Indokolás

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, a Közgyűlés tagjainak véleményét kikérve a következőket rendeli el:

1. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

1. § A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

27.188.078 e Ft költségvetési bevétellel

1.983.941 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel

21.172.329 e Ft költségvetési kiadással

122.123 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással

7.877.567 e Ft többlettel

7.877.567 e Ft tárgyévi maradvánnyal

jóváhagyja.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt 13.656.793 e Ft-ban

2. a működési célú kiadásokat 11.555.823 e Ft-ban

ebből:

2.1. a személyi juttatások kiadásait 3.858.935 e Ft-ban

2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat 690.889 e Ft-ban

2.3. a dologi kiadásokat 3.545.724 e Ft-ban

2.4. működési támogatásértékű kiadást 676.794 e Ft-ban

2.5. működési célú átadás államháztartáson kívüli összegét 2.628.228 e Ft-ban

2.6. társadalom és szociálpolitikai juttatásokat 99.319 e Ft-ban

2.7. az egyéb működési kiadásokat 76 e Ft-ban

3. a felhalmozási célú bevételt 3.101.984 e Ft-ban

4. a felhalmozási célú kiadást 9.616.506 e Ft-ban

ebből:

4.1. a beruházások összegét 7.188.176 e Ft-ban

4.2. a felújítások összegét 1.580.417 e Ft-ban

4.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét 664.889 e Ft-ban

4.4. támogatásértékű felhalmozási kiadásokat 51.058 e Ft-ban

4.5. felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat 131.966 e Ft-ban

állapítja meg.

2. § Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

2. A bevételek részletezése

3. § A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzat bevételi főösszeg jogcím csoportonkénti megoszlását a 2. melléklet, a forrásonkénti megbontását a 4, 5, 6. és 7. mellékletek szerint fogadja el.

4. § A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet szerint fogadja el.

3. A kiadások részletezése

5. § A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. § A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a 11, 12, 13 mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. § A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. és 21. mellékletek szerint fogadja el.

8. § A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 22. és a 23. mellékletek szerint fogadja el.

4. Tárgyévi maradvány

9. § A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2020. évi maradványát a 27. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, a költségvetési szervek vonatkozásában 699.492 e Ft összegben az önkormányzat vonatkozásában 7.178.075 e Ft összegben jóváhagyja.

5. Az önkormányzati vagyon

10. § A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 28. és a 29. mellékletekben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján 154.307.728 e Ft- ban állapítja meg.

6. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

11. § A Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 31. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. Záró rendelkezések

12. § A jegyző a beszámoló elfogadásáról és a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesíti.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2021. május 13.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 14/2021.(V. 17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány elszámolásáról
Rendelet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági hatás: Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi következmények: Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Egyéb hatás:
A zárszámadási rendelet a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhangjának biztosítása hozzájárul a jogrendszer egységességéhez. alapvető cél, hogy a Közgyűlés megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal rendelkezzen. Közvetlen gazdasági hatása nincs. A rendeletben foglaltak a 2020. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan tartalmaznak információkat, ezért közvetlen költségvetési hatásai nincsenek. Nincs. Nincs. Nincs.
A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87. §-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró beszámolást kell készíteni.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A §-a értelmében ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan an nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi:
Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak.

1. melléklet a 14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet a 14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet a 14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

22. melléklet a 14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

23. melléklet a 14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

24. melléklet a 14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

25. melléklet a 14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

26. melléklet a 14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

27. melléklet a 14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

28. melléklet a 14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

29. melléklet a 14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

30. melléklet a 14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

31. melléklet a 14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére