létesíteni, és annak szabvány szerinti megjelöléséről gondoskodni, vagy a járda mentén lévő zöldsávban ideiglenes járdát építeni. A munkák befejezése után az ideiglenes járdát el kell bontani, a zöldsávot az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani. A járda kezelője csak kivételes esetben engedélyezheti a gyalogosforgalom elterelését.

4. A bérleti díjfizetés szabályai

12. § (1) A közterület rendeltetéstől eltérő célú használatáért a közterület használatára kiírt pályázatba tett ajánlatban megjelölt bérleti díjat kell fizetni, melynek összege nem lehet alacsonyabb az e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott díjnál. Ha a közterület ugyanazon részére több azonos tartalmú ajánlat érkezik, licittárgyalás tartható. A közterület használatára a legmagasabb összegű ajánlattevővel köthető szerződés.

(2) A bérleti díjat - ha e rendelet eltérően nem rendelkezik - a ténylegesen igénybevett közterület nagysága alapján kell megfizetni, azzal, hogy minden megkezdett m2 a használat szempontjából egésznek minősül. A ténylegesen igénybe vett területnek minősül különösen:

a) a vendéglátó terasz, vendéglátóipari előkert kialakított teljes területe,

b) a közterület árusításra igénybevett teljes területe,

c) a közterületen elhelyezett ingóság tartószerkezetének talapzatai által körülhatárolt teljes alapterület,

d) gyalogosforgalom zavartalan biztosítását szolgáló védőtető elhelyezése esetén a védőtető által lefedett, a védőtető szerkezete által elfoglalt és a gyalogosforgalom elől elzárt terület.

(3) A közterület bérleti díjat 6 havi, ennél rövidebb ideig tartó bérleti jogviszony esetén a bérleti szerződés megkötésekor egyösszegben készpénzben vagy átutalással kell megfizetni. A 6 havi időtartamot meghaladó bérleti jogviszony esetén - kivéve a 12. § (4) bekezdésben foglaltakat - a bérleti díjat félévente előre a tárgyi félév 5. napjáig kell megfizetni.

(4) A vendéglátó terasz és a vengdéglátó előkert esetében a bérleti díjat havonta előre, tárgyhó 5. napjáig kell megfizetni.

(5) A naptári éven átnyúló közterületbérlet esetén a szerződést a mindenkor hatályban lévő díjszabás szerint kell módosítani.

(6) Amennyiben a közterület használatára nem kerül sor és ezt a bérlő a bérleti szerződés érvénybe lépése előtt legalább 3 nappal írásban jelzi, úgy a befizetett összeg 30 napon belül visszafizetésre kerül. Egyéb esetekben ha a bérleti szerződésben meghatározott időtartam alatt a közterület bérlője saját hibájából nem veszi igénybe a bérelt közterületet, úgy a bérleti díjat nem követelheti vissza.

(7) * 

(8) *  Az e rendelet 2. számú melléklet 3. pontja - Vendéglátó ipari előkert, vendéglátó terasz - szerinti közterület használat esetében a vendéglátó egységek a közterületen elfoglalt vendéglátó ipari előkert, vendéglátó terasz területét térítésmentesen használhatják.

(9)-(11) * 

5. Mentesség a díjfizetés alól

13. § (1) A közterület térítésmentesen a külön jogszabályban meghatározottak szerint közfeladat vagy a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása céljából vehető igénybe.

(2) Közfeladatnak vagy a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásának minősül különösen:

a) a kulturális, turisztikai, sport, valamint környezet- és egészségvédelmi célú rendezvények,

b) a hulladékgazdálkodási feladathoz kapcsolódóan a szilárd hulladékgyűjtő edényzetnek a hulladékkezelésről szóló önkormányzati rendeletben megengedett közterületi tárolása.

(3) A bérleti díjfizetés mellőzhető az 1 m2-t meg nem haladó közterület hasznosítása során az üzlet előtti közterület árubemutatás céljából történő igénybevétele esetén, amennyiben a közterület használata nem veszélyezteti a közlekedés biztonságát.

6. A bérleti szerződés időtartama, megszűnése, megszüntetése

14. § (1) A bérleti jogviszony a szerződésben meghatározott időpontig, feltétel bekövetkezéséig tart. Vendéglátó terasz céljára közterület bérleti szerződés legalább a turisztikai vagy téli szezonra, vendéglátó előkert céljára közterület bérleti szerződés a turisztikai szezonra köthető.

(2) A bérleti szerződés megszűnik akkor is, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító engedély érvényét veszti.

(3) A határozott időre szóló bérleti szerződést annak lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelemre, a szerződő felek - amennyiben a szerződéskötés feltételei fennállnak - meghosszabbíthatják.

(4) A közterület bérletére kötött szerződés azonnali hatállyal felmondható:

a) ha a közterület bérlője a közterületet nem a szerződésben meghatározott célra, módon és feltételekkel használja,

b) ha a közterület bérlője díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig nem tesz eleget,

c) ha a közterület igénybevétel során közvetlen veszély, a közlekedés zavarása áll fenn,

d) ha a vendéglátó egység a bejelentett nyitvatartási napon a vendéglátó teraszon szabadtéri vendéglátóipari tevékenységet nem folytat.

(5) A bérleti szerződés megszűnése, megszüntetése esetén a közterület bérlője köteles a saját költségén az eredeti állapotot haladéktalanul helyreállítani. Ha a bérlő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a közterület kezelője az eredeti állapotot a bérlő költségére helyreállítja.

(6) Ha a közterület igénybevétel az (4) bekezdésben említett módon szűnt meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület bérleti díjat visszakövetelni nem lehet, a bérlő kártérítésre nem tarthat igényt.

7. A jogosulatlan közterülethasználat esetén követendő eljárás

15. § (1) A bérleti szerződéshez kötött, de bérleti szerződés nélküli közterület-igénybevétel esetén - ha e rendelet másképpp nem rendelkezik - a használó a tulajdonos felhívására azonnali hatállyal köteles a használatot megszüntetni, és a közterület eredeti állapotát a saját költségén - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. Ennek elmulasztása esetén a közterület kezelője a használó költségére a közterületet helyreállítja.

(2) Ha a közterület igénybevétele bérleti szerződés nélkül történik, amennyiben e rendeletben foglaltakkal nem ellentétes, a közterület használatára bérleti szerződés köthető. Ez esetben a közterület használója köteles a bérleti díj kétszeresének megfelelő összegű használati díjat a szerződés nélküli közterület igénybevételének időtartamára megfizetni.

