Indokolás

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító, 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdésében és a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, a Közgyűlés tagjainak véleményét kikérve a 2020. évi költségvetését megállapító 1/2020.(II.11.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1-11. § * 

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit az Áht 34. (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni.

Kaposvár, 2021. március 3.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

1-me-12. melléklet a 7/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére