Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2012. (X. 11.) önkormányzati rendelete

a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetben a módosításáról szóló 30/2013. (X. 17.) önkormányzati rendelettel

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és a 48. § (1) bekezdés, valamint 48. § (5) bekezdés ba) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 45/2012. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról következőket rendeli el: * 

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület közigazgatási területén minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely, állandó vagy ideiglenes jelleggel a kerület közigazgatási területén tartózkodik, illetve tevékenységet végez.

Építési tevékenységre vonatkozó szabályozás

2. § (1) Tilos építési tevékenységet végezni hétköznap 18 és 07 óra között, valamint szombaton, vasárnap és ünnepnapokon egész nap.

(2) Az (1) bekezdés alól indokolt esetben a polgármester felmentést adhat. A felmentés nem mentesít a közterület használati megállapodás megkötésének kötelezettsége alól.

A közterületre vonatkozó szabályozás

3. § (1) Közterületen akusztikus, elektromos, elektroakusztikus hangszerekkel zenélni közterület-használati engedély birtokában, 10-20 óra között lehet.

(2) Közterületen 1000 fő alatti, szabadtéri rendezvényt tartani 10 és 22 óra között lehet, kivéve a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 2. § (1) bekezdésének hatálya alá eső rendezvényeket.

(3) Egyéb technikai berendezéssel zenélni közterületen az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon felül tilos.

Egyéb rendelkezések

4. § (1) Tilos 22 és 07 óra között lakóépület udvarán vagy kertjében, zenét szolgáltató vendéglátóegység kerthelyiségében, teraszán, és közcélra átadott magánterületen zenét szolgáltatni.

(2) Tilos 22 és 07 óra között a zenét szolgáltató vendéglátó egységeknek és a zenés-táncos rendezvényt tartó üzleteknek nyitott nyílászáró mellett üzemelni.

(3) Tilos utcai mozgó és álló hangos reklámot működtetni.

4/A. § *  (1) Háttérzene, olyan zeneszolgáltatás, melynek alkalmával 70 dB értékű hangerő beállítása lehetővé teszi a beszélgetés, társalgás folytatását az érintett helyiségben a hatályos zajvédelmi követelmények egyidejű teljesülése mellett. A hangtechnikai berendezés megválasztásánál maximum 15 W teljesítményű berendezés, hangsugárzó használható.

(2) Tilos éjfél utáni külön engedéllyel nem rendelkező vendéglátó üzletben 24 és 06 óra között zenét szolgáltatni, kivéve háttérzene szolgáltatás.

Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.

(2) * 

Rogán Antal dr. Rónaszéki László
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére