Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő Testületének 43/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában álló közutak és a közutak részét képező járdák burkolatbontással járó nem közlekedési célú igénybevételének szabályozásáról

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Közút területének bontásával járó építési munkák végzéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem kötelező tartalma

1. § A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Főv. Kgy rendelet) mellékletében a közutak és a közutak részét képező járdák (továbbiakban: közutak) felbontásával járó építési munkák munkakezdéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás elbírálásához a kérelmezőnek az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:

a) a tervezett munkára vonatkozó műszaki tervdokumentációt,

b) az érintett közterületek pontos megnevezését (cím, helyrajzi szám), felbontásra kerülő terület nagyságának pontos megadását,

c) az építtető, beruházó megnevezését, képviselőjét, címét, elérhetőségét,

d) a kivitelezés várható időpontját, időintervallumát,

e) a tervezett megvalósítás, kivitelezés ütemezését,

f) forgalomtechnikai tervet,

g) a közút kivitelezéssel érintett szakaszának teljes területére vonatkozóan valamennyi közmű cég (így különösen a Fővárosi Vízművek Zrt-nek, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-nek, az ELMŰ Hálózati Kft-nek, a dísz- és közvilágítási hálózatok és berendezések tekintetében a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft-nek, FŐGÁZ Földgázelosztási Kft-nek, valamint a jelzőlámpák alépítményei tekintetében a Megbízott kezelőnek, továbbá a területen lévő távközlési hálózat tekintetében a hálózatot üzemeltető szervezetnek) nyilatkozatát arról, hogy a közút kivitelezéssel érintett szakaszának teljes területén 5 éven belül burkolatbontással járó fejlesztést, munkálatokat nem terveznek és nem fognak végezni,

h) gázvezeték építési, felújítási munkálatok esetén az érintett Társasházak társasházi közgyűlési határozatba foglalt nyilatkozatát, a rendszerre való visszakötés műszaki és költségviselési feltételeinek tudomásul vételéről,

i) burkolatok helyreállításának módját.

Az Önkormányzat tulajdonában álló közutak felbontásával járó munkákkal kapcsolatos tulajdonosi elvárások

2. § (1) Az intézmények (bölcsődék, óvodák, iskolák) 50 m-es körzetében a munkavégzés ütemezése lehetőleg igazodjon az intézmények szüneteihez.

(2) EU-s projektek, illetve a teljes közterület megújítása esetén az építési területtel párhuzamos és arra merőleges forgalom akadályozása nem kívánatos, a kerületbe bevezető és onnan kivezető utak felbontása csak különösen indokolt esetben lehetséges és az építési területen tervezett, de nem a beruházással kapcsolatos munkálatok csak a projekt beruházó jóváhagyásával, a projekt megvalósításával egyidőben, annak kivitelezőjével egyeztetve kell elvégezni.

(3) A (2) bekezdésbe nem tartozó közműfejlesztések esetén a burkolatbontással járó területen egy forgalmi sávot biztosítani kell az épületek megközelítése, az áruszállítások bonyolítása érdekében.

(4) Gázvezeték építési, felújítási munkálatokat az érintett Társasházak, ingatlanok rendszerre való visszakötésével együtt a fűtési szezon kezdetéig be kell fejezni.

(5) A Gázvezeték építési, felújítási munkálatok esetén a burkolatbontást vonatkozásában az Önkormányzati tulajdonosi hozzájárulás megadásának feltétele, hogy az érintett Társasházak a rendszerre való visszakötés műszaki és költségviselési feltételeit társasházi közgyűlési határozatban tudomásul vegyék.

(6) Trafó-leadóakna létesítésekor, illetve újonnan létesítendő kapubejáró megközelítése miatt a megszüntetésre kerülő parkoló férőhelyekre vonatkozóan az építtetőnek az érintett területre - a tulajdonosi hozzájárulást követően, az abban megfogalmazott követelményeket is figyelembe véve -, megállapodást kell kötnie az V. kerületi Önkormányzattal, a terület biztonságos működtetése, üzemeltetése és állagának megóvása érdekében.

(7) Az Önkormányzat tulajdonában álló közutak burkolatának felbontásához a tulajdonos november 15-től március 15-ig terjedő időszakban kizárólag az alábbi esetekben ad hozzájárulást, a téli munkavégzési szabályok betartásának előírásával:

a) közmű, távközlési vezeték vagy csővezeték halasztást nem tűrő javítása,

b) kárelhárítás vagy elemi csapás miatt szükséges,

c) veszélyhelyzet megszüntetetése érdekében,

d) egyéb esetben, méltányolható közérdekből.

Burkolatbontási tilalom alóli felmentés

3. § A Főv. Kgy. rendelet 9. § (1) bekezdésében szabályozott 5 éves burkolatbontási tilalom alóli felmentés tulajdonosi hozzájárulásának megadására a 2. § (7) bekezdés a)-d) eseteiben kerülhet sor.

Helyreállítási kötelezettség

4. § (1) A Főv. Kgy. rendelet 9. § (1) bekezdésében szabályozott 5 éves burkolatbontási tilalom hatálya alá tartozó közutak felbontása esetén a helyreállítási kötelezettséget az alábbiak szerint kell teljesíteni:

a) Utaknál a bontott forgalmi sáv teljes kopórétegét a bontáshoz legközelebb eső víznyelőtől a bontással ellentétes irányban lévő vízválasztóvonalig, az út tengelyével párhuzamosan mérve. Abban az esetben, ha az út vízelvezetését nem kiépített víznyelő biztosítja, akkor a forgalmi sáv teljes kopórétegét a munkaárok szélétől számítva 15-15 m hosszan kell helyreállítani.

b) Járdáknál a bontási hosszban a teljes járófelületet újjá kell építeni.

c) Díszburkolat esetén a burkolatbontással érintett területet az eredeti állapot szerint kell helyreállítani.

d) Az Önkormányzat beruházásában megvalósult díszburkolat esetén az építtetőnek a díszburkolat kivitelezőjével megállapodást kell kötnie úgy, hogy a burkolat megbontásával az Önkormányzat az érvényben lévő garanciális és szavatossági jogait ne veszítse el és a jövőben is érvényesíteni tudja.

(2) Az (1) bekezdés szerint meghatározott módon történő helyreállítási kötelezettség akkor is fennáll, ha a burkolatbontásra a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 38. §-a szerinti rendkívüli igénybevételként kerül sor.

(3) A Főv. Kgy. rendelet 9. § (1) bekezdésében szabályozott 5 éves burkolatbontási tilalom alatt nem álló utak, járdák esetében a helyreállítási kötelezettséget az alábbiak szerint kell teljesíteni:

a) Az időszakos, november 15 - március 15-ig terjedő tilalmi idő alatt

aa) az utaknál a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerint,

ab) a járdáknál nyomvonalas bontásnál, a bontási hosszban a teljes járófelületet újjá kell építeni, egy-egy ingatlan közmű bekötéséhez kapcsolódó bontás esetén, a munkaárok szélétől számított 5 - 5 méter hosszban a teljes járófelületet kell újjáépíteni.

b) Az időszakos, november 15 - március 15-ig terjedő tilalmi időn kívül

ba) az utaknál a forgalmi sáv szélességének 25%-át meghaladó bontása esetén, a bontási hosszban a teljes kopóréteget, amennyiben a bontás az 50%-ot meghaladja, a teljes útszerkezetet újjá kell építeni,

bb) a járdáknál a járda szélességének 25%-át meghaladó bontása esetén a bontási hosszban a teljes járófelületet, amennyiben a bontás 50%-ot meghaladja, a teljes járdaszerkezetet újjá kell építeni.

5. § Aki a rendelet 4. §-ában előírtakat nem tartja be szabálysértést követ el és 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Hatálybalépés

6. § Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

Dr. Rónaszéki László Rogán Antal
Jegyző Polgármester

  Vissza az oldal tetejére