Indokolás

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 17/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az építményadóról szóló 77/2008. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, továbbá a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Közgyűlés tagjainak véleményét kikérve a következőket rendeli el:

1. § Az építményadóról szóló 77/2008. (XII. 15.) önkormányzati rendelet melléklete az alábbi 10. ponttal egészül ki:

„10. Árpád utca - Mező utca páratlan oldala - Dobó István utca - Szalay Fruzsina utca által határolt terület”

2. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

Kaposvár, 2021. május 17.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe: Az építményadóról szóló 77/2008. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági hatás: Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi következmények: Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Egyéb hatás:
Nincs. Bevételek növekedése építményadó tekintetében. Nincs Nem változtatja. Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az eddig alkalmazott, nagy alapterületű kereskedelmi egységeknél alkalmazott adóztatási gyakorlat egységességének biztosítása.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A rendelet módosítás elmaradása esetén az építményadó tekintetében bevétel kiesés következik be.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi:
Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll.

  Vissza az oldal tetejére