Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2004. (IV. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (3) és 16. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 98. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásairól szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § (1) bekezdésére és az államháztartás működési rendjéről szóló - többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. r. (a továbbiakban: Ámr) 153. §-ában foglaltakra, az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjét az alábbiak szerint szabályozza:

A költségvetési szervek beszámolási kötelezettségei és az önkormányzati biztos

1. § (1) A költségvetési szervek vezetői az intézmény tartozásainak felszámolására kötelesek intézkedési tervet készíteni, és azt a tárgyhót követő hó 15-ig a Polgármesteri Hivatalnak megküldeni, ha az 1. sz. melléklet szerint elkészített adatszolgáltatásban az elismert és az esedékességet követő 30 napon túli tartozások állománya meghaladja az eredeti költségvetési kiadási előirányzat 10%-át.

(2) Belváros-Lipótváros Önkormányzata által finanszírozott költségvetési szervek havonta, a tárgyhót követő hó 5-ig az 1. sz. melléklet szerinti adatszolgáltatást és a 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot kötelesek megküldeni a Polgármesteri Hivatalnak az elismert tartozás állományukról.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedési terv elfogadásáról a Polgármester dönt.

(4) A költségvetési szervek vezetői az (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatással egyidejűleg, illetve az adatszolgáltatások közötti időszakban is kötelesek önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezni, ha annak e rendelet 2. § meghatározott feltételei beállnak.

2. § (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni a Belváros-Lipótváros Önkormányzatának felügyelete alá tartozó

a) az Önkormányzat által finanszírozott költségvetési szervhez, ha a 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves költségvetése eredeti előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

b) ha az elfogadott intézkedési terv alapján tett intézkedések két egymást követő hónapban nem vezetnek az intézkedési tervben, illetve az ahhoz tartozó likviditási tervben rögzített (előírt) eredménye.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az Ámr 153. § (3) bekezdésében meghatározott személyek is kezdeményezhetik

(3) Az önkormányzati biztos kirendelésről a Képviselő-testület dönt.

(4) Sürgős szükség esetén az önkormányzati biztos kirendeléséről az eljáró önkormányzati biztos egyidejű megbízása mellett, a polgármester dönt. Az önkormányzati biztos kirendelésének megerősítését a polgármester a soros testületi ülésen kezdeményezi

Az önkormányzati biztosok kiválasztása

3. § (1) Az önkormányzati biztosokat a Képviselő-testület nyilvános pályázat alapján választja ki, figyelemmel az Ámr. 153. § (4)-(5) bekezdéseiben foglalt feltételekre. Önkormányzati biztos természetes személy vagy jogi személyiségű gazdasági társaság lehet.

(2) A pályázati felhívást legalább két országos napilapban kell közzétenni. A pályázati felhívásnak (hirdetménynek) tartalmaznia kell:

a) a pályázatot kiíró szerv megnevezését, székhelyét,

b) a pályázat célját, az önkormányzati biztos feladatával kapcsolatos leglényegesebb információkat,

c) az önkormányzati biztosi névjegyzékbe való felvétel jogszabályi feltételeit,

d) az ajánlatok benyújtásának és bontásának helyét, módját és pontos időpontját,

e) az ajánlathoz csatolandó dokumentumokat, nyilatkozatokat, igazolásokat, a hiánypótlás feltételeit,

f) a pályázatra vonatkozó kérdések felvetésének, az esetleges további információszerzés helyének és idejének megjelölését,

g) az ajánlatot tett ajánlattevővel való szerződéskötés feltételeit.

(3) Ha természetes személy a pályázó, akkor a pályázati felhívásban az Ámr 153. § (4) bekezdésében meghatározott adatok rendelkezésre bocsátásának előírása szükséges.

(4) Ha gazdasági társaság a pályázó esetén az alábbi adatok rendelkezésre bocsátásának előírása szükséges a pályázati felhívásban:

- cég neve,

- székhelye,

- az alapítás időpontja,

- tevékenységi köre,

- a jegyzett, illetve saját tőke nagysága,

- az alkalmazotti létszám, szakember állomány,

- a vezető tisztségviselők és a magasabb vezető állású dolgozók fontosabb személyi és szakmai adatai, valamint az Ámr. 153. § (5) bekezdése alapján eljáró természetes személy megnevezése (a továbbiakban: természetes személy),

- a cég üzleti tevékenységének adatokkal alátámasztott leírása.

(5) A benyújtott pályázatok tartalmát legalább a pályázat lezárásáig titkosan kell kezelni.

(6) A pályázatokat zárt borítékban, hivatalos cégszerű aláírással, az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani.

(7) A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát különösen:

a) a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadásáról,

b) a felhívásban meghatározott feladatok ellátása érdekében az önkormányzati biztosnak való kijelölés esetén a feladatok ellátására vonatkozó kötelezettség vállalásról,

c) a pályázatban közölt adatokban való változás 30 napon belüli közlésének kötelezettségéről,

d) kijelölése esetére szakértő bevonásának szükségességéről, vagy ha saját szervezete teremti meg az önkormányzati biztosi feladatok ellátásával kapcsolatos szakmai feltételeket, akkor ezen körülményről,

e) az Ámr. 153. § (4) bekezdésében foglalt feltételekről, az iskolai végzettség és a költségvetési gyakorlat igazolása mellett,

f) arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban,

g) arról, hogy egy évnél régebben lejárt adó-, illeték-, társadalombiztosítási járulék tartozása nem áll fenn,

h) minden olyan kérdésről, melyről a pályázati felhívás szerint a pályázó nyilatkozni köteles.

(8) A határidőben beérkezett pályázatok felbontása a Polgármester által kijelölt, illetve felkért személyek jelenlétében nyilvánosan történik, melyen a pályázók képviselői jelen lehetnek. A pályázó meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.

(9) A pályázatok bontásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek az alábbiakat tartalmaznia kell:

- felvételének helyét, idejét,

- jelenlévők megnevezését,

- a határidőben és a határidőn túl benyújtott pályázatok számát,

- a határidőn belül benyújtott pályázatok alapján a pályázók megnevezését,

- a felhívásban kért nyilatkozatok, dokumentumok felsorolását vagy hiányát,

- az észlelt hiányosságokat, érvénytelenségi okokat,

- a bontásnál elhangzott esetleges észrevételeket és egyéb, a pályázatok elbírálása szempontjából lényeges körülményeket,

- a jegyzőkönyv készítőjének és hitelesítőjének aláírását.

(10) Érvénytelen a pályázat, ha késedelmesen nyújtották be, a hiánypótlás, illetve hiánypótlásra való felszólítás ellenére nem felel meg a pályázati felhívásban, a jogszabályokban, valamint e rendeletben foglalt egyéb feltételeknek.

4. § (1) A pályázati felhívásra határidőben benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

(2) Ha a felhívás másként nem rendelkezik a pályázatokat 30 napon belül kell elbírálni. Az elbírálási határidőt a Képviselő-testület meghosszabbíthatja. Az ajánlatok elbírálására nyitva álló határidő meghosszabbítás esetén sem lehet több 90 napnál. Az elbírálás eredményéről a pályázókat írásban tájékoztatni kell.

5. § (1) A képviselő testület döntése alapján az önkormányzati biztosnak kijelölt természete személyekről és a jogi személyiségű gazdasági társaságokról a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet, amit a helyben szokásos módon közzéteszi.

(2) Az önkormányzati biztosok kijelölése 5 évre szól.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott határidő lejáratát megelőző 6 hónappal a Képviselő testület-e rendelet 3-5. §-i szabályai szerint pályázatott ír ki az önkormányzati biztosok kijelölésének megújítására

(4) Az önkormányzati biztosok kijelölésének (3) bekezdés szerinti megújítása nem érinti a költségvetési intézménynél már működő önkormányzati biztos megbízatásának érvényességét.

A költségvetési biztos megbízatása és tevékenysége

6. § (1) A polgármester az önkormányzati biztost e rendelet 5. § szerinti nyilvántartásba felvett természetes személyek és jogi személyek gazdasági társaságokból választja ki és bízza meg

(2) Gazdasági társaság kijelölésekor az adott megbízásért egy személyben felelős természetes személyt is meg kell jelölni.

(3) Önkormányzati biztosként nem jelölhető ki az a személy, jogi személyiségű társaság, illetve annak név szerint megnevezett felelős személye:

a) aki az adott költségvetési szerv dolgozója,

b) aki a kijelölést megelőző 3 évben az adott költségvetési szerv dolgozója volt,

c) aki rendszeres és tartós megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban áll vagy állt a kirendelést megelőző 3 évben az adott költségvetési szervnél,

d) aki a költségvetési szerv megállapított tartozásállománya jogosultjai tekintetében családi kapcsolat, üzleti érdekeltség vagy munkavégzésre irányuló jogviszony miatt érintett,

e) a költségvetési szerv vezetőjének, gazdasági vezetőjének vagy dolgozójának a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának b) pontja szerint hozzátartozója e minőségének fennállása alatt, illetve annak megszűnésétől számított 3 évig.

7. § (1) Az önkormányzati biztos megbízása előtt vizsgálni kell az önkormányzati biztosokra vonatkozó jogszabályi feltételek körében e rendelet 6. § (3) bekezdésében és az Ámr 153. § (4) bekezdésében foglalt körülményeket, valamin a gazdálkodó jogi személyiség esetén a pályázatban vállalt kötelezettségeket, ideértve a szakértő igénybevételére vonatkozó nyilatkozatot.

(2) A jelöltnek nyilatkoznia kell az (1) bekezdésben foglaltakról, valamit a kijelölés esetére fizetendő megbízási díj összegéről, a költségelszámolásról és annak összetevőiről, külső szakértő igénybevételének szükségességéről, díjazásának mértékéről.

(3) Külső szakértő igénybevétele esetén a díjazását a kijelölt önkormányzati biztos költségei között elszámolhatja.

(4) Az önkormányzati biztos havi díjának összege nem lehet kevesebb, mint azon költségvetési szerv vezetőjének havi alap illetménye, ahová az önkormányzati biztost kijelölték. A nyilatkozattétel érdekében a jelöltet tájékoztatni kell a költségvetési szerv vezetője havi alapilletményének összegéről.

(5) A kijelölt önkormányzati biztossal a Polgármester megbízási, illetve vállalkozási szerződést köt, és kiadja a biztos részére a megbízólevelet. Az önkormányzati biztos megbízásának tényét közzé kell tenni.

(6) A megbízólevél tartalmára az Ámr 151. § (1) bekezdés szabályait megfelelően alkalmazni kell.

(7) Az (5) bekezdésében meghatározott szerződésben meg kell határozni:

- az önkormányzati biztos feladatait,

- a felelősségi szabályokat,

- a megbízás időtartamát,

- a biztost megillető díj összegét, képzésének elveit és fizetésének feltételeit,

- a költségelszámolás rendjét, és az elszámolható költségek körét és indokolt esetben annak mértékét, a külső szakértő igénybevételének tényét és feltételeit,

- a szerződésben foglalt feladatokkal kapcsolatos beszámolás rendjét és feltételeit,

- záró értékelés elkészítésének szabályait.

A költségelszámolás rendje a szerződés mellékletét képezi.

8. § (1) Az önkormányzati biztos külső szakértőt vehet igénybe, kivéve a gazdálkodó szervezetet, ha a pályázatában vállalta, hogy külső szak-értő igénybevétele nélkül látja el az önkormányzati biztosi feladatokat.

(2) Nem kérhető fel szakértőnek az a személy vagy szervezet, akivel vagy amellyel szemben e rendelet 6. § (3) meghatározott képviselőjével kapcsolatosan összeférhetetlenségi ok áll fenn.

(3) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás - a megbízási, illetve vállalkozási szerződésben rögzített díjon és járulékain, valamint a költségtérítéseken kívül, ideértve a szerződés szerint igénybe vett szakértővel kapcsolatosan felmerült díjat és járulékait is - a költségvetési szervet terheli.

