Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2005. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a helyi címer, név és zászló használatának rendjéről

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdésének a) pontja és a 16. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület az önkormányzat jelképeiről, nevéről és azok használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok, a címer és zászló.

2. § Az önkormányzat címere égszínkék színű pajzs, középen négyszögű kövekből épült egytornyú, két szárnyra osztott egykapus vár, belül elhelyezett őrrostéllyal, sárga (arany) színben. A pajzs bal felső részén a Nap, benne a magyar Szent Korona, a pajzs jobb első részén a Hold található. A Nap és a Hold színe sárga (arany). A pajzsot két, körmökkel ellátott griff tartja. A griffek színe sárga (arany). A vár rajza, továbbá a griffek rajzolata és színe azonos Budapest címerének 1990. szeptemberében elfogadott 1873. évi leírásával, illetve rajzolatával és színeivel, mely az 1703. évi Diploma Leopoldinum leiratát vette figyelembe.

3. § (1) Az önkormányzat címerét mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:

a) az önkormányzat körbélyegzőjén, melynek külső részében „Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata 1990. X. 23.” - körfelirat helyezkedik el, amely kiegészül a tisztségviselők megnevezésével.

A dátum formai megjelenése: a korábbi jobb és baloldali egy-egy csillag helyett a következőkben mindkét oldalon két csillag jelenik meg.

b) az önkormányzat zászlajának színei: arany, égszínkék.

Ebben a változatban azonos Pest város 1703. évi Diploma Leopoldinumban leírtakkal.

Az arany és kék mezőben, arányosan a 2. §-ban leírt címerrajz helyezkedik el a griffekkel vagy griffek nélkül.

(2) Az önkormányzat címerével ellátott körbélyegzőt a tisztségviselők, valamint az általuk arra felhatalmazott személyek, továbbá a Hivatal osztályai használhatják. Az önkormányzati bélyegző a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 23/1995. (IX. 18.) B-L. Ö. számú rendelet 2. § (5) bekezdése figyelembevételével használható.

4. § (1) Magán és jogi személy számára az általa készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken az önkormányzat nevének és címerének használatát - kérelemre - a jegyző javaslata alapján a polgármester engedélyezheti. *  Engedélyköteles névhasználatnak minősül különösen: Belváros-Lipótváros, Belváros Lipótváros egymás mellett.

Belváros Lipótváros egymás mellett, kötőjellel, illetve írásjel közbeékelésével csak a Képviselő-testület hozzájárulásával engedélyezett.

(2) Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színben történő ábrázolására, akkor az csak a heraldika általános szabályainak megtartásával történhet.

5. § (1) Az önkormányzat zászlaja használható lobogóként és kicsinyített formában:

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával,

b) a város életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmával,

c) a képviselő-testület ülésein,

d) minden, a várossal összefüggő vagy az önkormányzat részvételével rendezett eseményen, valamint

e) használhatják azok a díszpolgárok, akik részére a képviselő-testület kicsinyített zászlót adományozott.

(2) A kicsinyített zászlót használhatják azok a kitüntetett személyek, akik részére a képviselő-testület zászlót adományozott.

(3) A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

6. § * 

7. § Ezen rendelet 2006. január 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 3/1994. (II. 3.) B-L. Ö. számú rendelet hatályát veszti.

8. § *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Steiner Pál Dr. Rónaszéki László
polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére