Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2007. (X. 19.) önkormányzati rendelete

az egyházak, társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat felhasználásáról

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a lakosság önszerveződó közösségeinek, valamint a lakosság körét érintő tevékenységet folytató más szervezetek támogatása érdekében a következő rendeletet alkotja:

1. § Belváros-Lipótváros Képviselő-testülete az egyházak, társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok (továbbiakban: szervezetek) támogatására pályázat alapján felhasználható költségvetési előirányzatot különít el.

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az 1. paragrafusban felsorolt mindazon szervezetre, amelynek:

a) székhelye az V. kerületben van, vagy

b) országos, illetve regionális szervezet, mely az V. kerületben önálló szervezeti egységgel rendelkezik, vagy

c) tevékenysége az V. kerületi lakosság érdekeit szolgálja.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő szervezet akkor kaphat támogatást, ha az alábbi tevékenységek valamelyikét végzi:

- egészségügyi, szociális, karitatív tevékenység, egészséges életmód elősegítése,

- nevelés, oktatás, vallási igények kielégítése, kulturális közművelődési, művészeti és sporttevékenység,

- közbiztonság, közlekedésbiztonság javítása,

- gyermek és ifjúsági táboroztatás, (üdültetés) egyéb gyermek és ifjúsági feladatok,

- munkanélküliek segítése,

- fogyatékosok támogatása,

- zöldprogram, városszépítés, környezetvédelem, műemlékvédelem,

- egyéb közösségi tevékenység.

(3) Nem adható támogatás:

- üzleti és gazdasági tevékenység elősegítésére olyan pályázónak, amelyik országgyűlési, vagy önkormányzati választáson jelöltet állít.

3. § (1) Az Önkormányzat évente, a költségvetési rendeletében határozza meg a szervezetek támogatására szolgáló pénzeszközök mértékét.

(2) *  A pályázatot Belváros-Lipótváros Önkormányzata február 1. napjával írja ki. A pályázat kiírásáról a lakosságot az Önkormányzat hivatalos hirdetményeit megjelenítő lapban és a kábeltelevízió útján értesíteni kell. Abban az esetben, ha polgármester *  a pályázatok elbírálása során nem használja fel a rendelkezésre álló összeget, úgy az - az erre a célra elkülönített rovaton - tartalékot képez.

(3) A tartalékkeret terhére rendkívüli pályázat kerül kiírásra. A rendkívüli pályázat esetén a pályázati feltételek, és az eljárási szabályok változatlanok.

(4) Rendkívüli méltánylást érdemlő, sürgős esetben a (2) bekezdésben meghatározott tartalékkeret terhére a polgármestertől - pályázaton kívül - egyszeri támogatás igényelhető. * 

(5) Pályázni - a rendelet 2. számú mellékletét képező pályázati adatlapon kell, amely a Polgármesteri Hivatal (Bp. V. ker. Erzsébet tér 4.) Ügyfélszolgálati Irodáján térítésmentesen átvehető, illetve az Önkormányzat internetes honlapjáról letölthető

(6) A pályázó egyidejűleg több célra is igényelhet támogatást. A kérelmeket külön-külön adatlapon kell benyújtani.

(7) A pályázathoz mellékelni kell:

a) alapítvány esetén:

1. alapító okiratot,

2. az alapítvány hatályos adatait tartalmazó, 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot,

3. bankszámla vezetéséről szóló banki igazolást,

4. az adóhatósághoz történt bejelentkezést igazoló okmány másolatát,

5. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy országgyűlési vagy önkormányzati választáson nem állít jelöltet,

b) egyesület esetén:

1. az egyesület hatályos adatait tartalmazó, 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot

2. bankszámla vezetéséről szóló banki igazolást,

3. az adóhatósághoz történt bejelentkezést igazoló okmány másolatát,

4. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy országgyűlési vagy önkormányzati választáson nem állít jelöltet,

c) egyház esetén:

1. nyilvántartásba vételt igazoló okiratot,

2. bankszámla vezetéséről szóló banki igazolást,

3. az adóhatósághoz történt bejelentkezést igazoló okmány másolatát.

d) egyéb pályázó esetén:

1. létezését és működésének célját hitelesen igazoló okiratot,

2. bankszámla vezetéséről szóló banki igazolást,

3. az adóhatósághoz történt bejelentkezést igazoló okmány másolatát,

4. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy országgyűlési vagy önkormányzati választáson nem állít jelöltet. * 

4. § (1) A támogatásban részesített szervezet a szerződésben rögzített pályázati célok és programok megvalósításáról az önkormányzat éves költségvetési rendeletében előírtak szerint és határidőig szakmai beszámolóval és az eredeti számla/számlák bemutatásával igazolt, ételes elszámolással köteles tájékoztatást adni az elnyert összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. * 

(2) Ismételt támogatáskérést csak az a szervezet nyújthat be, amely a már korábban elnyert támogatás összegével kapcsolatos beszámolási kötelezettségének eleget tett.

5. § (1) A pályázat beadási határideje a kiírástól számított 60 nap. A pályázatokat a polgármesternek címezve kell benyújtani a 3. § (7) bekezdésben felsorolt mellékletekkel együtt.

(2) A hiányosan, vagy nem megfelelően benyújtott pályázatok esetén pályáztató - 5 napos határidő megjelölésével - hiánypótlásra lehetőséget biztosít.

(3) Azon szervezetek pályázatai, amelyek nem felelnek meg a 2. §-ban előírt feltételeknek, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő alatt a hiányt nem pótolják, érvénytelenek.

6. § A pályázatokat a testület bizottsági elnökeiből és elnökhelyetteseiből álló munkacsoport bírálja el és munkacsoport javaslata alapján a polgármester terjeszti elő a Képviselő-testület elé elfogadásra. *  A munkacsoport munkáját a hivatali apparátus tagjai közül - a jegyző által kijelölt - titkár segíti.

A titkár feladata:

- a pályázat előkészítése, a beérkezett pályázatok nyilvántartása, feldolgozása,

- hiánypótlásra való felhívás,

- a pályázatokat elbíráló munkacsoport munkájának előkészítése, koordinálása

- a pályázók értesítése a döntésről, a támogatási szerződésekkel kapcsolatos feladatok ellátása,

(2) a testületi előterjesztés határideje a pályázatok benyújtását követő következő rendes testületi ülés.

(3) A pályázókat a döntés meghozatalától számított 15 napon belül értesíteni kell a pályázat eredményéről.

(4) A pályázat nyerteseit - a szervezet, a cél és az összeg megjelölésével - az Önkormányzat hivatalos hirdetményeit megjelentető lapban közzé kell tenni.

7. § A támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése végzi. * 

Záró rendelkezések

8. § (1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az egyházak, társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat felhasználásáról szóló 19/1997. (V. 13.) és a módosításáról rendelkező 20/1999. (V. 06.), a 16/2000. (III. 21.), a 7/2001. (III. 14.), a 17/2001. (V. 10.), és a 19/2004. (IV. 15.) önkormányzati rendeletek.

dr. Rónaszéki László Rogán Antal
jegyző polgármester

1. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2007. (X. 19.) önkormányzati rendeletéhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a(z) ...... évi önkormányzati költségvetésben jóváhagyott, az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására fordítható összeget pályázat útján kívánja odaítélni.

Pályázhatnak azok az egyházak, társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok amelyek:

- székhelye az V. kerületben van, vagy

- országos, illetve regionális szervezet, mely az V. kerületben önálló szervezeti egységgel rendelkezik vagy

- tevékenysége az V. kerületi lakosság érdekeit szolgálja.

Pályázni - a 36/2007. (X. 19.) sz. önkormányzati rendelet 2. számú mellékletét képező - pályázati adatlapon kell, mely a Polgármesteri Hivatal (Bp. V. Erzsébet tér 4.) Ügyfélszolgálati Irodáján átvehető, illetve az Önkormányzat internetes honlapjáról letölthető (www.belvaros-lipotvaros.hu).

Azok a pályázók, akik korábban önkormányzati támogatásban részesültek, ebben az évben csak elszámolási kötelezettségük teljesítése után nyújthatnak be újabb pályázatot!

A pályázathoz csatolni kell a 36/2007. (X. 19.) sz. önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdésében felsorolt valamennyi okiratot - abban az esetben is, ha a pályázó már korábban is nyújtott be pályázatot -:

- alapítvány esetén: 1. alapító okiratot, 2. az alapítvány hatályos adatait tartalmazó, 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot, 3. bankszámla vezetéséről szóló banki igazolást, 4. az adóhatósághoz történt bejelentkezést igazoló okmány másolatát, 5. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy országgyűlési vagy önkormányzati választáson nem állít jelöltet.

- egyesület esetén: 1. az egyesület hatályos adatait tartalmazó, 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot 2. bankszámla vezetéséről szóló banki igazolást, 3. az adóhatósághoz történt bejelentkezést igazoló okmány másolatát, 4. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy országgyűlési vagy önkormányzati választáson nem állít jelöltet.

- egyház esetén: 1. nyilvántartásba vételt igazoló okiratot, 2. bankszámla vezetéséről szóló banki igazolást, 3. az adóhatósághoz történt bejelentkezést igazoló okmány másolatát.

- egyéb pályázó esetén: 1. létezését és működésének célját hitelesen igazoló okiratot, 2. bankszámla vezetéséről szóló banki igazolást, 3. az adóhatósághoz történt bejelentkezést igazoló okmány másolatát, 4. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy országgyűlési vagy önkormányzati választáson nem állít jelöltet.

A pályázat beadási határideje: ..............

A pályázat beadásának helye: Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 1051 Budapest, Erzsébet tér 4., ....................

Budapest, .. ..............................................

................................................

polgármester

2. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2007. (X. 19.) önkormányzati rendeletéhez

PÁLYÁZATI ADATLAP
Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatától igényelt támogatásra

Pályázó (intézmény, szervezet neve): ..........................................................................................

Címe: ...........................................................................................................................................

Levelezési címe: ..........................................................................................................................

Képviselőjének neve: .......................................................... tel: .................................................

Milyen jogcímen kapcsolódik az V. kerülethez: .........................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Pályázó bankszámlaszáma: .........................................................................................................

Pályázó adószáma: .......................................................................................................................

Korábban támogatott tevékenység folytatásához igényli-e az összeget: .....................................

Igényelt összeg nagysága: ...........................................................................................................

A felhasználás célja: ....................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Budapest, .............................................

................................................

pályázó aláírása


  Vissza az oldal tetejére