Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2008. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (5) bekezdésében, a 11. § (4) bekezdésében, a 13. § (2) bekezdésében, a 24. § (5) bekezdésében, a 26. § (1) bekezdésében, a 37. § (5) bekezdésében, a 42. §-ban, a 43. §-ban foglalt felhatalmazás és az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja: * 

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának közigazgatási területén található valamennyi közterületre, kivéve a közterületen létesített taxiállomásokat, melyeken történő várakozás feltételeiről külön jogszabály rendelkezik.

(2) *  A rendelet hatálya kiterjed valamennyi saját rendszámmal rendelkező járműre, azok tulajdonosára, üzembentartójára, vezetőjére.

Várakozási övezet és védett övezet

2. § A védett övezet az 1/1975. (II. 05.) KPM-BM együttes rendelet (továbbiakban: KRESZ) 14. § (1) bekezdés n) pontjában meghatározott módon kijelölt olyan, Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási díjról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló Föv. Kgy. rendelet mellékletében meghatározott terület, ahová a behajtás, továbbá ahol a várakozás feltételekhez kötött. * 

3. § (1) A várakozási övezet a KRESZ 17. § (1) bekezdés e) 2. pontjában meghatározott módon kijelölt olyan, Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási díjról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló Föv. Kgy. rendelet mellékletében körülhatárolt terület, amely munkanapokon 8.00 és 20.00 óra között díjfizetés ellenében, legfeljebb 3 óra időtartamig vagy korlátozás nélkül használható várakozásra. * 

(2) * 

(3) * 

(4) A zárt rendszerű várakozási övezet: E rendelet 1. számú mellékletében *  megállapított olyan várakozási övezet, amelybe a behajtás és az onnan történő kihajtás ellenőrzött módon történik.

Behajtási, várakozási hozzájárulások a védett övezetben

4. § A védett övezetbe a lakossági behajtási hozzájárulást, a lakossági behajtási-várakozási hozzájárulást, a gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulást és az egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulást a Polgármester adja ki.

5. § *  (1) *  Lakossági behajtási hozzájárulás kérelemre annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a védett övezet területén van, a védett övezet területén közterületen kívüli várakozóhellyel rendelkezik, az általa megjelölt gépjárműre.

(2) A lakossági behajtási hozzájárulás kiadásának feltétele a 19. §-ban meghatározott költségtérítés megfizetése.

(3) A lakossági behajtási hozzájárulás a hozzájárulásban megjelölt védett övezet területén lévő közterületen kívüli várakozóhely megközelítésére és elhagyására jogosít.

6. § *  (1) *  Lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás kérelemre annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a védett övezet területén van. Lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás kérelmezhető a lakos által megjelölt:

a) egy darab személygépkocsira, vagy egy darab két-, három- vagy négykerekű motor-kerékpárra, vagy egy darab három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, vagy egy darab 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira, amelynek a lakos az üzembentartója;

b) munkáltatótól kizárólagos használatba kapott egy darab, a munkáltató által üzemben tartott, vagy lízingelt, vagy tartósan bérelt személygépkocsira, ha az a) pontban megjelölt gépjárműre lakossági várakozási hozzájárulással nem rendelkezik.

(2) *  A lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) a 19. §-ban meghatározott költségtérítés megfizetése,

b) az (5)-(6) bekezdésben meghatározott várakozási díj megfizetése, kivéve a kétkerekű motorkerékpárt,

c) a gépjárműadó megfizetésének vagy adómentességének igazolása,

d) a gépjármű érvényes műszaki vizsgával rendelkezzen.

(3) Lakásonként legfeljebb 2 darab lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás adható ki.

(4) A lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott, valamint a 30/2010. (VI. 04.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú mellékletben megjelölt közterületek közúti várakozóhelyein való időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

(5) A lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás várakozási díja a védett övezeti alapdíj kétszázötvenszerese. A védett övezetben a várakozási alapdíj a mindenkori BKVA*1,25.

(6) A lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás várakozási díjából az önkormányzat az alábbi kedvezményeket biztosítja:

a) lakásonként az első személygépkocsira kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke a maximálisan adható 100%,

b) lakásonként a második személygépkocsira kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke a 30/2010. (VI. 04.) Főv. Kgy. rendelet 25. § (5) bekezdésének ba), bb), bc), bd) pontjában.

(7) Lakásonként a második személygépkocsira kiadott hozzájárulás jelen § (5) bekezdése és (6) bekezdésének b) pontja alapján megállapított várakozási díját a hozzájárulás jogosultja:

a) egy összegben, vagy

b) jelen rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén kamatmentesen 4 (négy) részletben is teljesítheti.

(8) Lakásonként a második személygépkocsira kiadott hozzájárulás jelen § (5) bekezdése és (6) bekezdésének b) pontja alapján megállapított várakozási díját a hozzájárulás jogosultja kamatmentesen 4 (négy) részletben is teljesítheti. Az első részlet a jelen rendelet szerint megállapított várakozási díj tárgyév március 31. napjáig számított időarányos része. A hozzájárulás kiadásának feltétele ezen összeg megfizetése. A jogosultnak a további három részletet a jelen rendelet szerint megállapított várakozási díj 3 hónapra kiszámított összegét negyedévenként, az önkormányzat által megküldött számla alapján kezdő hónap 5. napjáig kell teljesítenie, azaz a második részletet április 5. napjáig, a harmadik részletet július 5. napjáig és az utolsó részletet október 5. napjáig kell teljesítenie. Amennyiben a jogosult fizetési kötelezettségének jelen rendeletben foglalt időpontig nem tesz eleget, a kiadott hozzájárulás visszavonásra kerül.

7. § *  (1) *  Gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás kérelemre a védett övezet területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdálkodónak adható, az általa megjelölt személygépkocsikra, két-, három- vagy négykerekű motorkerékpárokra, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárokra, vagy 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsikra, amelyeknek a gazdálkodó az üzemben tartója.

(2) *  A gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) a 19. §-ban meghatározott költségtérítés megfizetése,

b) a (4) bekezdésben meghatározott várakozási díj megfizetése, kivéve a kétkerekű motorkerékpárt,

c) a gépjárműadó megfizetésének vagy az adómentesség igazolása,

d) a gépjármű érvényes műszaki vizsgával rendelkezzen.

(3) A gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott közúti várakozóhelyen való időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

(4) A gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás várakozási díja a védett övezeti alapdíj 1500-szorosa. A védett övezetben a várakozási alapdíj a mindenkori BKVA*1,25.

8. § (1) Egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulás kérelemre a területi kötelezettséget vállaló háziorvos és gyermekorvos, ezek asszisztense, és a védőnő részére adható az általa megjelölt egy darab személygépkocsira, továbbá a területi kötelezettséget vállaló otthoni szakápolási szolgálatok, és a támogató szolgáltatásokat ellátó szervezetek által megjelölt személygépkocsira. * 

(2) Az egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) a költségtérítés megfizetése,

b) a gépjárműadó megfizetésének vagy adómentességének igazolása,

c) az alábbi szervezetek által kiállított igazolás:

ca) háziorvos és gyermekorvos, illetve ezek asszisztense által benyújtott kérelem esetén a kerületi Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat vezetője * ,

cb) védőnő által benyújtott kérelem esetén a kerületi Védőnői Szolgálat,

cc) otthoni szakápolási szolgálatot, illetve támogató szolgáltatást nyújtó által benyújtott kérelem esetén az Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat vezetője *  és a területileg illetékes kerületi önkormányzat.

(3) Az egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulás a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott közúti várakozóhelyen legfeljebb 2 óra időtartamú várakozásra jogosít. A várakozás megkezdésének időpontját a gépjármű első szélvédő üvege mögött kívülről teljes egészében jól látható módon elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos.

9. § (1) A lakossági behajtási hozzájárulás, a lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás és az egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulás a kiadás napjától a kiadás évét követő év január 31-ig érvényes.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott időtartamra szóló hozzájárulások mellett, azoktól eltérő idejű hozzájárulások is kérelmezhetők, mely esetben időarányos behajtási, illetve behajtási-várakozási díjat kell fizetni. Az érvényességi idő lejárta előtt visszaadott hozzájárulások esetén az időarányos behajtási, illetve behajtási-várakozási díjat a hozzájárulást kiadó köteles visszafizetni.

Várakozási hozzájárulások a várakozási övezetben

10. § A várakozási zónába a lakossági várakozási hozzájárulást, a gazdálkodói várakozási hozzájárulást és az egészségügyi várakozási hozzájárulást a Polgármester adja ki.

11. § *  (1) Lakossági várakozási hozzájárulás kérelemre annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a várakozási övezet területén van. Lakossági várakozási hozzájárulás kérelmezhető a lakos által megjelölt:

a) egy darab egy darab személygépkocsira, vagy egy darab három- vagy négykerekű motorkerékpárra, vagy egy darab három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, vagy egy darab 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira, amelynek a lakos az üzembentartója;

b) munkáltatótól kizárólagos használatba kapott egy darab, a munkáltató által üzemben tartott, vagy lízingelt, vagy tartósan bérelt személygépkocsira, ha az a) pontban megjelölt gépjárműre lakossági várakozási hozzájárulással nem rendelkezik.

(2) A lakossági várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) a 19. §-ban meghatározott költségtérítés megfizetése,

b) az (5)-(6) bekezdésben meghatározott várakozási díj megfizetése,

c) a gépjárműadó megfizetésének vagy az adómentesség igazolása,

d) gépjármű érvényes műszaki vizsgával rendelkezzen.

(3) Lakásonként legfeljebb 2 darab lakossági várakozási hozzájárulás adható ki.

(4) A lakossági várakozási hozzájárulás az állandó lakóhely szerinti adott várakozási övezet kerületi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein és a fővárosi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyeken - kivéve az 30/2010. (VI. 04.) Főv. Kgy. Rendelet 5. mellékletben megjelölt közterületeket - időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. A területi érvényességet a hozzájáruláson fel kell tüntetni.

(5) A lakossági várakozási hozzájárulás éves várakozási díja az adott területen fizetendő egyórai várakozási díj kétszázötvenszerese. A várakozási övezetben a várakozási alapdíj a mindenkori BKVA*1,25.

(6) A lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás várakozási díjából az önkormányzat az alábbi kedvezményeket biztosítja:

a) lakásonként az első személygépkocsira kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke a maximálisan adható 100%,

b) lakásonként a második személygépkocsira kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke a 30/2010. (VI. 04.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (5) bekezdésének ba), bb), bc), bd) pontjában meghatározott adható legnagyobb kedvezményt.

(7) Év közben kiváltott hozzájárulás esetén időarányos várakozási díjat kell fizetni. Az érvényességi idő lejárta előtt visszaadott hozzájárulások esetén az időarányos várakozási díjat a hozzájárulást kiadó köteles visszafizetni.

(8) Lakásonként a második személygépkocsira kiadott hozzájárulás jelen § (5) bekezdése és (6) bekezdésének b) pontja alapján megállapított várakozási díját a hozzájárulás jogosultja:

a) egy összegben, vagy

b) jelen rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén kamatmentesen 4 (négy) részletben is teljesítheti.

(9) Lakásonként a második személygépkocsira kiadott hozzájárulás jelen § (5) bekezdése és (6) bekezdésének b) pontja alapján megállapított várakozási díját a hozzájárulás jogosultja kamatmentesen 4 (négy) részletben is teljesítheti. Az első részlet a jelen rendelet szerint megállapított várakozási díj tárgyév március 31. napjáig számított időarányos része. A hozzájárulás kiadásának feltétele ezen összeg megfizetése. A jogosultnak a további három részletet a jelen rendelet szerint megállapított várakozási díj 3 hónapra kiszámított összegét negyedévenként, az önkormányzat által megküldött számla alapján kezdő hónap 5. napjáig kell teljesítenie, azaz a második részletet április 5. napjáig, a harmadik részletet július 5. napjáig és az utolsó részletet október 5. napjáig kell teljesítenie. Amennyiben a jogosult fizetési kötelezettségének jelen rendeletben foglalt időpontig nem tesz eleget, a kiadott hozzájárulás visszavonásra kerül.

12. § *  (1) Gazdálkodói várakozási hozzájárulás kérelemre a várakozási övezet területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdálkodónak adható, az általa megjelölt olyan személygépkocsikra, három- vagy négykerekű motorkerékpárokra, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárokra, vagy 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsikra, amelyeknek a gazdálkodó az üzemben tartója.

(2) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) a 19. §-ban meghatározott költségtérítés megfizetése,

b) a gépjárműadó megfizetésének vagy adómentességének igazolása,

c) gépjármű érvényes műszaki vizsgával rendelkezzen.

(3) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás az adott várakozási övezet kerületi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein és a 30/2010. (VI. 04.) Főv. Kgy. Rendelet 5. mellékletben megjelölt fővárosi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyeken díjkedvezményre nem, de üzemidőn belül időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

(4) A területi érvényességet a hozzájáruláson fel kell tüntetni.

(5) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás alapján a (3) bekezdés szerinti kedvezményeket a gazdálkodói parkoló kártya vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer biztosítja. A gazdálkodói parkoló kártyával a parkolójegy kiadó automatánál parkolójegyet kell váltani, amelyet a gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről jól látható helyen és érvényességének ellenőrzését biztosítva, teljes egészében láthatóan és olvasható módon kell elhelyezni.

13. § (1) *  Egészségügyi várakozási hozzájárulás kérelemre a területi kötelezettséget vállaló háziorvos és gyermekorvos, ezek asszisztense, és a védőnő részére adható az általa megjelölt egy darab személygépkocsira, továbbá a területi kötelezettséget vállaló otthoni szakápolási szolgálatok, és a támogató szolgáltatásokat ellátó szervezetek által megjelölt személygépkocsira. * 

(2) Egészségügyi várakozási hozzájárulás indokolt esetben, a Polgármester egyedi döntése alapján az (1) bekezdésben nem szereplő orvosnak, ápolónak, egészségügyi dolgozónak is adható, az általa megjelölt egy darab személygépkocsira.

(3) Az egészségügyi várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) költségtérítés megfizetése,

b) a gépjárműadó megfizetésének vagy adómentességének igazolása,

c) az alábbi szervezetek által kiállított igazolás:

ca) háziorvos és gyermekorvos, illetve ezek asszisztense által benyújtott kérelem esetén a kerületi Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat vezetője * 

cb) védőnő által benyújtott kérelem esetén a kerületi Védőnői Szolgálat,

cc) otthoni szakápolási szolgálatot, illetve támogató szolgáltatást nyújtó által benyújtott kérelem esetén az Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat vezetője és a területileg illetékes kerületi önkormányzat. * 

(4) Az egészségügyi várakozási hozzájárulás az adott kerület közigazgatási területén lévő közúti várakozóhelyeken legfeljebb 2 óra időtartamú díjfizetés nélküli várakozásra jogosít. A várakozás megkezdésének időpontját a gépjármű első szélvédő üvege mögött, - kívülről teljes egészében jól látható módon - elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos.

14. § (1) A lakossági várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói várakozási hozzájárulás és az egészségügyi várakozási hozzájárulás a kiadás napjától a kiadás évét követő év január 31-ig érvényes.

(2) Az érvényességi idő lejárta előtt visszaadott hozzájárulások esetén az időarányos kedvezményes várakozási díjat a hozzájárulást kiadó köteles visszafizetni.

A zárt rendszerű várakozási övezet

15. § *  (1) A zárt rendszerű várakozási övezet létesítésére szóló hozzájárulást az út forgalomtechnikai kezelője adja ki a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság javaslatára Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság *  hozzájárulása alapján.

(2) A zárt rendszerű várakozási övezetbe történő behajtás és az onnan történő kihajtás ellenőrzését az Önkormányzat az illetékes Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelete útján látja el.

(3) A zárt rendszerű várakozási övezetbe, az a jogosult hajthat és várakozhat, aki a zárt rendszerű övezetet is tartalmazó várakozási övezetre vagy védett övezetre vonatkozóan lakossági behajtási, lakossági behajtási- várakozási vagy lakossági várakozási vagy gazdálkodói behajtási, gazdálkodói behajtási- várakozási vagy gazdálkodói várakozási hozzájárulással rendelkezik és a jogosult állandó lakóhelye, székhelye, telephelye a zárt rendszerű várakozási övezet területén van.

(4) Egészségügyi várakozási hozzájárulás, egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulás alapján, taxi, áruszállítás esetén a jogosult jelen rendeletben foglaltak szerint hajthat be és várakozhat a zárt rendszerű várakozási övezetbe.

(5) A hozzájárulással rendelkező jogosultak rendszáma leadásra kerül a zárt rendszert ellenőrző szerv számára.

(6) A hozzájárulás kiadására a Polgármester jogosult.

Kizárólagos használatú várakozóhelyek

16. § *  (1) A kizárólagos használatú várakozóhelyek létesítésére szóló hozzájárulást az út forgalomtechnikai kezelője adja ki az önkormányzat egyetértése alapján. Az Önkormányzat egyetértéséről a Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság és a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság javaslatára a Polgármester dönt. A két Bizottság ellentétes javaslata esetén az egyetértési jog gyakorlásáról a Képviselő-testület jogosult dönteni.

(2) *  A védett övezetben és a várakozási övezetben létesített kizárólagos használatú várakozóhelyekért a kedvezményezett a tulajdonos önkormányzat részére várakozási megváltási díjat köteles fizetni az alábbiak szerint:

a) a védett övezetekben lévő kizárólagos használatú várakozóhelyek éves megváltási díja várakozóhelyenként a védett övezeti alapdíj kettőezer-ötszázszorosa;

b) a várakozási övezetben a kizárólagos használatú várakozóhelyek éves megváltási díja várakozóhelyenként az adott területre érvényes egyórai várakozási díj és a kizárólagos használatú várakozóhely napi üzemidő szorzatának kettőszázötvenszerese.

(3) Év közbeni létesítés esetén időarányos várakozási megváltási díjat kell fizetni. Év közbeni megszüntetés esetén az időarányos várakozási megváltási díjat a tulajdonos önkormányzat köteles visszafizetni.

(4) Amennyiben a kedvezményezett a várakozási megváltási díjat az előírt határidőig nem fizeti meg, úgy őt a várakozási megváltási díj megfizetésére fel kell szólítani. Ha a tartozás a felszólítást követő 30. napon is fennáll, a tulajdonos önkormányzat kezdeményezi a kizárólagos használatú várakozóhelyek megszüntetését.

(5) Rendkívüli esemény alkalmával a kizárólagos használat kártérítési kötelezettség keletkezése nélkül a szükséges mértékig korlátozható.

(6) A kizárólagos használatú várakozóhelyek igénybevétele szerződés alapján történik. A szerződés szövegét a rendelet 3. számú függeléke tartalmazza. A szerződésben foglalt adatok (név, cím, képviselő) a tulajdonos és a nevében eljárni jogosult személyében történt változás esetében értelemszerűen változhatnak.

(7) A parkolás üzemeltető a kizárólagos használatú várakozóhelyeken parkolójegy automatákat nem üzemeltet, pótdíjfizetési felszólítások kihelyezésétől tartózkodik.

(8) A parkolás üzemeltető a kizárólagos használatú várakozóhelyek zavartalan használatáért felelősséget nem vállal.

Közterület-felügyelet behajtási-várakozási hozzájárulása * 

16/A. § (1) Közterület-felügylet behajtási-várakozási hozzájárulás kérelemre a kerületi Közterület-felügylet részére adható. A hozzájárulást a Polgármester adja ki. A kiadható összes hozzájárulás száma maximum 10 db.

(2) Közterület-felügylet behajtási-várakozási hozzájárulás a kerület közigazgatási határán belül a várakozási övezetben díjfizetés és időtartam korlátozás nélküli várakozás valamint a védett övezetbe való behajtásra és ott időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

(3) Közterület-felügylet behajtási-várakozási hozzájárulás a kiadás napjától a kiadás évét követő január 31-ig érvényes.

Eljárási szabályok

17. § (1) A lakossági behajtási hozzájárulás, a lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás, az egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulás, a lakossági várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói várakozási hozzájárulás, valamint az egészségügyi várakozási hozzájárulás formája a hozzájárulás kiadására jogosult által kiadott tájékoztató és hozzájárulást igazoló matricából áll

(2) A hozzájárulást igazoló matricának tartalmaznia kell:

a) a hozzájárulás számát,

b) a gépjármű forgalmi rendszámát,

c) az övezet megnevezését,

d) a hozzájárulás típusát

e) az érvényességi időtartamot.

(3) A hozzájárulást igazoló matricát a gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről jól látható helyen és olvasható módon kell elhelyezni.

18. § (1) E rendeletben meghatározott, a polgármester hatáskörébe tartozó hozzájárulások kiadása iránti kérelmet a polgármesternek kell benyújtani.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) magánszemély esetében a kérelmező nevét, személyi igazolvány számát, lakcímét,

b) nem magánszemély esetében a kérelmező elnevezését, székhelyét, telephelyét, adóigazgatási számát, a képviselő nevét és elérhetőségét,

c) szükség szerint a szerződéses partner adatait,

d) a jármű gyártmányának, típusának megnevezését, megengedett legnagyobb össztömegét, forgalmi rendszámát,

e) a hozzájárulás típusát,

f) az övezet megnevezését,

g) a kért érvényességi időtartamot.

(3) A kérelmező köteles a kérelem előterjesztésével egyidejűleg a hozzájáruláshoz való jogosultságot igazoló eredeti dokumentumokat bemutatni.

(4) Amennyiben a kérelem a rendelet előírásainak megfelel, a kérelmező részére a hozzájárulást 8 munkanapon belül a Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet adja ki. Amennyiben a Polgármester döntéséhez Bizottsági javaslat szüksége, a Bizottsági döntés meghozatalát követő 30 napon belül a Polgármester kiadja a hozzájárulást.

19. § (1) A jelen rendeletben szabályozott hozzájárulások kiállításáért kérhető költségtérítést az Önkormányzat elengedi.

(2) A kiadott hozzájárulások pótlásának, cseréjének költségtérítése 2000 forint, mely díj tartalmazza az ÁFA-t. A kiadott hozzájárulások pótlása cseréje ingyenes, ha a kérelmező igazolja, hogy a hozzájárulás ismételt kiadása önhibáján kívül vált szükségessé. (például: szélvédő csere, gépkocsi lopás, matricasérülés)

(3) *  Amennyiben a hozzájárulással rendelkező gépjármű tulajdonosában változás következik be a hozzájárulás jogosultja köteles ezt, a változás átvezetésétől számított 30 napon belül bejelenteni a Polgármesteri Hivatalban és hozzájárulást igazoló matricát visszaadni. Amennyiben ezt a jogosult elmulasztja tárgyévben részére kedvezményes hozzájárulás nem adható ki.

Ellenőrzés, szankciók * 

19/A. § (1) *  A várakozási övezetekben a vonatkozó jogszabályban meghatározott díjfizetési feltételekkel történő várakozás ellenőrzését kiegészítő tevékenységeként az Önkormányzat Közterület-felügyelete útján látja el.

(2) A vonatkozó jogszabály alapján megállapított várakozási díjat, díjkülönbözetet és a pótdíjat a tulajdonos önkormányzat felhatalmazásával rendelkező parkolás üzemeltető szedi be.

Hatálybalépés

20. § (1) Ezen rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 35/2007. (X. 19.), 4/2005. (I. 21.), 15/2005. (III. 21.), 23/2005. (V. 19.) és a 3/2006. (I. 19.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.

(3) Belváros - Lipótváros, Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló- többször módosított- 30/2007. (IX. 19.) számú rendelete 3. számú mellékletében felsorolt hatáskörök az e rendeletben foglaltak szerint módosulnak.

(4) * 

(5) * 

dr. Rónaszéki László Rogán Antal
jegyző polgármester

1. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2008. (XI. 19.) önkormányzati rendeletéhez

Zárt rendszerű várakozási övezetek

Várakozási övezetben:

- Cukor utca

- Zrínyi utca (az Október 6. utca és Nádor utca közötti szakasz, illetve a Nádor utca és Roosevelt tér közötti szakasz)