Indokolás

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

a köznevelési intézmények tandíj- és térítési díjának megállapításáról

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában és a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtására vonatkozó 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott:

a) óvodákra,

b) általános iskolákra,

c) gimnáziumra,

d) alapfokú művészetoktatási intézményre,

e) pedagógiai szakszolgálatra és az

f) a)-e) pontokban felsorolt köznevelési intézmények szolgáltatásait igénybe vevő gyermekekre, tanulókra és törvényes képviselőikre terjed ki.

Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások

2. § Ingyenesen vehetők igénybe az 1. § a)-e) pontjaiban meghatározott köznevelési intézményekben a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtására vonatkozó 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 33. § (1)-(2) bekezdésében valamint az Önkormányzat által jóváhagyott nevelési, pedagógiai programokban felsorolt, nem kötelező tanórai foglalkozások időkerete terhére nyújtott szolgáltatások.

Térítési díj fizetési kötelezettség az alapfokú művészetoktatási intézményben

3. § Alapfokú művészetoktatási intézményben térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

a) heti 6 tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához,

b) tanévenként egy meghallgatás, vizsga és egy művészi előadás,

c) egy alkalommal - a tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt - az évfolyam megismétlése,

d) az iskola felszereléseinek igénybevétele, használata e szolgáltatások körében.

4. § (1) A térítési díj éves összege tanévenként, a Kormányrendelet 35. § (3) bekezdése alapján kerül megállapításra.

(2) A térítési díj mértéke:

a) 18 éves korig az (1) bekezdés alapján megállapított összeg 5%-a,

b) 18 éven felül, 21 éves korig az (1) bekezdés alapján megállapított összeg 15%-a,

c) gimnázium nappali tagozatának utolsó évfolyamát végző tanulók esetében az (1) bekezdés alapján megállapított összeg 5%-a.

(3) Az életkori kategória megállapításánál a tanuló tanévkezdésig betöltött életkora az irányadó.

5. § (1) A térítési díjat az elért félévi, illetve év végi tanulmányi átlag alapján kell megfizetni.

(2) A tanulmányi átlag számításánál a főtárgy és a kötelező melléktárgy tanulmányi eredményét kell figyelembe venni.

(3) A térítési díjat a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell:

a) jeles átlag esetén (4,5-5) 60%,

b) jó átlag esetén (3,5-4,4) 70%,

c) közepes átlag esetén (2,5-3,4) 80%,

d) elégséges átlag esetén (2,5 alatt) 100%.

(4) A hangszeres előkészítős növendékek a tanév első félévében e rendelet 5. § (1) b) pontja szerint, a második félévben pedig elért tanulmányi eredményük alapján fizetnek térítési díjat.

(5) A csoportos zenei előképzős növendékek a tanév első félévében e rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított térítési díj 50%-át, a második félévben pedig az első félévi eredmény alapján fizetendő térítési díj 50%-át fizetik.

(6) Az újonnan beiratkozott tanulók a rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint fizetnek térítési díjat. Az évközben beiratkozott tanulók térítési díját arányosan csökkenteni kell.

(7) Az osztályfolytatós és az önhibáján kívül nem osztályozott tanuló a legutolsó érvényes tanulmányi eredménye alapján köteles térítési díjat fizetni.

Tandíjfizetési kötelezettség az alapfokú művészetoktatási intézményben

6. § (1) Az alapfokú művészetoktatásban résztvevők e rendelet 3. §-ban meghatározott tanórai foglalkozást meghaladó szolgáltatásokért tandíjat kötelesek fizetni.

(2) A 21. életév elérésétől a növendékek az e rendelet 3. §-ban meghatározott szolgáltatásokért is tandíjat kötelesek fizetni.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon felül minden tanórai foglalkozás tandíjfizetési kötelezettséggel jár a Kormányrendelet 36. § (1) bekezdés a) pontja szerint.

7. § (1) A tandíj éves összege tanévenként a Kormányrendelet 36. § (2) bekezdése alapján kerül megállapításra.

(2) A tandíj mértéke a heti 6 órát meghaladó foglalkozás igénybevételéért:

a) egyéni foglalkozás esetén az (1) bekezdésben meghatározott tandíj 15%-a,

b) csoportos foglalkozás esetén az (1) bekezdésben meghatározott tandíj 8%-a.

(3) A 6. életév betöltése után az (1)-(2) bekezdés szerint megállapított tandíj:

a) jeles átlag esetén (4,5-5) 60%,

b) jó átlag esetén (3,5-4,4) 70%,

c) közepes átlag esetén (2,5-3,4) 80%,

d) elégséges átlag esetén (2,5 alatt) 100%.

(4) A 21. életévet betöltött tanulók esetén az (1) bekezdésben megállapított tandíj 20%-a fizetendő.

Térítési díj fizetési kötelezettség a köznevelési intézményekben

8. § (1) A Kormányrendelet 34. § (1) bekezdés c)-e) pontjaiban meghatározottak térítési díja a Kormányrendelet 35. § (1) bekezdés b) és d) pontja szerint megállapított térítési díj 20%-a.

(2) A második félévben az első félévi tanulmányi eredménytől függően, a térítési díj a Kormányrendelet 35. § (1) bekezdés b) és d) pontja szerint megállapított térítési díj:

a) 10%-a, 3,5 tanulmányi átlag felett,

b) 15%-a, 2,5-3,4 tanulmányi átlag,

c) 25%-a, 2,5 tanulmányi átlag alatt.

Tandíjfizetési kötelezettség az óvodában, általános iskolában és gimnáziumban

9. § Nevelési-oktatási intézményekben a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás tandíjköteles, amelynek éves összege a Kormányrendelet 36. § (2) bekezdése szerint kerül megállapításra.

10. § (1) Középfokú oktatási intézményben a tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt az évfolyam 3. és további alkalommal történő megismétlésekor a tandíj az első félévben a Kormányrendelet 36. § (2) bekezdése szerint megállapított összeg 40%-a.

(2) A második félévben, az első félévi tanulmányi eredménytől függően, a tandíj a Kormányrendelet 36. § (2) bekezdése szerint megállapított összeg:

a) 30%-a, 3,5 tanulmányi átlag felett,

b) 40%-a, 2,5-3,4 tanulmányi átlag,

c) 50%-a, 2,5 tanulmányi átlag alatt.

(3) Az érettségi vizsga a Kormányrendelet 33. § (1) bekezdés bg) alpontjában meghatározott vizsgák összegén túl díjköteles, a Kormányrendelet 35. § (4)-(5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Szociális kedvezmények a térítési díj és a tandíj fizetésének teljesítéséhez

11. § (1) A törvényes képviselő kérelmére a köznevelési intézmény vezetője dönt a megállapított térítési díj és a tandíj mérsékléséről, elengedéséről vagy indokolt esetben a részletfizetés engedélyezéséről, ha a tanuló családjának jövedelmi helyzete más módon nem tenné lehetővé a foglalkozásokon való részvételt.

(2) A kérelem elbírálásakor figyelembe kell venni a család egy főre jutó igazolt jövedelmét, valamint az Önkormányzattól kapott segély jellegű támogatás valamennyi formáját és összegét.

(3) Díjfizetés nélkül jogosult a szolgáltatást igénybe venni az a 18 éven aluli tanuló, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

12. § (1) A térítési díj és a tandíj csökkentése iránti kérelmet a köznevelési intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a gyermek, a tanuló családjának jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat.

(2) A térítési díj, a tandíj csökkentését a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani.

(3) A tanuló, illetve a gyermek, törvényes képviselője köteles haladéktalanul bejelenteni, ha jövedelmi viszonyaiban a térítési díj, tandíj csökkentés mértékét érintő változás következett be. E kötelezettség elmulasztása esetén a jogosulatlanul igénybe vett díjkülönbözetet a változás hónapjának első napjától utólag meg kell fizetni.

Nemzetközi vonatkozású rendelkezések

13. § A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Törvény) 92. § (7) bekezdésének megfelelően az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a Törvény 92. § (1)-(6) bekezdésében foglaltak hatálya alá az óvodai, iskolai ellátásért, és a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért díjat köteles fizetni. A díj nem haladhatja meg a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát.

Vendégtanulói jogviszony

14. § Vendégtanulói jogviszony térítési díj ellenében létesíthető. A térítési díj mértéke a Kormányrendelet 35. § (2) bekezdés szerint számított összeg legfeljebb 3%-a lehet.

Vegyes és átmeneti rendelkezések

15. § (1) A köznevelési intézmények e rendelet alapján szabályzatot kötelesek készíteni. A szabályzatban kell meghatározni a térítési díjak és tandíjak összegét, a befizetések időpontját és módját, a szociális kedvezmények elbírálásának rendjét.

(2) A köznevelési intézmény vezetője dönt az e rendeletben meghatározottakon felüli, további térítésmentes ellátásokról, a térítési díj és a tandíj összegéről és a befizetés módjáról.

(3) A térítési díj, illetőleg a tandíj teljes összege az intézményt illeti meg, melyet szakmai eszközök és felszerelések pótlására, karbantartására vagy bővítésére köteles fordítani.

Hatályba lépés

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

dr. Rónaszéki László
címzetes főjegyző
Rogán Antal
polgármester

  Vissza az oldal tetejére