Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdés és a 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 28. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Utazási támogatás természetbeni ellátásként havi autóbuszbérlet formájában biztosítható az unokáját/unokáit gondozó GYED-en lévő, szociálisan rászoruló nagyszülőnek is, legfeljebb 65. életéve betöltéséig. Többszörös GYED jogosultság esetén is csak havi, egy autóbuszbérlet nyújtható.”

2. § A R. 29/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 28. § (1) és (1a) bekezdéseiben meghatározott személyeken túl, az autóbuszbérlet megvásárlásához települési támogatás keretében tömegközlekedési támogatás biztosítható a három vagy több gyermeket nevelő anya, illetve a három vagy több gyermeket igazoltan egyedül nevelő apa számára, amennyiben munkaviszonnyal rendelkezik és a bérlet a munkába járásához szükséges, feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 200%-át nem haladja meg.”

3. § A R. 33/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„33/A. § (1) Az önkormányzat települési támogatást biztosíthat annak a szociálisan rászoruló nőnek, akinek természetes úton nem születhetett gyermeke, ezért a gyermekvállalás érdekében, végső megoldásként a lombikbébi kezelést veszik vagy kívánják igénybe venni feltéve, hogy a kérelem benyújtásáig a 40. életévét nem töltötte be és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 700%-át nem haladja meg.

(2) A támogatás formái

a) az állam által finanszírozott kezelések mellé, az ahhoz kapcsolódó gyógyszerek költségeihez, évente legfeljebb 50 000 Ft összegű,

b) az állam által finanszírozott kezelések kimerítését követően, azok eredménytelensége esetén a soron következő, önerőből finanszírozott kezelés költségeihez legfeljebb egy alkalommal 100 000 Ft összegű támogatás nyújtható.

(3) A kérelemhez csatolni kell:

a) az állam által támogatott lombikbébi kezelésben történő részvétel, valamint a kezeléshez kapcsolódó várható vagy a már ténylegesen kifizetett gyógyszerköltségekről való igazolást,

b) az állam által támogatott kezelések kimerítéséről és az eljárások eredménytelenségéről való, valamint az önköltségen finanszírozott kezelésben történő bevonásról szóló igazolást.

(4) A települési támogatás felhasználását a támogatást megállapító felhívására igazolni kell. Amennyiben a jogosult elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, részére újabb támogatás nem állapítható meg.”

4. § A R. 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„34. § (1) A Kaposvári Szociális Központ Gyöngyfa Napközi Otthon nappali ellátását igénybe vevő fogyatékos személyek tárgyév decemberében, külön kérelem nélkül karácsonyi támogatásra jogosultak. Ezen intézményi ellátás igénybevételét az intézmény vezetője az arra rendszeresített formanyomtatványon személyenként igazolja.

(2) A karácsonyi támogatás összege személyenként 20 000 Ft, amelyet az önkormányzat a tárgyévben egy alkalommal december hónapban folyósít.

(3) A támogatás kifizetése történhet postai úton, illetve a jogosult kérelme alapján annak bankszámlájára.”

5. § E rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Ez alól kivétel a R. 4. §-a, amely 2019. december 1-jén lép hatályba.

Kaposvár, 2019. november 28.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére