Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 26/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 3/2001. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 3/2001. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Azon személyek részére, akik a pénzintézet által kiadott dokumentummal (a továbbiakban: pénzintézeti dokumentum) igazolják, hogy a Családi Otthonteremtési Kedvezményre (a továbbiakban: CSOK), illetve a CSOK 10 millió forintos összegű támogatására (a továbbiakban: CSOK10) a megállapítás iránti igényüket benyújtották - kérelmük esetén - egyidejűleg helyi támogatás is nyújtható, azon feltétellel, hogy a helyi támogatás folyósítására a CSOK-ra, illetve a CSOK10-re való jogosultságuk megszerzésének igazolását követően kerülhet csak sor. A helyi támogatás további feltétele, hogy a család egy főre jutó havi nettó jövedelme a nyugdíjminimum 700%-át nem haladja meg. Vonatkozásukban az (1) bekezdésben foglalt egyéb feltételeket külön vizsgálni nem kell.

2. § A R. 3/B. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A helyi támogatás együttes összege (támogatás és kölcsön) az igényléskor meglévő és vállalt gyermeklétszámra tekintettel nem haladhatja meg:

d) kaposvári munkáltató javaslata alapján azon munkavállalója részére, akinek a munkáltató a telek vásárlásához legalább a vételár mindenkori ÁFA-jának megfelelő összeget -az igénylők munkáltatói vagy egyikük munkáltatója- munkáltatói támogatás formájában biztosította, legfeljebb az 5 000 000 Ft-ot.

3. § A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyi támogatás igénybevételéről és a visszafizetés feltételeiről az önkormányzat az igénylővel megállapodást köt, amelyben a helyi támogatásban részesülő személy nyilatkozik arról, hogy hozzájárul a tulajdonát képező ingatlanra az önkormányzat javára a megállapított helyi támogatás erejéig történő jelzálogjog, valamint a szerződéskötés napjától számított 10 évig tartó elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséhez a Magyar Államot és a hitelező pénzintézetet követő ranghelyre. A kölcsön és támogatás folyósítására a jelzálogjogot, valamint az elidegenítési és terhelési tilalmat alapító kölcsönszerződés ingatlan-nyilvántartási hatóság általi széljegyzését követően kerülhet sor, amelyet a jogosult az ingatlan-nyilvántartási hatóság által érkeztetett eredeti szerződés példányával igazol, továbbá csatolja a Magyar Állam és a hitelt nyújtó pénzintézet hozzájárulását az önkormányzat elidegenítési és jelzálogjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez. A jelzálog fedezeteként nem szolgálhat társasház alapítása alatt álló ingatlan.”

4. § A R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kölcsönt havi egyenlő részletekben kell visszafizetni. A visszafizetést legkésőbb a kölcsönszerződés megkötésétől számított 3 év múlva kell megkezdeni, de a kölcsönszerződés megkötésétől számított 10 éven belül teljesíteni kell.”

5. § A R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kérelemhez mellékelni kell:

a) lakásvásárlásnál, telekvásárlásnál és a lakás cseréje esetén az adásvételi szerződést vagy előszerződést,

b) lakásépítésnél az érvényes építési engedélyt, vagy az építéshatóság igazolását arról, hogy az egyszerű bejelentéshez kötött, építési tevékenység bejelentése megtörtént,

c) lakásbővítés esetén a záradékolt tervdokumentációt és a véglegessé vált építési engedélyt,

d) a 3. § (4) bekezdésben meghatározott pénzintézeti dokumentumot,

e) a család -kérelem benyújtását megelőző havi nettó - jövedelméről szóló igazolásait,

f) önkormányzati lakás bérleti jogviszonyáról történő lemondás esetén a lemondás elfogadásáról szóló iratot,

g) minden egyéb olyan iratot, amely a támogatás megállapításánál alapul szolgálhat,

h) a már korábban hitelt nyújtó pénzintézet hozzájárulását az önkormányzat jelzálogjogának ingatlan - nyilvántartásba történő bejegyzéséhez.”

6. § E rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Kaposvár, 2019. november 28.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére