Indokolás

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 22/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

1. § A Közgyűlés a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

43.803.644 e Ft költségvetési bevétellel

2.122.123 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel

33.890.177 e Ft költségvetési kiadással

114.746 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással

11.920.844 e Ft többlettel

10.429.301 e Ft tárgyévi maradvánnyal

jóváhagyja.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt 13.626.833 e Ft-ban

2. a működési célú kiadásokat 15.078.983 e Ft-ban

ebből:

2.1. a személyi juttatások kiadásait 3.924.765 e Ft-ban

2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat 780.665 e Ft-ban

2.3. a dologi kiadásokat 8.264.330 e Ft-ban

2.4. működési támogatásértékű kiadást 600.749 e Ft-ban

2.5. működési célú átadás államháztartáson kívüli összegét 1.336.001 e Ft-ban

2.6. társadalom és szociálpolitikai juttatásokat 103.772 e Ft-ban

2.7. az egyéb működési kiadásokat 68 e Ft-ban

3. a felhalmozási célú bevételt 7.194.896 e Ft-ban

4. a felhalmozási célú kiadást 18.811.194 e Ft-ban

ebből:

4.1. a beruházások összegét 14.289.899 e Ft-ban

4.2. a felújítások összegét 2.685.993 e Ft-ban

4.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét 1.511.698 e Ft-ban

4.4. támogatásértékű felhalmozási kiadásokat 239.324 e Ft-ban

4.5. felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat 84.280 e Ft-ban

állapítja meg.

2. A bevételek részletezése

2. § Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 2. melléklet szerint fogadja el.

3. A kiadások részletezése

3. § A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a 4., 4.a, 4.b mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5, 5.a, 6, 6.a, 7, 7.a., 8, 8.a mellékletek szerint fogadja el.

6. § Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 9., 9.a. melléklet szerint fogadja el.

4. Tárgyévi maradvány

7. § A Közgyűlés a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2019. évi maradványát a 10/c. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, a költségvetési szervek vonatkozásában 1.100.685 e Ft összegben az önkormányzat vonatkozásában 9.328.616 e Ft összegben jóváhagyja.

5. Az önkormányzati vagyon

8. § Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján 115.414.111 e Ft-ban állapítja meg.

6. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

9. § A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. Záró rendelkezések

10. § A jegyző a beszámoló elfogadásáról és a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesíti.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2020. május 29.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

1-me melléklet a 22/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1-mu melléklet a 22/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 22/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1a. melléklet a 22/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1b. melléklet a 22/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1c. melléklet a 22/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1d. melléklet a 22/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1e. melléklet a 22/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 22/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 22/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

3_1. melléklet a 22/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

3_2. melléklet a 22/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 22/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

4a. melléklet a 22/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

4b. melléklet a 22/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 22/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

5a. melléklet a 22/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 22/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

6a. melléklet a 22/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 22/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

7a. melléklet a 22/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 22/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

8a. melléklet a 22/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 22/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

9a. melléklet a 22/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 22/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

10a. melléklet a 22/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

10b. melléklet a 22/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

10c. melléklet a 22/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

11e. melléklet a 22/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

11f. melléklet a 22/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 22/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 22/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 22/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és a maradvány elszámolásáról
Rendelet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági hatás: Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi következmények: Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Egyéb hatás:
A zárszámadási rendelet a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhangjának biztosítása hozzájárul a jogrendszer egységességéhez. alapvető cél, hogy a Közgyűlés megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal rendelkezzen. Közvetlen gazdasági hatása nincs. A rendeletben foglaltak a 2019. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan tartalmaznak információkat, ezért közvetlen költségvetési hatásai nincsenek. Nincs. Nincs. Nincs.
A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87. §-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a értelmében ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan an nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi:
rendelkezésre áll rendelkezésre áll rendelkezésre áll rendelkezésre áll

  Vissza az oldal tetejére