Indokolás

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről * 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, a Közgyűlés tagjainak véleményét kikérve következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Közgyűlésre, annak szerveire, a Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások e rendelet 4-10. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

3. § *  A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2021. évi költségvetését az 1. melléklet alapján

14.104.622 ezer Ft tárgyévi bevétellel,

27.998.248 ezer Ft tárgyévi kiadással,

7.877.567 ezer Ft maradvánnyal,

0 ezer Ft áthúzódó kötelezettséggel,

6.200.000 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,

183.941 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,

941 fő közszférában alkalmazott

23 fő önkormányzatnál foglalkoztatott

82 fő közfoglalkoztatott

létszámkerettel állapítja meg.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt 12.092.053 e Ft-ban

2. a működési célú maradványt 457.883 e Ft-ban

3. a működési célú kiadásokat 13.578.691 e Ft-ban

ebből:

3.1. a személyi juttatások kiadásait 3.973.553 e Ft-ban

3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat 679.639 e Ft-ban

3.3. a dologi kiadásokat 4.644.842 e Ft-ban

3.5. az egyéb működési kiadásokat 2.246.541 e Ft-ban

3.5. a működési célú céltartalékot 1.480.100 e Ft-ban

4. a felhalmozási célú bevételt 2.012.569 e Ft-ban

5. a felhalmozási célú maradványt 7.419.684 e Ft-ban

6. a felhalmozási célú kiadást 14.419.557 e Ft-ban

ebből:

6.1. a beruházások összegét 8.851.852 e Ft-ban

6.2. a felújítások összegét 1.680.161 e Ft-ban

6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét 401.382 e Ft-ban

6.4. az egyéb felhalmozási kiadásokat 195.302 e Ft-ban

6.5. a felhalmozási célú céltartalékot 3.290.860 e Ft-ban

állapítja meg.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének az Áht. 23. § (2) és (3) bekezdése szerinti bontását az 1.1. mellékletben mutatja be.

2. Az Önkormányzat bevételei

4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, kiadási főösszegeit e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A Polgármester jogosult az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök befektetésére jogszabályban meghatározott formában.

5. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül a költségvetési szervek működési és egyéb bevételeit, valamint az intézményi támogatásokat költségvetési szervenként e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. Az Önkormányzat kiadásai

6. § (1) A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a 2021. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az Önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen az 1. melléklet, költségvetési szervenként a 3.1. és 3.2 mellékletek szerint hagyja jóvá.

(3) A Polgármester jogosult a 2021. évi közfoglalkoztatási pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre

(4) A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásait, az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokat, átadott pénzeszközöket, valamint a szociálpolitikai kiadásokat a 4, 4/a és 4/b melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a víziközmű felújítási előirányzatokat a rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá. Az 5, 6, 7. mellékletek tartalmazzák az év közben meghatározott intézményi, a lakás-, nem lakás ingatlanok, az út-, híd-, járda felújítási célokat. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.

8. § A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a fejlesztési kiadásokat e rendelet 9. melléklete szerint határozza meg.

4. Általános és céltartalék

9. § (1) *  A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az Önkormányzat céltartalékát

4.343.401 ezer Ft összegben

e rendelet 24. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) *  A közgyűlés az általános működési célú általános tartalékot 134.139 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 267.328 e Ft összegben állapítja meg.

10. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

5. Többéves kihatással járó feladatok

11. § A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 12. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

6. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a Polgármester legalább

a) a féléves, valamint a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolóval egyidejűleg, illetve

b) az éves beszámolót tárgyaló Közgyűlést megelőzően a tárgyévet követő év február 28-ig

a Közgyűlést tájékoztatja.

(2) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

13. § (1) A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 85/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében szereplő átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát, a felújítási előirányzatokon belül az elkülönített tartalékkeretek, az önkormányzati működési kiadásokon belül kiadványokra, rendezvényekre, marketing és kommunikációs feladatokra, bontási feladatokra elkülönített keretösszeg, valamint a céltartalékon belül az ifjúsági keret, a polgármesteri keret, az állami, városi ünnepek és az egyéb rendezvények, ünnepi programok megrendezésére, a közművelődési programokra, a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira elkülönített céltartalékok, valamint az általános működési és felhalmozási tartalékra a Polgármesterre ruházza át.

(2) A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt döntésenként 200 millió Ft-ban állapítja meg.

(3) A Polgármester a 2020. évi zárszámadási rendelet elfogadásáig a 2020. évi költségvetésben meghatározott célok, illetve a szabad maradvány terhére a (2) bekezdésben megállapított értékhatár figyelembevételével kötelezettséget vállal.

(4) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Közgyűlés által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(5) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a Polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(6) A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértesítését a Jegyző végzi.

14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

15. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Közgyűlés dönt a Polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról, költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a Közgyűlés a 13 § (4) bekezdésben foglalt módon dönt.

7. A költségvetési szervek előirányzat módosításának szabályai

16. § (1) A költségvetési szerv a támogatáson kívüli bevételeinek alakulásáról és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igényeiről az első negyedévtől kezdődően, a Hivatal munkatervében meghatározott időpontban tájékoztatja a Pénzügyi Irodát.

(2) A költségvetési szerv, jelentési kötelezettségét az erre a célra kialakított, képleteket is tartalmazó segédtáblák alkalmazásával teljesíti. A támogatáson kívüli bevételek melléklete elkülönítve tartalmazza a saját hatáskörben módosítható és az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek felhasználásának igényeit.

(3) A költségvetési szervnek a mellékleteket a Gazdasági Igazgatóság által kiadott tájékoztatóban foglaltak figyelembevételével, az abban meghatározott határidő betartásával kell eljuttatnia az irányító szerv részére.

(4) A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja:

a) államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszközökből,

b) egyéb támogatásértékű bevételből.

(5) A költségvetési szerv az előző év (évek) maradványát és kiadási előirányzatait annak végleges jóváhagyása után, a kiértesítésben foglaltak szerint módosíthatja.

(6) Abban az esetben, ha az Önkormányzat a költségvetési szerv maradványa terhére az elvonást nem tudja érvényesíteni, akkor a visszafizetés elszámolásának módjáról a Közgyűlés a maradvány jóváhagyását követően, a következő évi költségvetés terhére is rendelkezhet.

(7) A kötelezettséggel terhelt maradványból, kiemelt előirányzatok közötti korrekció csak kivételesen indokolt esetben, az irányító szerv egyetértésével hajtható végre. Az ellenőrzés által feltárt, indokolatlanul kimutatott kötelezettség pénzügyi fedezete elvonásra kerülhet.

(8) A célvizsgálat által megállapított szabad maradvány elvonásáról a zárszámadásról és a maradvány elszámolásáról szóló önkormányzati rendelet keretében dönt a Közgyűlés.

(9) A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítása az alábbiak figyelembevételével hajtható végre:

a) a módosítás a működési és felhalmozási egyensúlyt nem változtathatja, működési célú bevétel saját hatáskörben nem használható fel felhalmozási célú kiadások teljesítésére,

b) abban az esetben, ha a költségvetési szerv- meghatározott feladatra vonatkozóan-, államháztartáson belülről származó támogatás és átvett pénzeszköz többletéből működési és felhalmozási célú kiadást is teljesített, akkor a forrás összegét is a felhasználás céljának megfelelően, annak egyező értékével, bontásával kell könyvelni és ennek megfelelően az előirányzatot módosítani,

c) saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás nem irányulhat a működési és felhalmozási célú támogatások egymás közötti átcsoportosítására, megváltoztatására.

(10) Az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek (intézményi működési bevételek és tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése) csak a Közgyűlés előzetes engedélyével használhatók fel, az előirányzatok módosításának átvezetése csak a döntést követően történhet.

(11) A költségvetési szervnek, a felhasználásra nem engedélyezett összeget a jóváhagyás közlésétől számítva, az Önkormányzat elszámolási számlájára öt napon belül kell befizetnie, vagy ettől eltérően- a kiskincstári rendszer miatt, döntéstől függően - az elvonást a Polgármester a limit keret csökkentésével is érvényesítheti.

(12) A többletbevételnek - a segédtábla szerkezete szerint- elkülönítve kell tartalmaznia az áfa értékét is tartalmazó élelmezési bevételeket, az egyéb nem kiemelt többletbevételeket.

(13) Az élelmezési kiadások és bevételek elszámolása havi bontásban történhet, a segédtábla mellékletének alkalmazásával.

(14) Az élelmezési bevételeket nem tartalmazó, egyéb irányító szervi hatáskörbe bevont bevételek eredeti előirányzatát meghaladó felhasználásáról a Közgyűlés a költségvetési rendelet módosításakor dönt.

(15) A költségvetési szerv saját hatáskörben, kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthat végre; az átcsoportosítást a részére megküldött segédtábla alkalmazásával, indoklással ellátva az alábbiak figyelembevételével kell jelentenie:

a) működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás, illetve a működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások egymás közötti előirányzat módosítása csak irányító szervi hatáskörben történhet,

b) kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a hatályos jogszabályban foglalt korlátozások figyelembevételével történhet, viszont abban az esetben, ha az önkormányzat a tervezés során egyszeri jelleggel személyi juttatást érintő elvonásról rendelkezik, és a költségvetési szervnél emiatt túllépés mutatkozna, a hiány összegét a szabad kiadásainak előirányzata terhére átcsoportosíthatja,

c) az átcsoportosítási igény tartalmazhatja az esetlegesen előforduló (például: téves tervezés, vagy évközi jelentés miatti) helyesbítő, kiemelt előirányzatok közötti korrekciókat, átvezetéseket.

(16) A költségvetési szerv részére az Önkormányzat céltartalékából, továbbá központi forrásból elszámolási kötelezettséggel biztosított céljellegű támogatások előirányzata terhére - a tényleges felhasználás szerinti korrekciók kivételével- átcsoportosítás nem hajtható végre.

(17) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az adatszolgáltatásnak a gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerv közreműködésével tesz eleget.

8. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére - kivéve a többletbevételből történő kifizetést - csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

(5) A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

18. § (1) A Közgyűlés által jóváhagyott, illetve önkormányzati keretekből biztosított illetve az államháztartáson kívülről átvett támogatások átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával.

(2) Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.

(3) Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.

(4) A gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű célokhoz és pályázatokhoz államháztartáson kívülről átvett támogatások befogadásáról és felhasználásáról minden esetben a Közgyűlés dönt.

19. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget - kivéve a karbantartási és a folyamatos biztonságos működéshez szükséges szolgáltatások - csak a Közgyűlés jóváhagyásával vállalhatnak.

(2) A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a TOP-6.9.2 Helyi identitás és kohézió megerősítése Kaposváron című projektben konzorciumi partnerként közreműködő Együd Árpád Kulturális Központ, a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum és a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár részére a projektben szereplő feladatok, tevékenységek kapcsán legfeljebb a projekt befejezéséig engedélyezi éven túli kötelezettségek vállalását.

20. § A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

21. § Az állami támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok 3%-nál nagyobb mértékű eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős.

22. § A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Közgyűlés által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

23. § A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a 2021. évi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2021. január 1-től 46.380 Ft-ban állapítja meg.

24. § (1) A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a 2021. évi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (5) bekezdése előírásait figyelembe véve az önkormányzat illetve a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak, munkavállalók és a közszolgálati tisztviselők részére éves szinten 4.000 Ft/fő (munkaadót terhelő járulék nélkül) bankszámla-hozzájárulást biztosít.

(2) A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzat illetve a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak, munkavállalók és a közszolgálati tisztviselők részére a közigazgatási határon kívüli lakó-, illetve tartózkodási helyről történő munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés jogcímen a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdés alapján adómentesen adható 15 Ft/km költségtérítés kifizetését engedélyezi és a kiadások pénzügyi fedezetét biztosítja.

(3) A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzat illetve a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére Széchenyi Pihenő kártyára havi 6000 Ft/hó (munkaadót terhelő járulékkal együtt) béren kívüli juttatást biztosít.

25. § (1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának - a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.

(6) A szolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

9. Követelések, kötelezettségek

26. § (1) A lejárt követelés, térítési díj hátralékok behajtásáról az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető köteles intézkedni.

(2) A meg nem fizetett gyermekétkeztetési díj esetén, mivel a szolgáltató és az igénybe vevő között polgári jogi jogviszony jön létre (amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett a szülő), a behajtás fizetési meghagyással, illetve bírósági úton történhet.

(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat esetében a Polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:

a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,

b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,

c) a kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a 10.000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.

(4) Követelés lemondásáról a (3) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a Közgyűlés dönthet.

10. Készpénzben történő kifizetések

27. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a) készpénzfizetési számlák,

b) vásárlási előleg, ellátmány,

c) munkavállalók illetmény előlege,

d) munkavállalók utazási költségtérítése,

e) munkavállalók belföldi kiküldetése,

f) közcélú dolgozók munkabére,

g) segélyek,

h) lakáspályázati díj visszafizetése,

i) térítési díjak visszafizetése.

11. Záró rendelkezés

28. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

Kaposvár, 2021. január 28.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

1. melléklet a 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelethez * 

2. melléklet a 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelethez * 

3. melléklet a 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelethez * 

4. melléklet a 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelethez * 

5. melléklet a 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelethez * 

6. melléklet a 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelethez * 

7. melléklet a 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelethez * 

8. melléklet a 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelethez * 

9. melléklet a 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelethez * 

10. melléklet a 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelethez * 

11. melléklet a 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelethez * 

12. melléklet a 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelethez * 

13. melléklet a 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelethez * 

14. melléklet a 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelethez * 

15. melléklet a 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelethez * 

16. melléklet a 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelethez * 

17. melléklet a 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelethez * 

18. melléklet a 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelethez * 

19. melléklet a 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelethez * 

20. melléklet a 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelethez * 

21. melléklet a 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelethez * 

22. melléklet a 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelethez * 

23. melléklet a 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelethez * 

24. melléklet a 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelethez * 

25. melléklet a 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelethezg * 

26. melléklet a 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére