Indokolás

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelete

a szeszes ital közterületen történő fogyasztásának szabályozásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Közgyűlés tagjainak véleményét kikérve a következőket rendeli el:

1. § (1) A közterület-felügyeletről szóló 1999. LXIII. törvény 27. § a) pontjában meghatározott közterületen szeszes italt fogyasztani tilos.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom megszegőjével szemben a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben meghatározott jogkövetkezményt kell alkalmazni.

(3) Nem terjed ki az (1) bekezdés hatálya az érvényes közterület-használati megállapodással rendelkező vendéglátó egységekre nyitvatartási időben, valamint az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező alkalmi rendezvények területére, a rendezvény engedélyezett ideje alatt.

2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2021. március 3.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet címe: a szeszes ital közterületen történő fogyasztásának szabályozásáról
Rendelet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági hatás: Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi következmények: Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Egyéb hatás:
nem változik nem jelentős nem változik nem jelentős nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: a jelenleg hatályos szabályozás nincs összhangban a törvényi rendelkezéssel.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: annak hiányában a szeszes ital közterületen történő fogyasztása nem minősülne szabálysértésnek, ezért azt szankcionálni sem lehetne.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi:
Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll.

  Vissza az oldal tetejére