9. § (1) Az önkormányzati biztosra, illetve azon költségvetési szervre, amelyhez önkormányzati biztost rendelnek ki, az Ámr. 151. § (1)-(5), (7)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy:

a) Ámr. 151. § (2) bekezdésében foglaltakon túl az önkormányzati biztos feladatait és jogosítványait a szerződésben a Polgármester határozza meg,

b) az önkormányzati biztos a tevékenységéről a Polgármesternek havonta munkájának költségvetési szerv általi akadályoztatása esetén soron kívül köteles beszámolni. A beszámolóban számot kell adni a megtett intézkedésekről, a tartozásállomány, a kintlévőségek alakulásáról, az Ámr. 151. § (2) bekezdésében foglaltak jogosítványai gyakorlásáról,

c) az önkormányzati biztos megbízásának megszüntetéséről a megbízási szerződésben meghatározott időtartam letelte előtt az Ámr. 151. § (9) bekezdésben felsorolt esetekben a Polgármester dönt, és ezzel egyidejűleg az Ámr. 151. § (9) bekezdés b) pontjában foglalt esetekben új önkormányzati biztost jelöl ki a költségvetési szerv élére, vagy kezdeményezi a Képviselő-testületnek a költségvetési szerv átszervezését, illetve a költségvetési szerv megszüntetését, a költségvetési szerv pénzügyi helyzetének javítását,

d) az egészségügyi intézmény esetében az önkormányzati biztos munkavégzése során az Ámr. 151. § (2) bekezdés c) pontjában rögzített jogát csak az alap-tevékenység zavarása nélkül gyakorolhatja,

e) a Polgármester - saját hatáskörben - az önkormányzati biztossal kötött szerződést módosíthatja, illetve megszüntetheti.

(2) A Polgármester az önkormányzati biztos által készített havi jelentésekről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

10. § (1) Az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a Polgármestert:

a) ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek,

b) a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. § (2) bekezdésében foglalt helyzet fennállása bekövetkezése esetén, és egyidejűleg javaslatot tesz a fizetési kötelezettség rendezéséhez szükséges intézkedésekre.

11. § Az önkormányzati biztos megbízatásának megszűnésekor záróértékelést köteles készíteni, amelyet a Polgármester fogad el. A záróértékelést a Polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni.

12. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Rónaszéki László Dr. Steiner Pál
Jegyző Polgármester

1. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2004. (IV. 1.) önkormányzati rendeletéhez

ADATSZOLGÁLTATÁS BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELISMERT TARTOZÁSÁLLOMÁNYÁRÓL

Költségvetési szerv neve:

Számla száma:

Címrendje:

Adatszolgáltatás időszaka: .............. év ....... hó

Eredeti éves költségvetési kiadási előirányzat: ....................... E Ft
Eredeti éves költségvetési kiadási előirányzat 10%-a: ....................... E Ft
adatok ezer forintban
T A R T O Z Á S Á L L O M Á NY
Sorszám Tartozásállomány megnevezése Fordulónapi 1-30 31-60 60 napon túli 30 napon túli
Tartozásállomány nap Nap összesen
(5+6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Állammal szembeni tartozások
2 Központi költségvetési szervekkel szembeni tartozás
3 Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4 Tb. alapokkal szembeni tartozás
5 Tartozásállomány önkormányzatok és intézményei felé
6 Egyéb tartozásállomány
7 ÖSSZESEN:
8. Ebből: átütemezett tartozásállomány

Dátum: ......................... ........... év ............. hó ........ nap

......................................... .........................................
gazdasági vezető igazgató

2. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2004. (IV. 1.) önkormányzati rendeletéhez

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv neve:

Számla száma:

Címrendje:

Adatszolgáltatás időszaka: év hó

Kijelentjük, hogy

1. az .................. év ............... hó ............... nap állapot szerinti adatszolgáltatásban ........................ E Ft összegben jelzett 30 napon túli tartozásállományt a tárgyhót követő naptól számított egy hónapon belül pénzügyileg úgy rendezzük, hogy a lejárat időtartama egyetlenegy tartozás esetén se haladja meg a 60 napot,

2. ha az 1. pontban foglaltakat teljesíteni nem tudjuk, akkor az érintett tartozásra vonatkozóan legkésőbb a 60. napon írásban tájékoztatjuk a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát.

P. H.

Dátum...................... ........... év ................. hó .......... nap

......................................... .........................................
gazdasági vezető igazgató

  Vissza az oldal tetejére