Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2001. (II. 1.) önkormányzati rendelete

az anyagi érdekeltségi rendszerről

A Belváros-Lipótváros Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint az 1997. évi CIX. tv. 19. §-sal módosított 1990. évi C. törvény 45. §-ban kapott felhatalmazás alapján a kerületi adóbevételek fokozása, a szükséges szakképzett munkaerő biztosítása és megtartása érdekében az anyagi érdekeltség biztosítására a következő rendeletet alkotja.

1. § A Belváros-Lipótváros Önkormányzata a hatáskörében kivetett adók hatékony beszedésének elősegítésére adóévenként érdekeltségi célú jutalékalapot képez.

2. § A jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, beszedett adótartozás 50%-a.

3. § A jutalékból az adóhatáskör címzettjei, továbbá a Polgármesteri Hivatal adóügyi feladatokat ellátó munkavállalói részesülhetnek.

4. § A jutalék összege mindenkor a felhatalmazást adó magasabb szintű jogszabály rendelkezéseit figyelembe véve kerül megállapításra.

5. § (1) A jutalék összegét a 4. §-ban foglaltak szerint a munkáltató állapítja meg.

(2) A jutalék felosztásának szempontjai:

- az ellenőrzésben való részvétel

- a beszedett adóhátralék mértéke

(3) A munkában töltött idővel arányosan részesül a tárgyévben a jutalékból az a munkavállaló, akinek köztisztviselői-, illetve munkajogi jogviszonya megszűnik a felek közös megegyezésével, lemondással, felmentéssel, sorkatonai szolgálat teljesítése, illetve egyéb okból tartós (90 napot meghaladó) távollét esetén.

(4) Nem részesülhet jutalékban az a munkavállaló, aki ellen a kifizetés időpontjában fegyelmi, illetve kártérítési eljárás van folyamatban, fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, büntető eljárás folyik hivatali illetve azzal összefüggő tevékenysége miatt.

6. § (1) A jutalék kifizetése évente két részletben történik, a tárgyévben július 15-ig, majd az éves munka értékelése alapján december 15-ig. Mértéke a kiosztható összeg 50-50%-a.

(2) Az érdekeltségi alap kezelése elkülönített főkönyvi számlán történik.

7. § (1) E rendelet a 2002. évi költségvetési rendelet elfogadását követően lép hatályba. Rendelkezéseit első ízben a 2002. évi adóbevételek alapulvételével kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az anyagi érdekeltségi rendszerről szóló 30/1998. (XII. 8.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Dr. Rónaszéki László Karsai Károly
Jegyző Polgármester

  Vissza az oldal tetejére