Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2007. (X. 19.) önkormányzati rendelete

a kerékbilincs alkalmazásáról

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 65/A. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv. 20. §-ára, valamint a Fővárosi Közgyűlés 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendeletének 42. § és 43. §-ára a következő rendeletet alkotja:

Általános szabályok

1. § A Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet), a Felügyelet illetékességi területén levő közterületen szabálytalanul elhelyezett járműre - ha az balesetveszélyt nem jelent és a forgalmat nem akadályozza -kerékbilincset alkalmazhat, az e rendeletben foglaltak szerint.

2. § Nem rögzíthető kerékbilinccsel:

a) a tűzcsapnál vagy tűzcsapszekrénynél álló jármű,

b) a tűzoltási felvonulási úton álló jármű,

c) a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyeztető jármű,

d) a megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel jogszerűen felszerelt jármű,

e) a figyelmeztető jelzést jogszerűen alkalmazó jármű,

f) a mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító személy) járműve, ha a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött úgy helyezték el, hogy az előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából látható,

g) kizárólagos használatú várakozóhelyen várakozó jármű,

h) a Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek, s ezek nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tagjai és családtagjai DT betűjelű gépjárműve.

i) a háziorvosi szolgálat és a gyermekorvosi szolgálat ellátására utaló, jogszabályban meghatározott jelzéssel ellátott jármű.

3. § A közterület-felügyelő a kerékbilincs fel- és leszereléséhez közreműködőt vehet igénybe. A közreműködő személy a kerékbilincs felszerelését csak az intézkedő közterület-felügyelő jelenlétében, leszerelését - a felügyelő előzetes intézkedését követően - a felügyelő távollétében is végezheti.

4. § Az intézkedéssel kapcsolatos ügyintézés érdekében a közterület-felügyelet által folyamatos ügyeleti szolgálatot kell biztosítani.

Az intézkedés szabályai

5. § (1) A közterület-felügyelő hatósági intézkedésként rendelheti el kerékbilincs alkalmazását. A kerékbilincs alkalmazása során úgy kell eljárni, hogy az érintett gépjárművet károsodás ne érje. Bizonyíthatóan a kerékbilincs feltétele, illetve levétele során a gépjárműben keletkezett kárt a közterület-felügyelőt munkáltató szervezet a károsultnak megtéríti.

(2) A kerékbilincs használata során a gépjármű első szélvédőjén - vagy ha ez nem lehetséges, más alkalmas módon - jól látható helyen, az intézkedéssel kapcsolatos, ábrával kiegészített tájékoztatást - külföldi rendszámú jármű esetén angol, német és orosz nyelven is - kell elhelyezni, amelynek tartalmaznia kell:

a) A rögzítést elrendelő Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet megnevezését, székhelyét, elérhetőségét, telefonszámát;

b) utalnia kell arra, hogy a jármű vezetője jogszabály ellenes magatartást tanúsított, és emiatt a közterület-felügyelő olyan eszközt alkalmazott, amelynek eltávolítása nélkül a jármű sérülésmentesen nem helyezhető üzembe,

c) tartalmaznia kell a kerékbilincs eltávolításának módját, alkalmazásának költségeit és a költség befizetésének rendjét,

d) az intézkedés okát, a jogalap megjelölésével;

e) az intézkedés időpontját

f) figyelmeztetést, hogy a kerékbilincs leszerelése előtt a gépjármű sérülés nélkül nem helyezhető üzembe;

g) figyelmeztetést, hogy a jármű rögzítése csak az intézkedés költségének megfizetése után szüntethető meg;

h) az intézkedő közterület-felügyelő azonosító adatait és aláírását

(3) A járműhasználat jogszerű akadályoztatása folytán keletkezett kárért a közterület-felügyelőt, illetve a közterület-felügyeletet nem terheli kártalanítási kötelezettség.

6. § (1) A gépjármű üzemeltetője köteles az e rendelet szerinti, a kerékbilincs alkalmazásáért fizetendő költséget megfizetni. A kerékbilincs alkalmazásáért fizetendő költség összege 14 400 forint. Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet az intézkedés költségeinek megfizetéséről nyugtát és kérésre utólag számlát állít ki, az üzemeltető a kerékbilincs levételét aláírásával igazolja.

(2) Nem kell a költséget megfizetni, ha az intézkedésre okot adó szabálytalan elhelyezés miatt, az üzemeltető felelőssége végszükség, vagy igazolható egyéb jogos indok alapján nem állapítható meg.

(3) Az intézkedést azonnal félbe kell szakítani vagy meg kell szüntetni, ha a járműhöz visszaérkező tulajdonos azt kéri, és az e rendelet szerinti, a kerékbilincs alkalmazásáért fizetendő költségének felét megfizeti, egyúttal a szabálytalan elhelyezést megszünteti.

7. § A közterület-felügyelő a költségtérítés megfizetése vagy a befizetést igazoló feladóvevény bemutatása után a kerékbilincset köteles haladéktalanul eltávolítani, vagy az eltávolítást elrendelni. Az intézkedés a költség megtérítése előtt az e rendeletben foglalt kivételek esetében szüntethető meg.

8. § (1) Ha a közterület-felügyelői intézkedést követően államigazgatási vagy szabálysértési eljárás nem indul, az intézkedéssel szemben panasznak van helye. A panaszt az intézkedés napjától számított 8 napon elül a kerületi jegyzőhöz kell benyújtani.

(2) A kerékbilincs e rendelet foglalt szabályokkal ellentétes alkalmazása esetén a befizetett, a kerékbilincs alkalmazásáért fizetendő költséget haladéktalanul vissza kell fizetni.

Értelmező rendelkezések

9. § Szabálytalanul elhelyezett jármű: a közúti közlekedési szabályokat sértő, valamint a közterület rendeltetésével vagy használatára vonatkozó jogszabályi előírásoktól eltérően elhelyezett jármű, ha ezzel szabálysértés valósít meg

Személygépkocsi: olyan gépkocsi, amelynek megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 3500 kilogrammot

Jármű rögzítése: kerékbilincs alkalmazása

Kerékbilincs: a jármű kerekének külső rögzítésére szolgáló, a járművel történő elhajtás, illetve elvontatás megakadályozására alkalmas olyan műszaki eszköz, amelynek illetéktelen eltávolítása nem lehetséges, vagy aránytalan nehézséggel jár.

Üzemeltető: a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett tulajdonos, továbbá a tulajdonos bejegyzéséig az érvényes adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetőleg a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett üzemben tartó vagy az, aki a gépjárművet egyéb jogcímen használja.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2007. november 01-jén lép hatályba.

Rogán Antal Dr. Rónaszéki László
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére