Indokolás

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

a sportról

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a magyar és az egyetemes emberi kultúra részeként elismerve a sport kiemelkedő jelentőségét az egészségmegőrzésben, az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a közösségi magatartás kialakítása területén, a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módjaként, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, továbbá a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy Kaposvár város sportéletével kapcsolatosan meghatározza Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) feladatait, a feladatok megvalósításához szükséges feltételrendszert, valamint keretet adjon a sport támogatására rendelt összegek hatékony felhasználásához.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed Kaposvár város sporttal kapcsolatos tevékenységének megvalósulásában résztvevőkre, az Önkormányzat által fenntartott sportintézményekre, az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság által alapított sportfeladatot is ellátó gazdasági társaságokra, az Önkormányzattal együttműködést igénylő és elfogadó, valamint az általa támogatott sporttal foglalkozó természetes vagy jogi személyekre.

II. FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATAI

3. § Az Önkormányzat a sportról szóló törvényben foglaltakkal összhangban feladatának tekinti:

a) a helyi sportkoncepció meghatározását és megvalósítását,

b) az alábbi sporttevékenységek támogatását:

ba) élsport, versenysport,

bb) utánpótlás-nevelés,

bc) diáksport, iskolai sport, egyetemi sport,

bd) szabadidősport,

be) fogyatékkal élők, hátrányos helyzetűek sportja,

c) a sport népszerűsítését, a lakosság minden rétegének ösztönzését az egészséges, mozgásgazdag életmódra,

d) a sportlétesítmények, közterületi sportpályák építését, fejlesztését,

e) a tulajdonát képező sportlétesítmények fenntartását, működtetését,

f) a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel való együttműködést,

g) a helyi sportélet alapját képező óvodai, iskolai testnevelés és a diáksport segítését, feltételeinek megteremtését,

h) hazai és nemzetközi sportrendezvények szervezésének támogatását,

i) nemzetközi sportkapcsolatokban való részvételt.

III. FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADAT-ELLÁTÁSÁNAK STRUKTÚRÁJA

4. § Az Önkormányzat sportigazgatással, sportszabályozással, sportközszolgáltatással kapcsolatos feladatait és hatásköreit Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése, átruházott hatáskörben annak Ifjúsági és Sport Bizottsága, valamint a Polgármester jelen rendeletben, illetve külön jogszabályokban meghatározottak szerint látja el.

5. § Az Önkormányzat a sportfeladatainak ellátása - különösen az utánpótlás-nevelés támogatása - érdekében, fenntartja és működteti a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolát, melynek feladatait az intézmény alapító okirata és szervezeti működési szabályzata határozza meg.

6. § (1) Az Önkormányzat a verseny- és élsport, az utánpótlás-nevelés, a szabadidősport, illetve a lakosság egészséges életmódjának támogatása érdekében az alábbi sportlétesítményeket tartja fenn:

a) Bodosi Mihály Sportközpont:

aa) Kaposvár Aréna

ab) Körcsarnok

ac) RG-csarnok

ad) Asztalitenisz csarnok

ae) Jégcsarnok

af) Atlétika pálya

ag) Evezős tanmedence

ah) Műfüves labdarúgó pálya

b) Judo csarnok

c) Csik Ferenc Versenyuszoda

d) Városi fürdő (25 és 50m-es medencék, tanmedence)

e) Rákóczi Stadion

f) Labdarúgópályák

fa) Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia pályái

fb) Toponári

fc) Kaposfüredi

g) Desedai Csónakház

h) Zaranyi lőtér

i) Donneri Sportklub területe

j) Városligeti sportpályák

k) közterületi sportlétesítmények:

ka) műanyag borítású futókörök

kb) fél-kosárpályák

kc) szabadidős fitnesz-parkok

kd) ovi-foci pályák

(2) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartásáról, működtetéséről, üzemeltetéséről, gazdasági társaságokkal, civil és sportszervezetekkel kötött külön megállapodásokban foglaltak szerint gondoskodik.

IV. FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK FINANSZÍROZÁSA

3. Kiemelt sportszervezetek támogatása

7. § A kiemelt sportszervezetek támogatásának finanszírozására fordítható összeget az Önkormányzat tárgy évi költségvetési rendelete tartalmazza, melynek felosztásáról a Közgyűlés a sportszervezetek pályázata alapján, a bajnoki év végén dönt.

8. § (1) Kiemelt sportszervezetnek minősül a kaposvári székhelyű, külön jogszabályban meghatározottak szerint látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet * , amely

a) a sportág hazai és nemzetközi eredményessége,

b) a sportág kaposvári hagyományai,

c) a sportág kaposvári népszerűsége,

d) a sportághoz szükséges létesítmény megléte,

e) az utánpótlás-nevelési rendszer felépítettsége, működtetésének biztonsága,

f) a sportág iránti média érdeklődés

alapján méltó az önkormányzat kiemelt támogatására.

(2) Kiemelt sportszervezetnek minősül az (1) bekezdésben meghatározott sportszervezet utánpótlást nevelő sportszervezete.

(3) A kiemelt státuszról a Közgyűlés a sportszervezet pályázatának támogatásával dönt.

9. § (1) A kiemelt sportszervezetek támogatott pályázatuk alapján alap, és eredményességi támogatásban részesíthetőek azzal, hogy az önkormányzati támogatás mértéke nem haladhatja meg a sportszervezet bajnoki évre vonatkozó teljes bevételének 40%-át.

(2) Az alaptámogatás összege nem haladhatja meg az önkormányzati támogatás 50%-át.

10. § A kiemelt sportszervezettel kötött támogatási szerződésben kell meghatározni:

a) az alap, illetve eredményességi támogatás mértékét, folyósításának részletes feltételeit,

b) a sportszakmailag elvárt eredményességet,

c) a szponzorációs marketing kötelezettségeket, és azok ellenőrzésének módját.

11. § A kiemelt sportszervezet a bajnoki év végén köteles elszámolni a támogatás felhasználásáról, amely beszámoló a pénzügyi adatok mellet sportszakmai és marketing adatokat is tartalmaz.

12. § A kiemelt sportszervezet utánpótlás-nevelő egyesületének támogatási feltételei megegyeznek a kiemelt sportszervezet támogatásának feltételeivel, azzal hogy az utánpótlást nevelő sportszervezet eredményességi támogatásban nem részesül.

4. Nem kiemelt sportszervezetek, sportrendezvények támogatása

13. § (1) Nem kiemelt sportszervezetek, sportrendezvények támogatására fordítható összeget az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének „Sport Támogatási Kerete” tartalmazza, melynek felosztásáról az Ifjúsági és Sport Bizottság, külön önkormányzati rendeletben *  meghatározott szabályok szerint a sportszervezetek pályázata alapján dönt.

(2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés Ifjúsági és Sport Bizottsága átruházott hatáskörben az Önkormányzat éves költségvetésében biztosított Sport Támogatási Keret terhére, dönt

a) az utánpótlás nevelés,

b) a versenysport,

c) a szabadidősport,

d) a fogyatékosok sportjának,

e) a kiemelt és szabadidős rendezvények,

f) a városi sportági szakszövetségek, a Diáksport Szövetség,

g) az egyes megyei sportági szakszövetségek

támogatásáról.

(3) Az Ifjúsági és Sport Bizottság az évente nyilvánosan meghirdetett pályázatban határozza meg a támogatási kereten belül az egyes területek támogatásának százalékos arányát, és a pályázatok elbírálásának szempontjait.

5. Egyéb sportterületek támogatása

14. § (1) Kaposvár Megyei Jogú Város tárgy évi költségvetési rendelete tartalmazza az alábbi területek támogatására fordítható összeget:

a) az óvodai, iskolai és diáksport,

b) az egyetemi sport,

c) sportszakmai és városmarketing szempontból kiemelkedő jelentőségű hazai és nemzetközi sportesemények,

d) a kiemelkedő eredményt elért sportolók és sportszakemberek köszöntése.

(2) A tárgyévi költségvetésben külön nevesített előirányzat formájában nem szereplő rendezvények támogatásáról a Közgyűlés dönt.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. § (1) Ez a rendelet 2021. május 24. napján lép hatályba.

(2) * 

Kaposvár, 2021. május 21.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet címe: a sportról
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági hatás: Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi következmények: Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Egyéb hatás:
Egészségmegőrzés, az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelése a közösségi magatartás kialakítása területén, a szabadidő társadalmilag is hasznos eltöltése költségvetési forrásokat igényel, költségvetési kiadással jár pozitív hatás adminisztratív teherrel jár nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: a korábbi alaprendelet olyan mértékű módosítást igényelt volna, ami már indokolta az új rendelet megalkotását.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a korábbi rendelet alkalmazásának nehézségei a változó gazdasági és életviszonyok mellett.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi:
Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll.

  Vissza az oldal tetejére