(3) A közterületen bérleti szerződés nélkül elhelyezett ingóságokat, vagy a szerződéssel közterületen elhelyezett köztéri bútorokhoz, lámpaoszlopokhoz kapcsolt mobíliákat a közterület kezelője elszállítja, és 3 hónapos tárolás után értékesíti, ha az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének a kötelezett nem tesz eleget, vagy 8 nap alatt a tulajdonos kiléte nem állapítható meg.

(4) A településképi hozzájárulásban foglaltaktól eltérően létesített vagy átalakított árnyékolót - amennyiben a létesítő azt felszólításra nem teszi meg - a közterület bérbeadója elbontatja.

III. Fejezet

A közterülethasználat különös szabályai

1. A taxiállomásokra vonatkozó szabályok

16. § (1) A taxiállomást személytaxi-szolgáltatás végzésére jogosult gazdálkodó szervezet személytaxija utas felvétel céljából történő várakozásra díjtalanul használhatja. Más járművek a taxiállomást sem megállás, sem várakozás céljára nem használhatják.

(2) Taxiállomások Kaposvár közigazgatási területén:

a) Budai Nagy Antal u., Vasútállomás előtt 6 férőhely,

b) Tallián Gyula u., Kórház előtt 3 férőhely,

c) Zárda u., Katolikus iskola előtt 3 férőhely,

d) Honvéd u., volt ABC előtti parkoló 4 férőhely,

e) TESCO Áruház parkoló 8 férőhely,

f) Fő utca (Hotel Dorottya mellett) 4 férőhely,

g) dr. Kaposváry György utcában az ideiglenes távolsági buszpályaudvarnál 3 férőhely.

(3) A taxiállomáson a személytaxik zárt sorban, érkezési sorrendben, világító szabad jelzővel várakozhatnak.

(4) A taxiállomáson a férőhelyszámnak megfelelő számú személytaxi várakozhat.

(5) A taxiállomás takarításáról, hó-és síkosság mentesítéséről a személytaxi-szolgáltatás végzésére jogosult gazdálkodó szervezetek a közterület kezelőjével kötött megállapodás szerint gondoskodnak.

2. Közterület filmalkotás forgatása céljából történő igénybevétele

17. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmalkotás céljából történő igénybevételére e rendelet szabályait a rendelet III. fejezet 2. pontjában írt eltérésekkel kell alkalmazni, figyelemmel a mozgóképről szóló törvény *  és a közterület filmforgatási célú használatáról szóló Korm. rendelet *  rendelkezéseire.

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmalkotás céljából történő igénybevétele során turisztikailag kiemelt központi terület a helyi építési szabályzatban és szabályozási tervben *  lehatárolt Városközpont területe.

18. § (1) A hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben:

a) az eredeti állapot (különösen az útburkolat, zöldterületek) helyreállítását,

b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását,

c) a várható hulladék elszállítására szerződés megkötését,

d) a filmforgatással érintett lakosság és szervezetek tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról,

e) az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztató megjelentetését a helyi médiában,

f) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is.

(2) *  A helyi közutak és zöldterületek kezelőjeként a kérelem megküldésével a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-t, valamint a Főépítészt értesíteni kell, akik az épített és természeti környezet védelme, a forgalom biztonsága, valamint az eredeti állapot helyreállítása érdekében a forgatási helyszínhez igazodó kiegészítő szerződési feltételeket javasolhatnak, különösen az igénybevett járművek súly- és magasságkorlátozása, az ideiglenes közlekedési rend, a közterület megfelelő biztosítása tekintetében.

(3) A hozzájárulást meg kell tagadni, ha a kérelmező a hatásterületre előírt zajterhelési előírások betartását nem vállalja, vagy az adott közterület használatára más személy rendelkezik érvényes szerződéssel vagy a filmforgatás a közterületi forgalom biztosítását ellehetetleníti.

(4) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 10 nap időtartamot, mely indokolt esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható. A turisztikailag kiemelt központi területen az igénybe vett közterület területe 300 m2-re korlátozható.

(5) A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén az akadály elhárulása után az esetleges kárelhárítást vagy helyreállítást követő 10 munkanapon belül biztosított a közterületet olyan időtartamban, ameddig a filmforgatás akadályozva volt.

19. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatának díja mozgóképről szóló törvényben meghatározott legmagasabb díjtétel 20%-a. A használat díját a közterület igénybevételét megelőzően kell az önkormányzat számlájára átutalni. A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

(2) Amennyiben a filmalkotás hozzájárulhat Kaposvár turisztikai vonzerejének növeléséhez, a közterület filmforgatási célú használatának díja az (1) bekezdésben szereplő díjtétel 20%-a.

(3) *  Amennyiben a kérelem fizetőparkolók igénybevételét is tartalmazza, a Kaposvári Parkolási Kft. javaslatára a közterület használatáért - e rendeletben foglalt díjaktól eltérően - a mozgóképről szóló törvényben előírt legmagasabb díjtétel kérhető.

(4) A közterület filmforgatási célú használata díjmentes, amennyiben a filmalkotást a kaposvári köznevelési intézmények diákjai, a Kaposvári Egyetem hallgatói, kaposvári székhelyű nonprofit szervezetek vagy költségvetési szervek nem kereskedelmi célból készítik és a filmforgatás nem jár a közterület aránytalan mértékű igénybevételével. A közterület filmforgatási célú használata díjmentes, amennyiben a filmalkotás a Kaposvári Egyetem, a Csiky Gergely Színház, a Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület, kaposvári székhelyű média-szolgáltató, az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló gazdasági társasága, az önkormányzat költségvetési szerve vagy az önkormányzat közreműködésével vagy megbízásából készül.

20. § A közterület filmforgatási célú használatával kapcsolatos valamennyi kérdésben a polgármester dönt. A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MNF) a közterület-használatáról hatósági szerződésben állapodik meg a kérelmezővel. A hatósági szerződés a képviselőtestület jóváhagyásával válik érvényessé.

3. Választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezések

21. § (1) Az önkormányzat a választási kampány időszakában a 8. mellékletben meghatározott helyszíneken választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezést helyez el, melyeken plakát az önkormányzat előzetes hozzájárulása nélkül helyezhető el a Ve. plakátelhelyezésre vonatkozó szabályai szerint.

(2) Közterületen az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés nem helyezhető el.

4. Védett övezetbe behajtás szabályai

22. § (1) Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén a „Mindkét irányból behajtani tilos. Kivéve engedéllyel.” közúti jelzőtáblával ellátott utcákra gépjárművel történő behajtás csak behajtási engedély birtokában lehetséges. „Mindkét irányból behajtani tilos. Kivéve engedéllyel.” közúti jelzőtáblával ellátott utcák (a továbbiakban: Védett övezet):

a) Múzeum u.

b) Teleki u. (díszburkolattal ellátott szakasz)

c) Noszlopy G. u. (Városháza utcától északra eső szakasz)

d) Ady E. u.

e) Kossuth tér

f) Fő utca (díszburkolattal ellátott szakasz)

g) Zárda utca (díszburkolattal ellátott szakasz)

h) Irányi Dániel utca (díszburkolattal ellátott szakasz)

i) Kossuth Lajos utca (díszburkolattal ellátott szakasz).

(2) A Védett övezetbe történő be- és kihajtás csak az engedélyben meghatározott úti cél eléréséhez szükséges - a KRESZ által megengedett - legrövidebb útvonalon közelíthető meg.

(3) Behajtási engedélyek típusai:

a) lakossági behajtási engedély;

b) eseti behajtási engedély.

A behajtási engedélyek díjtételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(4) *  A lakossági behajtási engedély a lakcímre vagy garázshoz történő bejutáshoz szükséges időtartamra jogosít be- és kihajtásra, de a Védett övezetben történő várakozásra nem. Lakossági behajtási engedély a Jegyzőhöz - írásban vagy elektronikusan - benyújtott kérelemre, legfeljebb egy éves időtartamra adható:

a) a Védett övezetben állandó lakóhellyel rendelkező gépjármű tulajdonos vagy üzembentartó részére, vagy

b) Védett övezetben garázs tulajdonnal, garázs bérleménnyel rendelkező gépjármű tulajdonos vagy üzembentartó részére egy személygépjárműre vonatkozóan.

(5) A behajtási engedélynek tartalmaznia kell különösen az érvényesség időtartamát, a gépkocsi forgalmi rendszámát, a lakóhely/garázs címének pontos meghatározását. A (4) bekezdés b) pontja alapján kiadott behajtási engedély érvényességi időtartama a bérlet időtartama, de maximum a tárgyév december 31.

(6) A lakossági behajtási engedély érvényességi időtartama:

a) a 22. § (4) bekezdés a) pontja esetében legfeljebb a tárgyév december 31.

b) a 22. § (4) bekezdés b) pontja esetében a bérlet időtartama, legfeljebb a tágyév december 31.

(7) *  Eseti behajtási engedély 15 percre, de legfeljebb a feladatellátáshoz szükséges időtartamra jogosít a Védett övezetben be- és kihajtásra. Az engedély a Jegyzőhöz - írásban vagy elektronikusan - benyújtott kérelemre, a konkrét cél megjelölése mellett adható ki a behajtani kívánó gépjármű tulajdonosa vagy üzembentartója részére. A behajtási engedélynek tartalmaznia kell különösen az érvényesség időtartamát, a gépkocsi forgalmi rendszámát, a megközelíteni kívánt ingatlan címének pontos meghatározását.

(8) *  A pénz- és értékszállítást végző járművek a Védett övezetbe történő behajtást megelőzően kötelesek konkrét úti céljukat (utca, házszám), valamint az annak megközelítéséhez igénybevett szakaszt a Jegyző részére írásos formában megküldeni.

(9) Eseti behajtási engedély, ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, 19.00 óra és reggel 10.00 óra közötti időszakra adható ki.

(10) *  A Közterület-felügyelet ellenőrzi - a Jegyző által kiadott engedélyekről vezetett nyilvántartásból történt tájékoztatás alapján -a jelen szabályozás és a kiadott engedélyek tartalmának maradéktalan betartását.

(11) A lakossági behajtási engedély visszavonható, ha a behajtási engedély jogosultja a rendeletben és az engedélyben foglaltakat ismételten megszegi.

(12) *  A behajtási engedély kiadásáról a Jegyző elektronikus úton soron kívül értesíti a Közterület-felügyeletet.

5. A közterületek felbontásának és helyreállításának szabályai

23. § (1) *  Közterületen bontási munkát csak a külön jogszabályban *  foglaltak szerint és a Jegyző hozzájárulásával lehet végezni az e rendelet 6. számú mellékletében meghatározott díj megfizetését követően.

(2) Közterület felbontásához hozzájárulást új közmű létesítése, közmű rekonstrukciója esetén a beruházó kérelmére lehet kiadni.

(3) Közműjavítás esetén a bontási hozzájárulást a közmű kezelője is kérelmezheti.

(4) Az Önkormányzat beruházásában történő átépítés, korszerűsítés és felújítás esetén a közmű tulajdonosa vagy üzemeltetője a beruházó megkeresésére e rendelet 3. mellékletében foglaltak szerint köteles az Önkormányzattal megállapodást kötni.

(5) *  Az I. övezet Történelmi városmag aszfalt burkolatú gyalogosfelületeinek - kivéve kisfelületű javítás - felbontás utáni helyreállítása beton alapra térkő burkolattal történhet. A térkő típusát a Jegyző határozza meg a felbontási kérelemre adott hozzájárulásban.

24. § (1) Közterület bontási hozzájárulás kiadására kérelem alapján kerül sor.

(2) A közterület bontásához szükséges hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell a külön jogszabályban *  foglaltakon túlmenően

a) a felbontást kérő nevét és címét,

b) az igénybevétel céljának és módjának leírását,

c) az igénybevett közterület jellegét (így különösen: közút, járda, padka, zöldsáv, parkoló),

d) az elfoglalni kívánt terület pontos nagyságát m2-ben és fontos paramétereit (így különösen: hosszúság, szélesség, mélység),

e) az igénybevételért és szakszerű helyreállításért felelős személy nevét és címét,

f) az igénybevétel időtartamát.

(3) Amennyiben technológiai okokból a munkavégzés szünetel, úgy a kérelemben ennek okát és időtartamát külön meg kell határozni.

(4) A közterület bontásához szükséges hozzájárulás átvételekor az igénylőnek a közterület használati díj befizetését igazoló feladóvény, banki átutalás másolatát a közterület kezelője részére át kell adnia.

(5) Azonnali intézkedést igénylő hibaelhárítás esetén a hibaelhárítás megkezdését követően haladéktalanul köteles a közterület felbontását a közút kezelőjének bejelenteni, és a következő munkanapon köteles megkérni a 23. § szerinti bontási engedélyt.

25. § (1) *  Amennyiben az újonnan épített, vagy felújított burkolatot 5 éven belül bármely okból felbontják, úgy azt a kérelmező a Jegyző előírásai szerint köteles helyreállítani e rendelet 4. melléklete szerint.

(2) *  Amennyiben a kérelmező olyan mértékű közterületbontáshoz kér engedélyt, amelynek mértéke, vagy egyéb ok miatt szakaszolás indokolt, a Jegyző a hozzájárulást - helyszíni bejárás alapján - szakaszolt közterületbontáshoz adja meg.

(3) *  Ha a körülmények indokolják, a Jegyző a hozzájárulásban a helyreállításra két határidőt állapíthat meg:

a) az ideiglenes helyreállítás határidejét,

b) a végleges helyreállítás határidejét.

(4) A kezelői hozzájárulásban forgalombiztonsági okok miatt előírható a közterület azonnali helyreállítása.

(5) *  Amennyiben a hozzájárulásban foglaltaktól eltérő nyomvonal igénybevételére, vagy határidő módosításra van szükség, úgy a Jegyzőtől azonnal hozzájárulást kell kérni.

(6) November 15. és március 15. közötti időszakban a szilárdburkolatú közterületet felbontani az azonnali hibaelhárítási munkák végzésén túl különösen indokolt esetben a Polgármester külön engedélye alapján lehetséges.

26. § (1) Újonnan létesített út- vagy járdaburkolat elkészültétől számított 5 éven belül, park- vagy zöldterület létesítésétől számított 2 éven belül közterület bontási hozzájárulás csak különösen indokolt esetben a Polgármester külön engedélye alapján adható.

(2) *  A benyújtott közterület felbontási kérelem vagy közmű-hibabejelentés alapján a Jegyző írásos hozzájárulást ad a munka elvégzéséhez.

(3) A közterület felbontási hozzájárulásnak tartalmaznia kell:

a) a fizetendő díjat,

b) a közterület helyreállítására vonatkozó minőségi követelményeket,

c) a helyreállítás határidejét,

d) a helyreállításért felelős személy nevét, címét,

e) a vonatkozó előírás *  szerinti tömörségi vizsgálat igazolásának szükségességét,

f) a garanciális, szavatossági elemeket, a késedelmes helyreállítás esetén felszámolásra kerülő késedelmi díj mértékét,

g) nemteljesítés esetén az önkormányzat általi közterület-helyreállítás jogát és a helyreállítás költségének azonnali beszedési megbízással, vagy más ezzel egyenértékű pénzügyi garanciával történő érvényesítési lehetőségét.

27. § *  A közműtulajdonos (kezelő) vagy üzemeltető az önkormányzati hozzájárulás megadásával egyidejűleg a Jegyzővel megállapodást köt az azonnali beszedési megbízás érvényesíthetőségére vonatkozóan, a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által a hozzájárulást kérő helyett elvégzett munkák költségeinek érvényesítésére.

28. § (1) *  A felbontott közterületek helyreállításának folyamatos ellenőrzéséről a Jegyző gondoskodik. A felbontott közterületek helyreállítását az érvényben lévő műszaki szabványok és irányelvek figyelembevételével e rendeletben meghatározottak alapján kell elvégezni

(2) *  Amennyiben a burkolatbontással járó munkavégzés bármely ok miatt szünetel, úgy a kérelmező köteles azt a Jegyzőnél bejelenteni. Ez esetben a Jegyző előírhatja a közterület azonnali helyreállítását.

(3) *  Ha a munkavégzés technológiai okok miatt határidőre nem fejeződött be, vagy egyéb okból 3 napnál tovább szünetel, a Jegyző kezdeményezésére Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. jogosult a felbontott közterületet a kérelmező költségére helyreállítani.

29. § (1) *  A munkaárok csak földdel, vagy az engedélyben előírt anyaggal tölthető vissza, a 26. § (3) bekezdés e) pontja szerinti tömörséggel. A visszatöltés minőségét tömörségi jegyzőkönyvvel kell igazolni. A Jegyző indokolt esetben a teljes talajcserét is előírhatja.

(2) A tömörségi mérések elvégzése után kerülhet sor a burkolat építésére a műszaki ellenőr írásos nyilatkozata alapján.

(3) A helyreállított közterületet külön műszaki átadás-átvételi eljárás során kell átadni a közterület kezelőjének.

6. A közterületen történő munkavégzés szabályai

30. § (1) A közterületet igénybevevő köteles:

a) a bontási munkákkal érintett területtel szomszédos ingatlanok tulajdonosait a bontási munkák megkezdése előtt 8 nappal értesíteni a bontás kezdésének és a helyreállítás befejezésének várható időpontjáról,

b) forgalomterelés, forgalomkorlátozás esetén a helyi tömegközlekedést végző vállalat előírásai szerint, de legkésőbb az elterelés, korlátozás időpontja előtt 3 nappal a helyi sajtó útján a lakosságot előzetesen tájékoztatni,

c) a közterület szakszerű helyreállítását elvégezni/elvégeztetni,

d) a közterület bontásával kapcsolatos kezelői hozzájárulást munkavégzéskor a munka helyszínén tartani,

e) *  a kivitelezési munkák megkezdését megelőzően 3 munkanappal a Jegyzőt értesíteni,

f) gondoskodni a folyamatos munkavégzésről,

g) a munkahelyet és felvonulási területet tisztán tartani, a felesleges földet, törmeléket, hulladékot és szemetet folyamatosan saját költségén elszállítani,

h) a munka során a növényzet védelméről a kiadott közterület bontási hozzájárulásban meghatározott egyedi előírás szerint gondoskodni,

i) az érintett területen a szemétszállító jármű munkája zavartalanságát biztosítani, vagy a hulladékgyűjtés többletköltségét megtéríteni,

j) a munkaterületen lévő csapadékvíznyelő rácsokat letakarni, a munka befejezése után az aknákat felülvizsgálni és gondoskodni az eredeti állapot helyreállításáról,

k) a munkálatok elvégzése után a végleges helyreállításig a nyomvonalat biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban tartani, a bekövetkező süllyedéseket azonnal kijavítani,

l) a munka befejezése után azonnal gondoskodni az eredeti állapotnak megfelelő forgalmi rend visszaállításáról,

m) *  a műszaki átadás-átvételi eljárás során a közterület-kezelői hozzájárulásban kért tömörségi jegyzőkönyvet átadni a Jegyző részére.

(2) *  Amennyiben a helyreállított szilárd burkolat a garanciális idő alatt megsüllyed, a kérelmező köteles a burkolatot a megsüllyedt szakaszon teljes szélességben helyreállítani. Ha ezt nem teszi meg, a munkát a Jegyző kezdeményezésére a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. jogosult a kérelmező terhére elvégezni, és a helyreállítási költséget kérelmező bankszámlájáról azonnali beszedési megbízással leemelni.

(3) *  A garanciális idő út, járda és kerékpárút esetében a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától számított 3 év, zöldterület, padka, árok és egyéb esetben a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától számított 2 év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

(4) *  Díjmentesség jár:

a) az önkormányzati utak kezelője által vagy megrendelésére végzett üzemeltetéshez, fenntartáshoz és építéshez kapcsolódó nem közlekedés célú igénybevétel esetén,

b) azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítás, illetve élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges,

c) digitális-, optikai kábelhálózat fejlesztése.

7. Közterületen tilalmazott tevékenységek

31. § (1) A nemdohányzók védelméről és a dohánytermék fogyasztásának és forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényben meghatározott módon vagy az önkormányzat által kijelölt helyek kivételével a Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendeletben meghatározott városközpont közterületei nemdohányzó közterületek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közterületen kívül a „dohányzásra kijelölt hely” jelzésű tábla három méteres körzetén kívül, valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermék fogyasztásának és forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvényben meghatározott módon kijelölt dohányzóhelyek kivételével nemdohányzó közterületek:

a) az oktatási, kulturális és köznevelési feladatok ellátására rendelt épületek 50 m-es körzetében lévő közterület,

b) az egészségügyi feladatok ellátására rendelt épület 50 m-es körzetében lévő közterület,

c) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épületek 50 m-es körzetében lévő közterület,

d) az egyházi intézmények 50 m-es körzetében lévő közterület,

e) más állami és önkormányzati feladatokat ellátó szervek épületeinek 50 m-es körzetében lévő közterület,

f) a temetők,

g) a játszóterek.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

1. Megfelelési nyilatkozat

32. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.

2. Hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezések

33. § (1) Ez a rendelet 2019. március hó 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) * 

Kaposvár, 2019. február 28.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

1. melléklet az 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

A városi övezetek

I. ÖVEZET

A) Történelmi városmag

1. Áchim A. u. a Berzsenyi u.-tól keletre,

2. Ady E. utca,

3. Bajcsy-Zs. u. a Széchenyi térig,

4. Berzsenyi u. a Kontássy u.-ig,

5. Budai N. A. u.,

6. Csokonai V. M. u.,

7. Dózsa Gy. u.,

8. Európa park,

9. Fő u. a Dózsa Gy. u.-ig,

10. Irányi D. u.,

11. Kontrássy u.,

12. Kossuth L. u. a Bajcsy Zs. u.-ig,

13. Kossuth tér,

14. Megyeház u.,

15. Múzeum u.,

16. Noszlopy G. u.,

17. Petőfi tér,

18. Rippl-Rónai tér,

19. Széchenyi tér,

20. Teleki u.,

21. Újpiac tér,

22. Zárda u. a Bajcsy-Zs. u.-ig,

23. Városház u.

B) Városközpont

(a történelmi városmagon kívüli rész)

1. Anna u.,

2. Bajcsy-Zs. u. a Széchenyi tértől a Tallián Gy. u.-ig,

3. Baross G. u. az Anna u.-ig,

4. Berzsenyi u. a Kontrássy u.-tól a József A. u.-ig,

5. Ezredév u.,

6. Fő u. a Dózsa Gy. u.-tól a Tallián Gy. u.-ig,

7. Iskola köz,

8. József A. u.,

9. Kossuth L. u. a Bajcsy Zs. u.-tól a Somssich P. u.-ig,

10. Németh I. fasor a Tallián Gy. u.-ig,

11. Rákóczi tér,

12. Rippl-Rónai J. u.,

13. Somssich P. u.,

14. Szent I. u. a Bajcsy-Zs. u.-tól a Somssich P. u.-ig,

15. Tallián Gy. köz,

16. Tallián Gy. u. a Fő u.-tól a Németh I. fasorig,

17. Zárda köz,

18. Zárda u. a Bajcsy-Zs. u.-tól a Somssich P. u.-ig.

C) Belváros

(a történelmi városmagon és a városközponton kívüli rész)

1. 48-as Ifjúság u.,

2. Áchim A. u. a Berzsenyi u.-tól nyugatra,

3. Árpád u. a Kisgáti árokig,

4. Bajcsy-Zs. u. a Tallián Gy. u.-tól,

5. Baross G. u. az Anna u.-tól,

6. Berzsenyi park,

7. Berzsenyi u. a József A. u.-tól,

8. Bethlen tér,

9. Biczó F. köz,

10. Biczó F. u.,

11. Damjanich u.,

12. Dési Huber u.,

13. Fodor J. tér,

14. Fő u. a Tallián Gy. u.-tól,

15. Füredi u. a 610. sz. főútig,

16. Gábor A. tér,

17. Gróf Apponyi A. köz,

18. Gróf Apponyi A. u.,

19. Hársfa u.,

20. Honvéd u. a 610. sz. főútig,

21. Hunyadi J. u. a 610. sz. főútig,

22. Irinyi J. u. a 610. sz. főútig,

23. Kanizsai u. a 610. sz. főútig,

24. Kaposi M. u.,

25. Kereszt u.,

26. Kossuth L. u. a Somssich P. u-tól a 610. sz. főútig,

27. Dr. Kovács S. Gy. u.,

28. Laktanya u.,

29. Németh I. fasor a Tallián Gy. u.-tól,

30. Nemzetőr sor,

31. Pázmány P. u. a 610. sz. főútig,

32. Pete L. u.,

33. Petőfi u. a 610. sz. főútig,

34. Szántó köz,

35. Szántó u.,

36. Szent I. u. a 610. sz. főútig,

37. Tallián Gy. u. a Németh I. fasortól a 610. sz.főútig,

38. Vár u.,

39. Vásártéri u.,

40. Virág u. a 610. sz. főútig,

41. Vöröstelek u.,

42. Bereczk S. u.,

43. Kaposvári Gy. u.

D)

1. Honvéd u. 610. sz. főúttól északra eső szakasza,

2. Arany J. tér,

3. Kisfaludy u. a Nádor u.-ig,

4. A 4773/3 hrsz.-ú kereskedelmi centrum előtt lévő Honvéd utcai járda felület.

II. ÖVEZET

(családi házas, alacsony szintszámú lakóterületek)

az I., III. övezeten kívüli területek

III. ÖVEZET

A) Lakótelepek

1. Szondi Gy. u., Búzavirág u., Füredi u., Béke u. által határolt övezet,

2. Buzsáki u., Fazekas Mihály u., Bem József u. által határolt övezet,

3. Béke u., Füredi u., 48-as Ifjúság útja által határolt övezet,

4. Füredi u., 48-as Ifjúság útja, Arany J. u., Kisfaludy u. által határolt övezet,

5. Füredi u., Arany J. u., Sávház által határolt övezet.

B) Bevezető utak területe az I. övezet határáig

C) Gazdasági területek

1. Keleti iparterület,

2. Dombóvári u. - Guba S. u-i iparterület,

3. Pécsi u.-i iparterület (Cukorgyár, Húsüzem),

5. Jutai u.-i iparterület,

6. Füredi u.-i iparterület,

7. Nyugati iparterület (610-es főút mentén).

IV. ÖVEZET

(külterületek, illetve beépítésre nem szánt területek)

2. melléklet az 5/2019. (III. 5.)önkormányzati rendelethez * 

Közterület bérleti díjak

(A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.)

1. ÁRUSÍTÁS

a) Fenyőfa árusítás az alábbi helyeken (a bérelhető legkisebb terület nagysága 8 m2):

I. Damjanich utcai parkoló,

II. város valamennyi zöldség-élelmiszer üzlete előtti, árusításra alkalmas terület

III. Honvéd utcai Szolgáltatóház külső járdája

A közterület bérleti díj megegyezik a 2. pontban meghatározott idényjellegű, alkalmi és mozgóárusítás szerinti övezeti besorolás szerinti díjjal.

b) Virágárusítás:

Díjmentesen - a virágüzletek 100 m-es körzetén belüli árusítás kivételével - a város egész területén, halottak napján (október 28-tól november 2-ig) valamint Nőnap előtt (március 5-től 8-ig).

2. *  IDÉNYJELLEGŰ ÉS ALKALMI ÁRUSÍTÁS

a) I./A, B, C övezet: (kizárólag szilveszteri cikkek,

legkisebb terület nagysága 4 m2) 2015 Ft/m2/nap

Kizárólag az alábbi helyszíneken:

- Ady Endre utca 1.

- Fő utca 1.

- Honvéd utca Ázsia Áruház előtt

- Honvéd utca Szolgáltatóház előtt

- Fő utca sétáló utcai szakaszán, Európa park előtt

b) I./C, D övezet: 1805 Ft/m2/nap

c) II. övezet: 850 Ft/m2/nap

d) III. övezet A: 1700 Ft/m2/nap

e) III. övezet B, C és IV. övezet: 665 Ft/m2/nap

f) Répáspuszta, Fészerlakpuszta és Töröcske területén mozgóbolt árusítás 665 Ft/m2/nap

3. VENDÉGLÁTÓIPARI ELŐKERT, VENDÉGLÁTÓ TERASZ

a) I. övezet A: 855 Ft/m2/hó

b) I. B,C,D, II., III. övezet: 640 Ft/m2/hó

c) IV. övezet: 340 Ft/m2/hó

A téli időszakban (minden év november 01.-március 14.) az előkertek és teraszok bérleti díja az a)-c) pontban rögzített összeg 50%-a

4. KIÁLLÍTÁS-ÁRUBEMUTATÁS

a) I. övezet A, B.: 250 Ft/m2/nap

b) I. övezet C, D: 210 Ft/m2/nap

c) II. övezet: 170 Ft/m2/nap

d) III. övezet A: 170 Ft/m2/nap

e) III. övezet B, C és IV. övezet: -

5. HATÓSÁGI JELZÉSSEL NEM RENDELKEZŐ JÁRMŰ ELHELYEZÉSE

a) I. övezet: -

b) II. övezet: 345 Ft/m2/nap

c) III. övezet A: 345 Ft/m2/nap

d) III. övezet B, C és IV. övezet: 170 Ft/m2/nap

6. TÜZELŐANYAG-TÁROLÁS

a) I. övezet: -

b) II. övezet: 135 Ft/m2/nap

c) III. övezet A: 135 Ft/m2/nap

d) III. övezet B, C és IV. övezet: 80 Ft/m2/nap

7. ÁRUSÍTÓ PAVILON ÉS EGYÉB FÜLKE

a) I. övezet A, B: 2000 Ft/m2/hó

b) I. övezet C, D: 1600 Ft/m2/hó

c) II. övezet: 805 Ft/m2/hó

d) III. övezet A: 1200 Ft/m2/hó

e) III. övezet B, C és IV. övezet: 480 Ft/m2/hó

8. KÖZTERÜLETEN LÉVŐ GARÁZS ALATTI TERÜLET

a) I. övezet A, B: 1600 Ft/m2/év

b) I. övezet C, D: 1200 Ft/m2/év

c) II. övezet: 600 Ft/m2/év

d) III övezet: 805 Ft/m2/év

e) IV. övezet: -

9. ÉPÍTÉSI MUNKATERÜLET CÉLJÁRA TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTEL

a) I. övezet A, B: 2. hónapig 50 Ft/m2/nap

3. hónaptól 90 Ft/m2/nap

b) I. övezet C, D: 50 Ft/m2/nap

c) II. övezet: 40 Ft/m2/nap

d) III. övezet A: 50 Ft/m2/nap

e) III. övezet B, C: 35 Ft/m2/nap

f) IV. övezet 30 Ft/m2/nap

de minimum 1000 Ft/nap

10. NON-PROFIT JELLEGŰ SPORT, KULTURÁLIS RENDEZVÉNY

VALAMENNYI ÖVEZETBEN

5 Ft/m2/nap, de minimum 4960 Ft/nap

11. PROFITORIENTÁLT SPORT, KULTURÁLIS RENDEZVÉNY

a) I. övezet A, B: 570 Ft/m2/nap

b) I. övezet C, D és III. övezet A: 500 Ft/m2/nap

c) II. övezet: 245 Ft/m2/nap

d) III. övezet B, C és IV. övezet: 165 Ft/m2/nap

12. EGYÉB, MÁSHOVA NEM SOROLHATÓ KÖZTERÜLET IGÉNYBEVÉTELE

a) I. övezet: 1490 Ft/m2/nap

b) II. övezet: 1160 Ft/m2/nap

c) III. övezet: 1320 Ft/m2/nap

e) IV. övezet: 500 Ft/m2/nap

13. NÉGYCSILLAGOS SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIZÁRÓLAGOS PARKOLÁSI LEHETŐSÉG BIZTOSÍTÁSA

121 360 Ft/parkolóhely/év

14. KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁR-ÁLLOMÁS

a) Történelmi városmag és Városközpont: 230 Ft/m2/hó

b) A Történelmi városmag és Városközpont kivételével

valamennyi övezetben: 125 Ft/m2/hó

15. GYALOGOS VÉDŐTETŐ

A védőtető szerkezete által elfoglalt és a gyalogosforgalom elől elzárt terület: 120 Ft/m2/nap

A védőtető által lefedett terület:

a) I. övezet A, B:

A védőtető által lefedett terület, amennyiben az igénybevétel oka új épület, felépítmény építése:

150 napig 20 Ft/m2/nap

151. naptól 35 Ft/m2/nap

A bérleti díj az igénybevétel 151. napját követően 30 naponta napi 10%-kal emelkedik.

A védőtető által lefedett terület, amennyiben az igénybevétel oka felújítás, karbantartás:

60 napig 20 Ft/m2/nap

61. naptól 35 Ft/m2/nap

A bérleti díj az igénybevétel 61. napját követően 30 naponta napi 10%-kal emelkedik.

b) I. övezet C, D: 20 Ft/m2/nap

c) II. övezet: 15 Ft/m2/nap

d) III. övezet A: 20 Ft/m2/nap

e) III. övezet B, C: 15 Ft/m2/nap

f) IV. övezet: 10 Ft/m2/nap

16. AZ ÖNKORMÁNYZATTAL VAGY KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉVEL KÖTÖTT SZERZŐDÉS ALAPJÁN RUHAGYŰJTŐ KONTÉNEREK KIHELYEZÉSE:

120 Ft/m2/hó

17. KACSAETETŐ AUTOMATA

Valamennyi övezetben 120 Ft/m2/hó

18. IDEIGLENES ÉPÍTMÉNYEK (300 FŐ BEFOGADÓKÉPESSÉGET MEGHALADÓ RENDEZVÉNYSÁTOR) ELHELYEZÉSE

I. övezetben 30 Ft/m2/nap

II. övezetben 25 Ft/m2/nap

19. UTASVÁRÓ

1590 Ft/utasváró/hó

20. REKLÁMHORDOZÓK

a) egyéb információs berendezés/utasváró citylight felülettel 2650 Ft/m2/hó

3. melléklet az 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

MEGÁLLAPODÁS

melyet kötöttek egyrészről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében .............................................................................. (továbbiakban: Önkormányzat), másrészről ............................................. (továbbiakban: Közmű tulajdonos, illetve Üzemeltető) az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

1. Az Önkormányzat a Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén található ..............................................................................................................................területét átépíti (korszerűsíti, felújítja)

2. A közmű tulajdonos, illetve üzemeltető kijelenti, hogy az érintett nyomvonalon lévő közműve megfelelő műszaki állapotban van, 5 éven belül felújításra, rekonstrukcióra nem szorul.

3. Fent nevezett közműtulajdonos, illetve üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti területen a szilárd burkolatot jelen megállapodás aláírásától számított 5 éven belül közműjavítás céljából mégis fel kell bontania, úgy a közműjavítás megtörténtét követő 15 napon belül az eredeti burkolatot felbontást megelőző állapotának megfelelően az út kezelőjének előírásai szerint saját költségén helyreállítja.

4. Fenti határidő eredménytelen elteltét követően az Önkormányzat jogosult a helyreállítást elvégezni a közműtulajdonos, illetve üzemeltető költségére. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat jogosult ............................. sz. bankszámlája terhére azonnali beszedési megbízást benyújtani a helyreállítási költségekre, ily módon érvényesítve fenti követelését.

5. Közműtulajdonos, illetve üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy felhatalmazó levélben bejelenti a bankszámláját vezető pénzintézetnek fentieket jelen megállapodás megkötésétől számított 15 napon belül.

Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyóan aláírták.

Kaposvár, ...............................

................................. .................................
önkormányzat képviseletében tulajdonos/üzemeltető képviseletében

4. melléklet az 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

A közterületek felbontás utáni helyreállítása

I. A burkolat bontás utáni helyreállítását az alábbiak szerint kell végezni:

1. A helyreállítást az eredetivel legalább azonos teherbírású és minőségű pályaszerkezet építésével kell végezni. A burkolatban lévő szerelvényeket és szegélyeket szükség esetén szintre kell emelni.

2. Ha a bontással érintett út burkolatát sávban bontják fel, úgy a burkolatot a nyomvonal teljes hosszában félpályásan, kettőnél több forgalmi sáv esetén a felbontott forgalmi sáv teljes szélességében kell helyreállítani, úttengely felbontása esetén az út teljes szélességében helyreállítandó.

3. Amennyiben az érintett út, vagy a 3,00 m-nél szélesebb járda területének 50%-át felbontják, a beruházó köteles a felbontott burkolat kopórétegét teljes szélességben újraépíteni. Kisebb mértékű bontás esetén az útkezelő által előírt helyreállítás szükséges.

4. Ha az útburkolat 70%-át felbontják, az út pályaszerkezetét teljes szélességében újra kell építeni.

5. A 3,00 m, vagy annál keskenyebb járda, illetve 4 m vagy annál keskenyebb út esetében a beruházó köteles a záróréteget teljes szélességben újraépíteni.

6. Az aszfaltbeton és az öntött aszfalt szerkezetű közterületi burkolatok bontása során a technológiai előírásokat be kell tartani.

II. A zöldterület bontás utáni helyreállítását az alábbiak szerint kell végezni:

1. Abban az esetben, ha a bontás a járda és az úttest szegélye között történik, a zöldsáv teljes szélességében 30 cm mélységig teljes talajcserét kell végezni.

2. Összefüggő park- vagy zöldterület bontása esetén a bontás és anyagtárolás területén 30 cm mélységig teljes talajcserét kell végezni.

3. A területet első kaszálásig gondozni kell és jegyzőkönyvben rögzítve átadni.

5. melléklet az 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

A behajtási engedélyek díjtételei

(A díjak az Áfa összegét nem tartalmazzák)

Behajtási engedély típusa Díjtétel / gépjármű
Lakossági behajtási engedély 1000 Ft/év (kártya kiállítási díj)
Eseti behajtási engedély díjmentes

6. melléklet az 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez * 

Közutak építési munka és egyéb célból történő felbontásának díjtételei

(Az ÁFA-t nem tartalmazza)

1. Belterületi út (I. övezet alapján), kerékpárutak 250 Ft/m2/nap
2. Belterületi mellékutak, lakó- és kiszolgáló utak (II- III. övezet) ,
külterületi közutak (IV. övezet) , gyalogutak és járdák
125 Ft/m2/nap

Amennyiben a kiadott közterületi-, és bontási engedélyekben meghatározott kivitelezési munkák elmaradnak, azonban a megállapított díjtétel kiegyenlítésre került, úgy annak visszafizetésre nincs lehetőség.

Amennyiben az Önkormányzat vonja vissza a kiadott bontási engedélyt, miközben a meghatározott összeg befizetése megtörtént, a visszautalást a kivitelező kérelmezheti.

Figyelembe vehető egyéb szempontok Szorzószám
A rendelet 1. sz. mellékletének I. övezetében 2
Közút teljes lezárása esetén 5

A pótdíj az alapdíj tízszerese.

7. melléklet az 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Bérleti szerződés nélkül használható pihenőhelyek

1. Béke park

2. Füredi park

3. Városliget

pihenőhelynek kitáblázott területei.

8. melléklet az 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által választási kampányidőszakban kihelyezésre kerülő választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezések helyszínei

s.sz. Tábla helye db
1 Bartók Béla u. 23. előtt 2
2 Táncsics u.-Kandó K. csomópont (ABC előtt) 3
3 Béla király u. buszforduló 3
4 Donneri gyalogos felüljáró (D-i oldal) 1
5 Martyn park 3
6 Lonkahegyi út 15-ös busz végállomása 3
7 Rét u. 2. orvosi rendelő 3
8 Töröcske, Fenyves u-Gyöngyvirág u. csomópont 3
9 Gilice u. 47.előtt 1
10 Erdősor u. -Madár u-i ABC előtt 3
11 Cseri út 16. Előtt (Közl.Központ) 3
12 Kőrösi Cs.S.u.- Tókaj u. csomópont 3
13 Madár u.-Fekete I. u. csomópont 3
14 Hajnóczy u. -Kanizsai utca csomópont 2
15 Vásártéri u.-dr. Kaposváry G. u. 3
16 Béke u. 93 előtt 2
17 Füredi u. -48-as Ifjúság útja csomópont (Déli oldal) 3
18 Szondi u 2. parkoló bejárat (Béke u. felől) 2
19 Béke u. (Szondi u-Toldi u csomópont között.) 3
20 Füredi u-48-as Ifjúság útja csomópont (Északi oldal) 2
21 Béke u.-i Orvosi Rendelő előtt 2
22 DOMUS előtti tér 3
23 Zárda u.,Zárda köz bejárata 3
24 Somssich P. u-Ezredév u. csomópont 3
25 Berzsenyi u.-Konrtássy u.csomópont 3
26 Bajcsy-Zs.u.-Tallián Gy. u. csomópont 1
27 Petőfi tér Keleti-i része 3
28 Petőfi téri gyalogos felüljáró mellett 3
29 Dózsa Gy.u. (Színház előtt) 3
30 Anna u.- Rákóczi tér csomópont 2
31 Pécsi u.Rákóczi pálya,Autószalon előtt 2
32 Kossuth tér (Északi rész) 2
33 Széchenyi tér burkolaton 2
34 48-as Ifj. u.- Szent Imre u.csomópont 2
35 Fodor József tér 3
36 Munkácsy M. Gimnázium előtt 3
37 48-as Ifj u. (Aldi áruház előtt) 3
38 Honvéd utcai aluljáró Déli oldala 3
39 Honvéd u. 18-24 között 3
40 48-as Ifj.u.- Honvéd u. csomópont (páros oldal) 2
41 Sávház u.- Honvéd u. csomópont 2
42 Petőfi u. 21 számmal szemben 3
43 Árpád u. -Tallián u. csomópont 3
44 Németh I. fasor - Tallián u. csomópont 3
45 Virág u.-Damj.csomópont + Virág u. -Bajcsy csomópont 3
46 Pécsi u. (Cukorgyár köz bejárat) 3
47 Árpád u. -Ond vezér u. csomópont 3
48 Pécsi u.- Gyár u. csomópont 3
49 Pécsi u. ABC (Nádasdi u.) 3
50 Pécsi u. 100. (Gazdabolt előtt) 3
51 Pécsi u. 217. előtt (Bekötő út mellett) 3
52 Búzavirág u. 7. előtti csomópont 3
53 Búzavirág u. -Pipacs u. csomópont 2
54 Füredi u. ABC pavilonsor előtt 3
55 Kinizsi ltp. bejárata (a 109. sz. Óvoda és volt Leányotthon között) 3
56 Kinizsi ltp. 1. sz. mellti zöldterület 1
57 Arany tér Ny, É, K-i része (3 helyszín) 3
58 Kisfaludy u.- Bem u. csomópont 3
59 Losonc köz körforgalom 3
60 Honvéd u-i ABC (öböl É-i fele) 3
61 Kisfaludy u.-Nagyszeben utcai csomópont 3
62 Mentőállomás előtt bevezető út 3
63 Hegyi u.- Pázmány P. u. csomópont 2
64 Zaranyi lakótelepi ABC előtt 3
65 Sopron utca 12-es busz fordulója 3
66 Toponári u.- Kócsa u. csomópont 3
67 Toponári u.-Kemping u. csomópont 3
68 Toponári u. 62-vel szemben 3
69 Répás-puszta (bolt) 3
70 Fészerlak puszta (harangláb) 3
71 Kaposfüredi út- Forrás köz csomópont 3
72 Állomás u.-Alkotmány u. csomópont 3
73 Kaposfüred Orvosi rendelő (pavilonsor) 3
74 Szőlőhegyi u.-Tőzike u. csomópont 3
75 Szőlőhegyi u. -Kisközi u. csomópont 3

  Vissza az oldal tetejére