Indokolás

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2007. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

az önálló közterület-felügyeletről

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Önkormányzat és a Belváros-Lipótváros Önkormányzat 1990. évi LXV. tv. 63. § (4) bekezdésében a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv. 1. § (2) bekezdésében, valamint a Fővárosi Közgyűlés 28/2000. (V. 30.) sz. önk. rendeletével módosított 74/1999. (XII. 30.) sz. önk. rendeletének 1. § (3) bekezdésében foglaltak alapján kötött megállapodása alapján a következő rendeletet alkotja.

Közterület-felügyelet jogállása, szervezete

1. § (1) Belváros-Lipótváros Önkormányzata a tulajdonában levő közterületeken, a közterületek rendjének és tisztaságának védelme érdekében közterület-felügyeletet működtet.

(2) *  Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet Belváros-Lipótváros Önkormányzatának önállóan működő, közhatalmi költségvetési szerveként működik.

2. § *  (1) A Felügyelet szervezetét, jogállását, feladatait és hatáskörét jelen rendelet, és a Felügyelet Alapító Okirata valamint Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. A munkavégzés szabályait a Felügyelet Szolgálati Szabályzata tartalmazza, amit a polgármester hagy jóvá.

(2) A képviselő-testület évente áttekinti a Felügyelet működését és megtárgyalja az éves tevékenységet tartalmazó írásos beszámolót.

Közterület-felügyelet feladata

3. § (1) A közterület-felügyelet feladatait az önkormányzat illetékességi területén, a Belváros-Lipótváros Önkormányzat saját tulajdonú közterületein, illetőleg az Önkormányzat tulajdonában és használatában lévő épületekben látja el.

(2) A Felügyelet ellátja a törvényekben, illetve más jogszabályokban előírt - a Budapest Fővárosi Önkormányzattal kötött megállapodásban a Belváros-Lipótváros Önkormányzata számára átadott - feladatokat:

a) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;

b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;

c) a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik; (közterületen jogosulatlanul, jogszabályellenesen elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése)

d) közreműködés a főváros köztisztaságáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának ellenőrzésében;

e) közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében;

f) közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében;

g) a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben meghatározott védett övezetekben közlekedő, illetve várakozó járművek behajtási- és behajtási-várakozási hozzájárulásainak, valamint a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványainak ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerinti szankcionálás, a hozzájárulás kiadójának értesítése;

h) a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben meghatározott várakozási övezetekben várakozó gépjárművek várakozási hozzájárulásainak, valamint a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványainak ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerinti szankcionálás, a hozzájárulás kiadójának értesítése;

i) a rendőrhatóság értesítése mellett - a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályban foglalt esetekben és felhatalmazás alapján - a közút kezelőjének megbízásából a járművek közterületről való eltávolítása iránti intézkedés;

j) a közút kezelőjének megbízása alapján a közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolítása iránti intézkedés;

k) kerékbilincs alkalmazása közterületen szabálytalanul elhelyezett járművekre;

Együttműködési feladatok

4. § A Felügyelet feladatai ellátása során együttműködik:

a) a rendőrség, a vám- és pénzügyőrség fővárosban működő szerveivel;

b) egyéb állami ellenőrző szervek, különösképpen az APEH és a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség fővárosi szerveivel;

c) a Tűzoltóság és a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság fővárosi szerveivel;

d) a fővárosi és V. kerületi polgárőr egyesületekkel;

e) a Fővárosi kerületi polgármesteri hivatalokkal;

f) feladatai ellátáshoz segítséget nyújtó egyéb szervekkel, társadalmi szervezetekkel;

Közterület-felügyelő jogállása, egyenruhája

5. § (1) A közterület-felügyelő feladatkörében eljárva hivatalos személy.

(2) A közterület-felügyelő feladatát egyenruhában végzi.

(3) A közterület-felügyelő szolgálata teljesítésekor egyenruhájára (mellrészen, bal oldalt) kitűzve viseli az országosan egységes, egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvényt. Az egyenruha, illetve formaruha karjelzésén Belváros-Lipótváros Önkormányzata címere, és a „Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet” felirat látható.

(4) A közterület-felügyelő köztisztviselő. Jogviszonyára, amennyiben a közterület-felügyeletről szóló törvény másként nem rendelkezik, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) A közterület-felügyelők fölött a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.

Felügyelői intézkedés szabályai

6. § (1) A közterület-felügyelőt szolgálati igazolvánnyal kell ellátni.

(2) A közterület-felügyelő intézkedés előtt köteles felügyelői minőségét szóban közölni, magát szolgálati igazolvánnyal és az egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvénnyel igazolni.

(3) A közterület-felügyelő vagyonvédelmi feladatainak teljesítése során a Belváros-Lipótváros Önkormányzat tulajdonában, használatában levő épületet, építményt stb. lezárhatja, megakadályozhatja hogy oda illetéktelen személy belépjen és az illetéktelenül ott tartózkodókat eltávolíthatja.

(4) A közterület-felügyelő:

a) a jogszerű intézkedésével szembeni ellenállás megtörése érdekében testi erőt, könnygázszóró palackot, valamint

b) az önmaga vagy más személy elleni támadás megakadályozására, illetőleg

c) vagyonvédelmi feladatok ellátására, szájkosárral ellátott - pórázon levő, vagy póráz nélküli - szolgálati kutyát alkalmazhat.

(5) A testi erő, a könnygázszóró palack, a szolgálati kutya alkalmazására - a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása mellett - az arányosság és a szakszerűség betartásával kerülhet sor.

a) A testi erő, a könnygázszóró palack, a szolgálati kutya alkalmazásának szabályait valamint az ezzel kapcsolatos panaszeljárás szabályait a szolgálati szabályzatban kell meghatározni.

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2007. november 01-én lép hatályba.

Rogán Antal Dr. Rónaszéki László
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére