Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2009. (IX. 16.) önkormányzati rendelete

a Környezetvédelmi Alapról

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 10. § (2) bekezdésében, 46. § (1) bekezdés c) pontjában, 48. § (1) bekezdésében, (3) bekezdés b) pontjában, az 58. §-ában, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

1. § (1) Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Környezetvédelmi Alapot (továbbiakban: Alap) hoz létre.

(2) Az Alap célja, hogy hatékonyan segítse Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának környezetvédelmi és természetvédelmi feladatainak ellátását, különösen:

a) szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtása,

b) környezeti károk mérséklése,

c) környezeti ártalmak megelőzése,

d) környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének elősegítése,

e) zöldfelület gazdálkodás,

f) természeti értékek megóvása,

g) környezetvédelmi, természetvédelmi oktatás, nevelés,

h) szükséges természetvédelmi intézkedések végrehajtása,

i) természeti értékek, területek, valamint azok természeti rendszereinek védelme, őrzése, fejlesztése.

Az Alap bevételi forrásai

2. § (1) Az Alap bevételeit az Alap környezetvédelmi részének, valamint természetvédelmi részének bevételei adják.

(2) Az Alap bevételi forrása:

a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott és befolyt környezetvédelmi és természetvédelmi bírságok teljes összege,

b) a területi környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén kiszabott és befolyt környezetvédelmi és természetvédelmi bírságok összegének 30%-a,

c) a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része

d) fapótlási kötelezettség pénzbeli megváltása címén történő befizetések,

e) a települési önkormányzat által a költségvetésben az alap javára elkülönített összeg,

f) állami és nemzetközi alapokhoz benyújtott környezetvédelmi és természetvédelmi célú pályázatokon nyert összegek,

g) vállalkozók, magánszemélyek befizetései, ha a felhasználásról a befizető úgy rendelkezik,

h) az alap pénzeszközeinek ideiglenes lekötéséből származó kamatok,

i) az Alapot megillető egyéb bevételek.

(3) Az Alap bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó költségeket.

Az Alap felhasználása

3. § (1) Az Alapot kizárólag környezetvédelmi és természetvédelmi problémák megoldására lehet felhasználni. Bevételeit az alábbi célok megvalósítását célzó tevékenységek támogatására kell fordítani, környezetvédelmi célokra, különösen:

a) közterület-tisztaság elősegítése,

b) hulladékgazdálkodás, szelektív hulladékgyűjtés,

c) vízvédelem (pl. víztakarékos berendezések ösztönzése, vízbázisok védelme),

d) zöldfelületek védelme, fejlesztése, allergén gyomok elleni védelem, talajvédelem,

e) zaj- és rezgésvédelem,

f) környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztése,

g) környezetvédelmi oktatás, propaganda tevékenység,

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott természetvédelmi célokra, különösen:

a) a helyi jelentőségű védett természeti értékek és védett természeti területek megőrzése, fenntartása (táblák kihelyezése, egészségvédelem, őrzés, a védelemből adódó különleges eljárások többletköltségeinek finanszírozása),

b) helyi jelentőségű védett értékek tulajdonosai, kezelői kártérítése,

c) védelemre előkészítés (pl. értékvizsgálathoz szakértői vélemények),

d) védett vagy védelemre javasolt terület megvásárlása, cseréje,

e) fenntartható használat, természetkímélő megoldások ösztönzése.

(3) A polgármester minden évben felhasználási tervet készít az Alap e rendeletben meghatározott célok megvalósítását biztosító felhasználásáról, amiről a Képviselő-testület -a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előzetes javaslata alapján - évente a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg dönt (külön címen meghatározva a bevételi és a kiadási tervszámot).

(4) Az Alapot az önkormányzat pénzforrásaitól elkülönítetten kell kezelni. Év végi maradványa nem vonható el, a következő költségvetési évre át kell vinni.

(5) Az Alap bevételi forrásairól és felhasználásának nyilvántartásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

(6) Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testület előtt évente a költségvetés elfogadásával egyidejűleg köteles beszámolni.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4. § (1) Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére