Indokolás

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012. (III. 14.) rendelete

a Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók jogviszonyának egyes kérdéseiről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(6) bekezdéseiben, a 236. § (4) bekezdésében, a 237. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalával (a továbbiakban: Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőire, ügykezelőire, munkavállalóira, valamint a prémium évek programban részt vevő köztisztviselőre, amennyiben munkavégzési kötelezettsége van (a továbbiakban: együtt köztisztviselő).

Illetménykiegészítés

2. § (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az illetménykiegészítés mértéke egységesen, tárgyévre az alapilletmény 40%-a.

(2) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az illetménykiegészítés mértéke egységesen, tárgyévre az alapilletmény 20%-a.

(3) Illetménykiegészítésre az ügykezelők és a munkavállalók nem jogosultak.

Vezetői illetménypótlék

3. § Az osztályvezető beosztású köztisztviselő vezetői illetménypótlékra jogosult. A pótlék mértéke az érintett alapilletményének 10%-a.

Egyéb juttatások, támogatások

4. § (1) A köztisztviselő részére az alábbi támogatások adhatóak:

a) szociális támogatás, temetési segély,

b) családalapítási támogatás,

c) albérleti hozzájárulás.

Szociális támogatás, temetési segély

5. § (1) A köztisztviselő rendkívüli szükséghelyzet esetén - kérelmére - a polgármester előzetes egyetértésével szociális támogatásban részesíthető. A támogatás összegét a jegyző állapítja meg legfeljebb 46.500,- forint összegben.

(2) A köztisztviselőt, polgármestert, foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármestert közeli hozzátartozója halála esetén temetési segély, a temetési ügyek intézésére pedig 4 nap rendkívüli szabadság illeti meg. A segély összegét a jegyző állapítja meg legfeljebb 69.750,- forint összegben.

Családalapítási támogatás

6. § (1) Családalapítási támogatásban részesülhet - kérelmére - az a köztisztviselő, akinek tárgyévben gyermeke született. A támogatás feltétele:

- a köztisztviselőnek a hivatalnál legalább 12 hónapos közszolgálati jogviszonnyal kell rendelkeznie (áthelyezés nélkül) és,

- a gyermekével egy háztartásban éljen és,

- a gyermek születési anyakönyvi kivonat másolatát igazolásként átadja.

(2) Amennyiben a gyermek mindkét szülője a hivatalnál köztisztviselő, mindkét köztisztviselőt saját jogán megilleti a támogatás.

(3) A támogatás mértékét a jegyző állapítja meg gyermekenként legfeljebb 93. 000,- forint összegben.

Albérleti díj hozzájárulás

7. § (1) A köztisztviselő a polgármester előzetes egyetértésével albérleti hozzájárulásban részesíthető. A hozzájárulás mértékét a jegyző állapítja meg, legfeljebb 46.500,-Ft/hó összegben.

(2) A hozzájárulás nem állapítható meg annak a köztisztviselőnek, aki Budapest közigazgatási területén saját tulajdonú lakóingatlannal vagy önkormányzati lakás bérleti jogával rendelkezik.

(3) Amennyiben a hozzájárulás megállapítása után következnek be a (2) bekezdésben foglaltak, akkor a köztisztviselő köteles a változást 8 napon belül a jegyzőnek bejelenteni. A jegyző - a változás bejelentésben foglaltak figyelembe vételével - dönt a hozzájárulás megszüntetéséről.

Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) * 

Dr. Rónaszéki László Rogán Antal
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére