Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2007. (XI. 13.) önkormányzati rendelete

az építményadóról

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (2) bekezdésében, valamint az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja:

Adókötelezettség hatálya

1. § Belváros-Lipótváros (Budapest Főváros V. Kerület) Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat közigazgatási területén az 1990. évi C. törvényben (továbbiakban: Htv.) felsorolt helyi adók közül határozatlan időre bevezette és működteti az építményadót.

2. § (1) Az építményadó kötelezettség kiterjed az önkormányzati illetékességi területén lévő minden lakás és nem lakás céljára szolgáló épületre és épületrészre. (továbbiakban együtt: építmény)

(2) * 

2/A. § * 

Az adó alanya

3. § Az adó alanya a Htv. 12. §-ában, valamint a 12/A. §-ában meghatározottak köre. * 

Az adómentesség

4. § (1) A Htv. 13. §-ában felsoroltakon túl mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló lakóépület(rész)e, feltéve, ha azt kizárólag lakásként használják. * 

(2) *  Az adómentesség nem terjed ki azon lakásrészre, amelyet az adó alanya nem lakás céljára használ.

(3) *  Nem illeti meg mentesség a magánszemély tulajdonos adóalanyt, amennyiben a tulajdonában lévő ingatlanára vonatkozóan rendelkezik vagy rendelkeznek az Ipari és Kereskedelmi Osztály által kiállított egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenysége bejelentésének megfeleléséről szóló igazolással.

(4) *  Nem illeti meg mentesség a magánszemély tulajdonos adóalanyt, amennyiben ingatlanát lakás célú bérbeadással hasznosítja.”

Az adó alapja

5. § Az adó alapja a Htv. 15. § a) pontja és az 52. § 9. pontja figyelembevételével az építmény hasznos alapterülete.

5/A. § * 

Az adó mértéke

6. § Az adó évi mértéke a Htv. 6. § c) pontja, 7. § g) pontja és a 16. § a) pontja figyelembevételével:

(1) Az olyan, kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátás célját szolgáló épület, épületrész után, amelyik éjfél után is nyitva tart, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározottak szerint pénzváltási tevékenység célját szolgáló épület, épületrész, továbbá a szerencsejáték szervezéséről szóló törvényben meghatározottak szerint játékkaszinó, játékterem célját szolgáló épület, épületrész esetén 1850 Ft/m2/év,

(2) A kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátás célját szolgáló (ide nem értve az (1) bekezdésben felsoroltat) épület, épületrész, kereskedelmi üzlet, bolt, abc, áruház, üzletház, iroda, műterem, garázs esetén 1780 Ft/m2/év,

(3) Szállásépület, épületrész esetén 1710 Ft/m2/év,

(4) Lakás és egyéb, az (1)-(2)-(3) bekezdésekben fel nem sorolt nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész esetén 1630 Ft/m2/év,

(5) Magánszemély adóalany hosszú távú lakásbérbeadási tevékenység esetén 805 Ft/m2/év,

(6) * 

Bevallás benyújtása

6/A. § *  Az adó alanya - a vállalkozónak minősülő adóalany kivételével - mentesül az építményadó bevallás-benyújtási kötelezettség alól, feltéve, ha az adóalanyt adófizetési kötelezettség nem terheli.

Záró rendelkezések

7. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az adózás rendjéről szóló módosított 2003. évi XCII. törvény alapján kell eljárni.

(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az építményadó helyi bevezetéséről szóló 16/1993. (X. 22.), a 19/1995. (VII. 14.), a 32/1995. (XII. 21.), a 39/1997. (XII. 29.), a 3/2001. (II. 22.), a 17/2003. (V. 19.), a 38/2003. (XII. 23.) és a 41/2005. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.


  Vissza az oldal tetejére