Indokolás

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (IV. 19.) önkormányzati rendelete

a bölcsődei szolgáltatás nem magyar állampolgár által történő igénybevételéről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületében életvitelszerűen tartózkodó, nem magyar állampolgárok nem magyar állampolgárságú Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkező gyermekeire.

2. § * 

3. § (1) A bölcsődei felvételi eljárás írásbeli kérelemre indul, melyet az Egyesített Bölcsődék vezetőjénél kell benyújtani.

(2) A felvétel és az ellátás megszüntetésének kérdésében az intézményvezető jogosult dönteni. Az intézményvezető értesítésbe köteles foglalni döntését, e döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

(3) A felvétel határozott időre történik.

4. § (1) Az ellátott után törvényes képviselője köteles térítési díjat fizetni. A térítési díj megállapítására az intézményvezető jogosult.

(2) A térítési díj két részből tevődik össze, egyrészt az étkezési térítési díjból, másrészt a gondozási térítési díjból. Az étkezési térítési díj összege a gyermekvédelmi ellátásokról szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendeletal alapján kerül megállapításra. A gondozási térítési díj összege az intézmény tárgyévi költségvetési évben egy férőhelyre, egy napra vetített működési költségéből kerül megállapításra, melyből az étkeztetés nyersanyag költségének ÁFA-val növelt részét figyelmen kívül kell hagyni.

(3) A térítési díjat az ellátás megkezdésétől a tárgyhónapra előre kell fizetni, legkésőbb a tárgyhónapot megelőző hónap 10. napjáig. A térítési díj határidőben történő fizetésének elmulasztása 30 nap késedelem esetén a bölcsődei jogviszony megszüntetését vonja maga után.

(4) A gondozási díjat akkor is teljes hónapra, kell megállapítani és megfizetni, ha az ellátott az ellátást a hónap nem minden napján veszi igénybe.

(5) A térítési díj méltányosságból nem csökkenthető, nem engedhető el és a hátralék elengedésére sincs az intézményvezetőnek jogköre.

5. § A gyermekek gondozására, ellátására, a részükre nyújtott szolgáltatásra a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben foglaltak az irányadóak.

Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a hatálybalépést követően benyújtott kérelmek vonatkozásában kell alkalmazni.

Rogán Antal Dr. Rónaszéki László
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére