Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2012. (VII. 5.) önkormányzati rendelete

Belvárosi Művészeti Ösztöndíj alapításáról

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet célja

1. § Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata valamely művészeti ágban kimagasló tehetséggel vagy képességekkel bíró tanulók támogatása, művészeti képzésük, szakmai fejlődésük elősegítése érdekében Belvárosi Művészeti Ösztöndíjat alapít.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya az V. kerületben állandó bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is kerületben lakó, nappali tagozaton tanuló diákokra terjes ki, 10 éves kortól - az általános iskola ötödik osztályától - azon év december 31-ig, amikor a tanuló 21. életévét betölti. * 

Az ösztöndíj mértéke időtartama

3. § (1) A Belvárosi Művészeti Ösztöndíj összegét Belváros-Lipótváros Önkormányzata adott évi költségvetésében, az Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottság részére juttatott céltartalékban biztosítja. * 

(2) Az elnyerhető ösztöndíj éves összege pályázóként minimum 100.000 Ft/fő - maximum 300.000 Ft/fő lehet. * 

(3) Az ösztöndíj folyósításának időtartama tíz hónap, tárgyév szeptemberétől a következő év júniusáig tart.

Az ösztöndíj felhasználása, elszámolás

4. § (1) Az ösztöndíj kizárólag számlával igazolt szakmai képzésre, és az igazolt képzéshez vagy a szakmai fejlődéshez elengedhetetlenül szükséges áru- és szolgáltatás költségre fordítható. Az ösztöndíj valótlan adatközlés vagy a művészeti tanulmányok megszűnése esetén visszavonható.

(2) A támogatás folyósításának feltételeit, valamint az elszámolás rendjét Belváros-Lipótváros Önkormányzata és a támogatott kötött létrejött - a rendelet 2. számú mellékletét képező - támogatási szerződés tartalmazza.

A pályázati eljárás szabályai

5. § (1) A pályázatot az önkormányzat éves költségvetésének elfogadását követően az Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottság írja ki. * 

(2) A pályázatot a rendelet 1. számú mellékletét képező „Pályázati adatlap”-on kell benyújtani. A Pályázati adatlaphoz mellékelni kell:

1. iskolalátogatási igazolást a tanintézménytől és a művészeti oktatást végző intézmény vezetőjétől, * 

2. saját kézzel írt önéletrajzot,

3. részletes szakmai ajánlást az adott művészeti ág egy ismert és elismert képviselőjétől,

4. amennyiben van, a pályázatot megelőző két év művészeti eredményeinek igazolását (oklevél, emléklap, stb.)

(3) A kitöltött és benyújtott pályázati adatlap csak a (2) bekezdésben megjelölt feltételek egyidejű teljesítésével érvényes.

A pályázat elbírálása

6. § A Belvárosi Művészeti Ösztöndíj pályázat elbírálásáról és a pályázóknak egyénenként megítélt ösztöndíj mértékéről - a 3. § (2) bekezdésben foglalt éves keretösszeg figyelembe vételével -, az Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottság dönt. *  A döntés ellen a pályázó jogorvoslattal nem élhet.

Méltányossági ösztöndíj

Az Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottság egyedi elbírálás alapján kivételes méltányosságból pályázaton kívül ösztöndíjat állapíthat meg B-L. Önkormányzat testvérvárosában állandó lakcímmel rendelkező, de művészeti tanulmányait Budapesten folytató - e rendelet 2. §-ban meghatározott életkorú - tanuló részére. *  A méltányossági ösztöndíjban részesítettek száma nem haladhatja meg az adott évben művészeti ösztöndíjban részesítettek 10%--át.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. nap lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit először a 2012. szeptember hónaptól kifizetésre kerülő ösztöndíjak folyósítása során kell alkalmazni.

(3) * 

dr. Rónaszéki László Rogán Antal
Jegyző polgármester

1. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2012. (VII. 5.) önkormányzati rendeletéhez

Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottság
Belvárosi Művészeti Ösztöndíj 201....
PÁLYÁZATI ADATLAP

A pályázó adatai:

A pályázó neve, osztálya:

......................................................................................................................................................

Oktatási azonosító száma: ...........................................................................................................

Születési hely, idő: ......................................................................................................................

Anyja születési (lánykori) neve: ..................................................................................................

Személyi igazolvány száma: ........................................................................................................

Adóazonosító száma: ...................................................................................................................

TAJ száma: ..................................................................................................................................

A pályázó bankszámla száma: .....................................................................................................

A számlavezető bank megnevezése, címe: ..................................................................................

Lakcíme: ......................................................................................................................................

Telefonszám: ...............................................................................................................................

Email címe: .................................................................................................................................

A törvényes képviselő adatai:

A kiskorú törvényes képviselője (szülő neve): ............................................................................

Címe: ...........................................................................................................................................

Személyi igazolvány száma: ........................................................................................................

A pályázó egyéb adatai:

Az intézmény neve, címe ahol a pályázó jelenleg tanulói jogviszonyban áll:

(iskolalátogatási igazolás mellékletként)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

A művészeti ág megnevezése, melyet jelenleg tanul: .................................................................

Művészeti képzést nyújtó intézmény/ cég/ oktató/ mester megnevezése:

(látogatói igazolás mellékletként):

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Jelen adatlaphoz csatolt mellékletek szám: ................. db.

A kitöltött pályázati adatlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes benyújtásával együtt érvényes.

Dátum: .................................................

...................................................... ...................................................
kiskorú törvényes képviselője aláírása pályázó aláírása

2. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2012. (VII. 5.) önkormányzati rendeletéhez

Támogatási szerződés

amely létrejött egyrészről Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata (1051 Budapest V. ker. Erzsébet tér 4., képviseli: Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester), mint Támogató (a továbbiakban: Támogató), másrészről

kedvezményezett neve: (Szül. hely:, idő:, lakcím:, adóazonosító sz.:, TAJ sz.:, an.:, szig.sz.:, bankszámla sz.: Bank:,) a kedvezményezett szülője vagy törvényes képviselője neve: (lakcíme:, tel. sz.:,) mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett) között, a mai napon az alábbi feltételek mellett:

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 20... évi költségvetéséről szóló ..../20.. (... ...) önkormányzati rendeletében ..... címen tervezett céltartalékként .........eFt. forint feletti rendelkezési jogot a Polgármesterre ruházza át oly módon, hogy az előirányzat felhasználásánál köteles figyelembe venni az Emberi Jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottság javaslatát.

A.

Az Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottság Belvárosi Művészeti Ösztöndíj pályázatot írt ki a Belvárosi Művészeti Ösztöndíj alapításáról szóló 30/2012. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján, kizárólag Belváros-Lipótvárosban állandó lakcímbejelentővel rendelkező és életvitelszerűen is a kerületben élő 10-21 év közötti tanulók részére, a ......./....... tanévre. Az ösztöndíj célja, hogy valamely művészeti ágban kimagasló tehetséggel, illetve képességekkel rendelkező kerületi fiataloknak segítséget nyújtson művészeti képzésük, szakmai fejlődésük kiteljesedéséhez.

B.

Az Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottság a Belvárosi Művészeti Ösztöndíj alapításáról szóló 30/2012. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 7. § szerint egyedi elbírálás alapján, kivételes méltányosságból ösztöndíjat állapított meg B-L. Önkormányzat testvérvárosában állandó lakcímmel rendelkező, de művészeti tanulmányait Budapesten folytató tanuló részére a ....../.......... tanévre. Az ösztöndíj célja, hogy valamely művészeti ágban kimagasló tehetséggel, illetve képességekkel rendelkező kerületi fiataloknak segítséget nyújtson művészeti képzésük, szakmai fejlődésük kiteljesedéséhez

Kedvezményezettet a Támogató Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottság ........./.............. számú határozata alapján a ..../.....-es tanévben szeptembertő1-júniusig - 10 hónapon keresztül - havi ........- Ft, azaz ....... forint, összesen .........- Ft, azaz ........ forint összegű ösztöndíjban részesíti. Az ösztöndíj folyósítására minden hónap 10. napjáig kerül sor, melynek kezdő időpontja ....... év szeptember hónap.

A támogatás kizárólag számlával igazolt szakmai továbbképzésre és igazoltan a képzéshez, illetőleg a szakmai fejlődéshez elengedhetetlenül szükséges áru- és szolgáltatás költségre fordítható.

Az ösztöndíj visszavonható valótlan adatközlés, valamint a művészeti tanulmányok megszakítása esetén.

Kedvezményezett kötelezi magát, hogy az ösztöndíjat e szerződésben megjelölt célra és formában használja fel, és melynek felhasználásáról részletes elszámolást ad.

Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az elnyert ösztöndíj felhasználásáról az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. § alapján a szakmai beszámolót és a kedvezményezett nevére szóló és általa hitelesített eredeti számlával igazolt tételes elszámolást .... év ..... hó ..... napig köteles benyújtani az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal, Jegyzői Titkárság, Ellenőrzési Csoport, 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.

Amennyiben Kedvezményezett elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor Támogató által a továbbiakban nyújtott támogatásban nem részesülhet.

Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy ha a ........- Ft, azaz .......... forint, támogatási összeget nem e szerződésben megjelölt módon és célra használja fel, illetve nem kéri a támogatási összeg eltérő módon és időben történő felhasználásának engedélyezését, a kapott összeget köteles ........ év ..... hó ..... napig, annak a Ptk. vonatkozó szakaszában foglaltak szerinti éves kamataival együtt Támogatónak visszafizetni.

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy ha az elnyert összeget 20.... július 31-ig nem használja fel, azt köteles visszafizetni Támogató részére.

A felek a jelen szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

A szerződés négy egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből 3 db a Támogatónál, 1 db a Kedvezményezettnél marad.

Budapest, ........ év ....... hó .... nap

.......................................... ..........................................
Kedvezményezett Kiskorú törvényes képviselője

..........................................
Támogató

  Vissza az oldal tetejére