Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 11/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító, 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendeletének módosításáról és az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1996. (VI. 26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdésében és a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetését megállapító 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. § A R. 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2019. évi költségvetésében

1. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat 19 359 016 e Ft-ra

2. a 2018. évi maradvány 21 484 881 e Ft-ra

3. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat 50 729 151 e Ft-ra

4. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege 10 000 000 e Ft-ra

5. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege 114 746 e Ft-ra

6. a közszfszérában foglalkoztatottak létszámkerete 990 főre

7. az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámkerete 33 főre

változik.

Ezen belül a közgyűlés:

1. a működési célú bevételt 12 060 081 e Ft-ban

2. a működési célú maradványt 4 147 566 e Ft-ban

3. a működési célú kiadásokat 14 877 542 e Ft-ban

ebből:

3.1. a személyi juttatások kiadásait 3 717 196 e Ft-ban

3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat 801 681 e Ft-ban

3.3. a dologi kiadásokat 6 752 988 e Ft-ban

3.4. az egyéb működési kiadásokat 1 900 210 e Ft-ban

3.5. a működési célú céltartalékot 1 636 834 e Ft-ban

4. a felhalmozási célú bevételt 7 298 935 e Ft-ban

5. a felhalmozási célú maradványt 17 337 315 e Ft-ban

6. a felhalmozási célú kiadást 35 851 609 e Ft-ban

ebből:

6.1. a beruházások összegét 27 113 749 e Ft-ban

6.2. a felújítások összegét 3 859 418 e Ft-ban

6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét 1 901 914 e Ft-ban

6.4. a speciális célú támogatásokat 342 886 e Ft-ban

6.5. a felhalmozási célú céltartalékot 2 633 642 e Ft-ban

állapítja meg.

2. § A költségvetési mérleg a R. 1. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet 1. melléklete szerint változnak.

3. § A R. 5. §-ában megállapított költségvetési szervenkénti bevételek és támogatások helyébe e rendelet 2. mellékletének előirányzatai lépnek.

4. § A R. 6. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet 3. melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

5. § A R. 6. § (2) bekezdésében megállapított a Közgyűlés és az Önkormányzat létszám előirányzata helyébe e rendelet 1. melléklete szerinti, a költségvetési szervenkénti létszám előirányzat helyébe e rendelet 3/1. és 3/2. melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

6. § A R. 6. § (4) bekezdésében az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásaira, az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokra, valamint a szociálpolitikai kiadásokra vonatkozóan megállapított előirányzatok helyébe e rendelet 4, 4.a és 4.b melléklet szerinti előirányzatok lépnek.

7. § A R. 7. §-ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet 5, 5.a, 6, 6.a, 7, 7.a, 8, 8.a mellékletei szerinti előirányzatok lépnek.

8. § A R. 8. §-ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 9. és 9/a. mellékletei szerinti előirányzatok kerülnek.

9. § (1) A R. 9. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 4.270.476 e Ft-ra módosul e rendelet 10. melléklete szerinti célokra.

(2) * 

10. § A R. 11. §-ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet 12. mellékletének előirányzatai lépnek.

11. § A R. 10. §-ában az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatai helyébe e rendelet 11. mellékletének előirányzatai lépnek.

12. § * 

Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) * 

Kaposvár, 2019. április 25.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

1-me-12. melléklet a 11/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére